Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Valga valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 2

Valga valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 14.12.2018 nr 68
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde korra Valga linna ja valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel va juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga;
  2) kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnovõrkude ja -rajatiste püstitamisel või remonttöödel;

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaevetööd on:
  1) tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne);
  3) kui tööde tegemisel muudetakse maapinna kõrgust enam kui 20 cm;
  4) tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

  (2) Avariilised kaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatu.

  (3) Kaevetööde tegija on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetöid.

  (4) Kaeveloa omanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele kaeveluba on antud.

  (5) Kaeveala on maa-ala, millele ulatub kaevetööst tulenev mõju (kaevetööl kasutatavate materjalide, sõidukite ja seadmete hoidmine, juurdepääsuteeks vajalik ala, liikluse ümberkorraldamise ala jms), mille piirid määratakse vastavalt vajadusele kaevamisloas.

  (6) Kaeveloa taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud kaevetööde tegemisest.

  (7) Tehnorajatis on maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jms.

§ 3.   Kaevetööde korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Kaevetööd võib teha kaeveloa alusel.

  (2) Kaevetöid võib teha kaeveloal märgitud kohas ja ajal. Kaevetöö alustamine ja lõpetamine kaeveloal märgitust erineval ajal tuleb kaeveloa andjaga eraldi kokku leppida.

  (3) Ehitusluba või kirjalikku nõusolekut eeldavate ehitiste ehitamisega seotud kaevetöö korral peab enne kaeveloa taotlemist olema ehitusseaduse alusel väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Ehitamisega seotud kaevetöid võib teha vastavalt ehitusprojektile.

  (4) Kaeveluba ja kaevetöödega seotud muu dokumentatsioon peavad asuma kaevetöö teostamise kohal.

  (5) Kaeveluba ei ole nõutav käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud kaevetööks, kui kaevetööde tegijaks on Valga Vallavalitsus.

2. peatükk Kaeveluba 

§ 4.   Kaeveluba

  (1) Kaeveluba on vormikohane dokument, mis annab loa kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja.

  (2) Kaeveloale märgitakse:
  1) kaeveloa omaniku nimi;
  2) kaevetöö tegija nimi;
  3) kaeveala asukoht ja piirid;
  4) kaevetööde eesmärk;
  5) viide eeskirjaga sätestatud kohustusele;
  6) erinõuded, sealhulgas nõuded liikluse ümberkorraldamiseks;
  7) nõuded kaeveala seisundile kaevetöö lõppedes;
  8) kaevetöö tegemise tähtaeg;
  9) vajadusel muud täiendavad tingimused.

  (3) Kaeveloa vormi kehtestab Valga Vallavalitsus.

§ 5.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa taotleb kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö tegija.

  (2) Kaeveloa taotlemisel esitab kaeveloa taotleja loa andjale:
  1) vormikohase kaeveloa taotluse;
  2) ehitusprojekt, kui kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega, mille puhul ehitusprojekt on nõutav;
  3) kaeveala plaan.

  (3) Kaeveloa taotlusel peavad olema märgitud:
  1) kaeveloa taotleja nimi ja kontaktandmed;
  2) kaevetööde tegija nimi ja kontaktandmed;
  3) kaeveala asukoht, sealhulgas aadress ja hõlmatud katastriüksuse numbrid;
  4) kaevetöö ulatuse ja mahu kirjeldus;
  5) kaevetöö ajaperiood;
  6) vajadus liikluse sulgemiseks;
  7) loa andja poolt määratud isikute tingimused ja kooskõlastused;
  8) kirjalik kinnitus, et kaeveloa taotleja on tutvunud käesoleva määrusega;
  9) kaeveloa taotleja allkiri.

  (4) Kaeveloa taotluse vormi väljastab kaeveloa taotlejale loa andja. Kaeveloa taotluse saamiseks peab kaeveloa taotleja loa andjale esitama kaeveala asendiplaani, mis võimaldab loa andjal määrata isikud, kellega tuleb kavandatava kaevetöö tegemine enne kaeveloa taotluse loa andjale esitamist kooskõlastada.

  (5) Kaeveloa taotluse vormi kehtestab Valga Vallavalitsus.

§ 6.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Kaeveloa väljastab Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistus (edaspidi vallahoolduse teenistus).

  (2) Kaeveluba väljastatakse 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase kaeveloa taotluse registreerimisest arvates.

  (3) Kaeveluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaeveloa taotlejale ja teine säilitatakse loa andja juures.

  (4) Loa andja võib kaeveloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) kaeveloa taotleja on varem korduvalt rikkunud käesolevat määrust;
  2) kaeveloa taotlejal on kaevetöö käesoleva määruse nõuete kohaselt lõpetamata;
  3) kaeveloa taotluses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) kaeveloa taotlus ei vasta nõuetele;
  5) kaeveloa taotlejal on teede ja tänavate sulgemise maksu võlgnevus.

  (5) Kaeveloa väljastamisest keeldumine vormistatakse vallahooldus teenistuse korraldusega.

