Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Viimsi ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 54

Viimsi ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Vastu võetud 18.12.2018 nr 22
RT IV, 29.12.2018, 12
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2019RT IV, 04.10.2019, 4807.10.2019
20.05.2020RT IV, 26.05.2020, 529.05.2020
09.03.2022RT IV, 12.03.2022, 1615.03.2022
24.08.2022RT IV, 27.08.2022, 1501.09.2022
28.06.2023RT IV, 06.07.2023, 2301.08.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10 ja 11 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord määrab kindlaks sõidusoodustuste saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab sõidupiletite hinnad Viimsi siseliinidel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse järgmisi mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) Sõiduõigust tõendav dokument – sõidupilet (paberpilet või e-pilet) või sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. E-pileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardi või muu andmekandja abil. Sõidupileti tooted on: üksikpilet, perioodipilet (kuukaart);
  2) e-kaart ehk Ühiskaart – elektrooniline kontaktivaba kaart, mis on isikustatud või isikustamata tasuline andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. E‑pileti süsteemis võib kasutada ka e‑pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, või lähikontaktiga andmesidekiibiga ehk NFC-mobiiltelefoni. Isikustatud e‑kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) e-piletisüsteem – ühtne piletisüsteem, mille kaudu saab osta elektroonilisi sõidupileteid (e-pileteid) veebilehelt www.pilet.ee, müügipunktidest ja ühissõidukitest validaatori abil ning paberpileteid ühissõiduki juhilt. E-piletisüsteemis kasutatakse Ühiskaarti ning muid e-piletisüsteemiga ühilduvaid kontaktivabu andmekandjaid, mis vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile;
  4) üksikpilet – üheks liikumiseks mõeldud eelmüügist või ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib sellele märgitud aja jooksul ja annab õiguse ümberistumiseks;
  5) perioodipilet – e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet (kuukaart), mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistranspordi teenust määratud aja jooksul piiramatu arv kordi.
  6) validaator ehk e-komposter – ühissõidukis paiknev elektrooniline seade, mille juurde e-kaardi asetamisel toimub sõiduõiguse registreerimine. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest antakse märku seadme ekraanil ilmuva teksti ja helisignaalide abil. Sõit tuleb registreerida igakordsel ühissõidukisse sisenemisel. Sõidu registreerimine on kohustuslik kõigile sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigust omavatele isikutele.
  7) valideerimine – e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile e-pileti süsteemi sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigusega isikutele;
  8) isikut tõendav dokument – riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei määra kindlaks teisiti;
  9) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõend – paberil või elektrooniline (isikukoodiga varustatud Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendi põhine) Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõend sõidusoodustuse kasutusõiguse kohta;
  10) kaitseväe ajateenija – kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;
  11) Viimsi elanik – isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viimsi vald;
  12) Viimsi valla sõidusoodustuse saaja – isik, kellel antud määruse kohaselt on õigus Viimsi valla haldusterritooriumi saada sõidusoodustust;
  13) õpilane – isik, kes õpib päevases õppevormis või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19‑aastaseks saamiseni (kaasa arvatud);
  14) üliõpilane on isik, kelle andmed on EHIS infosüsteemis õpilaste, üliõpilaste või arst-residentide alamregistris, kuid kes ei ole õpilane käesoleva paragrahvi punkti 15 järgi;
  15) Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) – riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
  16) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (SKAIS) – register, mis sisaldab andmeid pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension;
  17) Viimsi siseliinid – Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvad avalikud ühistranspordiliinid;
  18) maakonnaliinid – Harju maakonna avalikud bussiliinid;
  19) pedagoog – Viimsi valla üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides pedagoogina töötav või pedagoogilist tööülesannet täitev isik;
  20) piletisüsteem – tegutsemisviiside ja tehniliste lahenduste kogum, mida kasutatakse sõidutasu kogumisel, transpordiplaneerimise andmete kogumisel, sõiduõiguse kontrollimisel;
  21) Viimsi Pargi ja Reisi – süsteem, mille kasutaja on sõidukijuht, kes pargib sõiduki (sõiduauto või kaubiku) Viimsi Pargi ja Reisi parklasse ning liigub sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga.
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]

§ 3.   Sõidupiletite tooted

  E-pileti süsteemi tooted (käibel alates 21.09.2012):
  1) 2. tsooni üksikpilet;
  2) 2. tsooni 30 päeva perioodipilet;
  3) Viimsi Pargi ja Reisi 1 päeva pilet.
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]

§ 4.   Sõidupiletite hinnad

  (1) Sõidupiletite hinnad kehtestada järgmiselt:
  1) 2. tsooni üksikpilet kõikidele sõitjatele, paberpileti hind 1,10 eurot, e-pileti hind 0,83 eurot;
[RT IV, 06.07.2023, 23 - jõust. 01.08.2023]
  2) 2. tsooni perioodipilet (30 päeva) kõigile sõitjatele 2. piletitsoonis, e-pileti hind 16,50 eurot;
[RT IV, 06.07.2023, 23 - jõust. 01.08.2023]
  3) Viimsi Pargi ja Reisi 1 päeva pilet Viimsi Pargi ja Reisi süsteemiga sõitjatele, e- pileti hind 0,00 eurot.
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]

  (2) Viimsi valla territoorium kuulub Harjumaa 2. piletitsooni.

