HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 526

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 15.12.2016 nr 15
RT IV, 23.12.2016, 40
jõustumine 26.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 22201.01.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Paikuse Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanema poolt kaetava osa suurused, osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  Lapsevanema poolt kaetava osa määraks lapse kohta ühes kuus on:
  1) Paikuse Lasteaias Mesimumm 34.78 eurot;
[RT IV, 29.12.2017, 222 - jõust. 01.01.2018]
  2) Seljametsa Lasteaias 30.08 eurot.
[RT IV, 29.12.2017, 222 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Lapsevanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 alusel arvestatud osa määr, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
  2) lasteaias osaajaga koha kasutamisel

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaega saab rakendada vabade kohtade olemasolul. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Paikuse Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Tasumisele kuuluv summa arvestatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2 ja see ei sõltu lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatut juhul.

§ 5.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Lapsevanem vabastatakse avalduse alusel tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Paikuse vald.

  (2) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas.

  (3) Osalustasust vabastust võib kasutada kuni kahes osas.

  (4) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 1. märtsist 2017.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json