§ 7.   Kaeveloa kehtivus

  (1) Kaeveluba kehtib kaeveloas märgitud tähtajal. Tähtaja muutustest peab kaeveloa saaja koheselt teavitama kaeveloa andjat, kes otsustab tähtaja muutmise. Tähtaja muutmise kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke.

  (2) Loa andja tunnistab kaeveloa kehtetuks, kui:
  1) seda taotleb kaeveloa saaja;
  2) muutuvad oluliselt kaeveloale märgitud andmed/tingimused;
  3) kaeveloa taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitusest või kaevetöödega alustanud 20 ööpäeva jooksul arvates kaeveloal märgitud kaevetööde alguse kuupäevast.

  (3) Kaeveloa kehtetuks tunnistamisel on kaeveloa omanikul kohustus taastada kaeveala kaevamiseelne seisukord.

3. peatükk Nõuded kaevetöö läbiviimisel 

§ 8.   Kaeveala tähistamine

  (1) Kaevetöö koht tuleb ümbritseda ohupiiretega ja tähistada liikluskorraldusvahenditega vastavalt kehtestatud nõuetele. Ajutiste piirete kasutamisel paigaldatakse piirded viisil, mis tagab nende püsivuse.

  (2) Kaevetöö tegija tagab kaevetöö teostamise kohas kaeveloa olemasolu.

  (3) Kui kaevetöö kestab enam kui 5 ööpäeva, on kaevetööde tegija kohustatud kaevetöö teostamise kohta paigaldama infotahvli, millel on märgitud kaevetööde tegija nimi, kontaktandmed, kaevetöö tähtaeg.

§ 9.   Kaevetööde tegija kohustused

  (1) Kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhastama kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed;
  2) vältima kaevealalt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile ja teedele;
  3) pärast tööde lõpetamist kaevealal taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult Valga Vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) tagama kaevetöö kohas ohutu liiklemise;
  5) liikluse ümberkorraldamisel kooskõlastama ajutise liikluskorraldusskeemi linnahooldusametiga ning avalikustama meedia vahendusel (nt raadio, kohalik ajaleht vms).

  (2) Talveperioodil tuleb kaevetööl rakendada meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga piirnevad teed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras.

  (3) Liikluskorralduse muutmisega seotud kulud kannab taotleja.

  (4) Kaevetööde tegija peab hoidma ümbersõidutee korras ja vastutab selle seisukorra eest. Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevetööde tegija poolt ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või kaeveloa taotluses ettenähtud kujul.

§ 10.   Kaevetöö korraldamine

  (1) Asjaolu, mida ei olnud kaeveloa taotlemisel ette näha (arheoloogiline leid, lõhkekeha vms), ilmnemisel tuleb kaevetöö peatada ja sellest viivitamatult informeerida loa andjat ning pädevaid isikuid. Kaevetööde jätkamine on lubatud loa andja kirjalikul loal.

  (2) Ehitusgeoloogilisi töid teostatakse kooskõlas ehitusseadusega. Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel ja säilitatakse.

  (3) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetöö tegija tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise topo- ja geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt. Teostusmõõdistused koostatakse eranditult kõikide maa-aluste tehnorajatiste kohta vastavalt õigusaktidele.

§ 11.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tuleb korraldada nii, et haljastuse kahjustamine kaevetööga seonduva tegevuse tõttu toimuks võimalikult väikesel territooriumil. Kaevetöö käigus rikutud haljastuse taastamise või taastamise võimatuse korral uue haljastuse rajamise eest vastutab kaeveloa omanik.

  (2) Kaevetöö ajal tuleb kaevealal kasvavate puude ja põõsaste tüvesid ning oksi kaitsta kaevetööga kaasneva võivate vigastuste eest. Kaevamine puudele ja põõsastele lähemal kui 2 meetrit tuleb eraldi kooskõlastada vallahooldus teenistusega.

  (3) Kaevetöö tõttu puude, põõsaste ja hekkide, välja arvatud eraomandis oleval kinnisasjal kasvavad viljapuud, põõsad ja hekid, raiumiseks tiheasustusalal tuleb taotleda luba vastavalt looduskaitseseaduses sätestatule.

§ 12.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Kaevealal paiknevate tehnorajatiste läheduses tuleb kaevetöid teha nendel tingimustel või nende juhendite järgi, mille tehnorajatise omanik või valdaja on kaeveloa taotlejale kaeveloa taotluse kooskõlastamise või kaevetöö käigus kirjalikult teatavaks teinud.

  (2) Kaevetööl tehnorajatise omaniku või valdaja esitatud tingimuste või juhendite täitmata jätmise ja sellega kaasneva kahju tekkimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

  (3) Kaevetöö käigus seni teadmata tehnorajatise olemasolu ilmnemise korral tuleb kaevetöö katkestada ning teavitada sellest loa andjat ja rajatise võimalikku valdajat.

  (4) Tehnorajatise ilmnemise tõttu katkestatud kaevetöid võib jätkata kaeveloa andja loal, kui on tuvastatud tehnorajatise olemus, selle omanik või valdaja ning viimane on andnud kooskõlastuse või tingimused tööde jätkamiseks.

§ 13.   Kaevikusse kogunenud vee ärajuhtimine

  Kaevikutest välja pumbatava vee juhtimine linna kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või maa-alade omanikega.

§ 14.   Geodeetilise märgi ja liikluskorraldusvahendi kaitsmine

  (1) Kaevealal paiknevaid geodeetilise võrgu märke ja liikluskorraldusvahendeid ei tohi eemaldada, ümber paigutada ega muul viisil kahjustada, kui selleks ei ole eelnevalt väljastatud vastavat luba.

  (2) Kaevetöö käigus geodeetilise võrgu märkide või liikluskorraldusvahendite kahjustumise või hävimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

  (3) Lõikes 1nimetatud märkide ja liikluskorraldusvahendite taastamise õigusaktides sätestatud korras korraldab ja sellega seonduva kulu katab kaeveloa omanik, kui liikluskorraldusvahendi omanikuga ei lepita kokku teisiti.

4. peatükk Avariikaevetööd 

§ 15.   Avariikaevetöö teostamise tingimused

  (1) Avarii kõrvaldamiseks võib alustada kaevetöödega koheselt arvestades määruses sätestatud kaevetööde nõudeid. Sellistest kaevetöödest tuleb esimesel võimalusel teavitada Valga Vallavalitsust e-posti või telefoni teel.

  (2) Kaevetöö tegija teatab enne avariilise kaevetöö alustamist kaevealal asuvate kinnisasjade ning tehnorajatiste omanikele või valdajatele ja loa andjale kaevetöö põhjuse ja kavandatava alguse aja.

  (3) Teel või selle kaitsevööndis kaevamise vajaduse korral tähistab kaevetöö korraldaja viivitamatult avariikoha ning teavitab tee sulgemisest tee omanikku, politseid ja päästeteenistust.

  (4) Taotlus kaevetööde tegemise loa saamiseks tuleb vallahooldusametile esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast avariitööde alustamist. Avariilise kaevetöö korral väljastab loa andja kaeveloa 3 tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse registreerimisest arvates.

5. peatükk Kaevetööde lõpetamine 

§ 16.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) tehtud kõik põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud kaeveloa taotlusel;
  2) nõuetekohaselt taastatud kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid;
  3) tasutud teede ja tänavate sulgemise maks;
  4) esitatud paragrahvis 17 lõikes 5 nimetatud dokumendid;
  5) esitatud kaeveloa väljastaja kinnitus kaevetööde lõpetamise koht.

  (2) Kaevetöö lõpetamisel märgib loa omanik kinnituse, et kaevetöö on tehtud ja lõpetamisel kaeveala korrastanud vastavalt loas sätestatud nõuetele. Loa andja kontrollib kaeveala seisundit ning märgib kontrollimise tulemused kaeveloale ning kinnitab kaevetöö nõuetele vastavuse korral töö lõpetatuse.

§ 17.   Taastamistööd

  (1) Kaevetööde käigus kahjustatud maa-ala endise seisundi taastab kaevetöö tegija omal kulul.

  (2) Kaevetöö tegija peab tagama, et taastatud maa- ala (sh sellel asuva rajatise, haljasala vms) kasutamise omadused ja kvaliteet säilivad vähemalt 24 kuud arvates kaevetööde lõpetamisest. Selle perioodi jooksul ilmnenud puudused kõrvaldab kaevetöö tegija omal kulul 14 päeva jooksul arvates puudusest teadasaamisest. Kui puudus kujutab ohtu teistele isikutele ja/või nende varale, peab kaevetöö tegija selle viivitamatult tähistama vastava märgistusega.

  (3) Kui haljasala taastamine eeldab muru külvamist, peab seda tegema esimesel võimalusel ajavahemikus mai-september.

  (4) Kaevetööde käigus rikutud tänav peab taastamise järgselt vastama teeseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. Tänava, väljaku ja parkla või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaevendi serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 50 sentimeetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga.

  (5) Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde tegija vallahooldus teenistusele teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, varjatud tööde aktid, teostusjoonised, õiend kaevetöö käigus välja veetud pinnase ja/või asfaldi koguse ladustamise kohta, täitepinnase tihendamise kontrollakt, täitematerjali vastavussertifikaat, asfaltbetooni vastavussertifikaat vms).

6. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 18.   Vastutus

  (1) Määruse rikkujad ja kaeveloata kaevajad kannavad vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevetööde tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 19.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad Valga Vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Valga Linnavolikogu 28.01.2011 määrus nr 6 „Valga linna kaevetööde eeskirja kinnitamine”;
  2) Tõlliste vallavolikogu 24.09.2007 määrus nr 17 ’’Kaevetööde eeskirja kinnitamine“;
  3) Õru Vallavolikogu 26.10.2012 määrus nr 14 ’’Heakorra ja kaevetööde eeskirja kinnitamine’’.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json