  (3) Ühiskaardi soetamisel on tagatisraha 2 eurot.

§ 5.   Sõidusoodustused

  (1) Tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel Viimsi siseliinidel ja maakonnaliinidel sõltumata registreeritud elukohast on:
  1) alla 20-aastasel puudega sõitjal ja tema saatjal;
  2) sügava või raske puudega 20-aastastel ja vanematel isikutel ning tema saatjal;
  3) kuni 20-aastastel isikutel;
  4) 63-aastastel ning vanematel isikutel;
  5) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul, abipolitseinikul ning kaitseväe vormiriietuses ajateenijatel;
  6) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul;
  7) Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna järelevalvet teostaval ametnikul ja järelevalveosakonna järelevalvet teostaval ametnikul ühistranspordiga seotud tööülesannete täitmisel;
  8) Viimsi valla haridusasutuste pedagoogidel;
  9) üliõpilastel;
  10) keskmise puudega isikutel ning puuduva ja osalise töövõimega isikud, kelle töövõime kaotus on üle 40% ja kellele on väljastatud töövõimekaart;
[RT IV, 04.10.2019, 48 - jõust. 07.10.2019]
  11) sõjapõgenikel.
[RT IV, 12.03.2022, 16 - jõust. 15.03.2022]

  (11) Tasuta sõidu õigus Viimsi siseliinidel ja maakonnaliinidel sõltumata registreeritud elukohast on Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutajal.
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]

  (2) Tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel Viimsi siseliinidel ja maakonnaliinidel on Viimsi valla elanikuks registreerunud alla 3-aastase väikelapsega sõitjal.

  (3) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud §-s 6 sätestatud tingimused.

§ 6.   Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

  (1) Eelkooliealiselt lapselt ja alla 3-aastase väikelapsega sõitjalt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

  (2) Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid on:
  1) alla 20-aastasel isikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga, või valideeritud, Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile või valideeritud isikustatud Ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Scholari kaardiga;
  2) alla 20-aastasel puudega isiku saatjal – valideeritud isikustatud Ühiskaart või isikut tõendav dokument ja saadetav puudega alla 20-aastane isik;
  3) keskmise, sügava või raske puudega 20-aastasel ja vanemal isikul ning sügava või raske puudega isiku saatjal – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
[RT IV, 04.10.2019, 48 - jõust. 07.10.2019]
  4) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul ja abipolitseinikul – töötõend;
  5) vormiriietuses ajateenijal – väeosa tõend linnaloal viibimise kohta.
  6) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
  7) Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna järelevalvet teostaval ametnikul ja järelevalveosakonna järelevalvet teostaval ametnikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos töötõendiga;
  8) 63-aastasel või vanemal isikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
  9) üliõpilastel – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Student kaardi või Swedbank Tudengikaardiga;
  10) Viimsi valla haridusasutuste pedagoogidel – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
  11) puuduva ja osalise töövõimega isikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart, Töövõimekaart koos isikut tõendava dokumendiga;
[RT IV, 04.10.2019, 48 - jõust. 07.10.2019]
  12) Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutajal – Viimsi Pargi ja Reisi parklas valideeritud isikustatud Ühiskaardiga;
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]
  13) sõjapõgenikel – valideeritud isikustatud Ühiskaart.
[RT IV, 12.03.2022, 16 - jõust. 15.03.2022]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2-3 märgitud isikustatud Ühiskaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Viimsi vallas peab isik esitama määruse lisas toodud taotluse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonda. Punktis 10 toodud sõidusoodustuse saamiseks esitab üldhariduskool, lasteaed või huvikool pedagoogide koondnimekirja ehitus- ja kommunaalosakonnale iga aasta 20. augustiks või 20. detsembriks. Sõidusoodustus määratakse kuni üheks õppeaastaks (20. august kuni 20. juuni). Sõidusoodustuse taotluse alusel fikseeritakse andmed elektroonilises infosüsteemis. Sõidusoodustuse taotluse alusel fikseeritakse andmed elektroonilises infosüsteemis.
[RT IV, 04.10.2019, 48 - jõust. 07.10.2019]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 9 märgitud sõidusoodustuse õigust saab isikustatud Ühiskaardiga tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas rahvastikuregistris, EHIS-e või SKAIS-i andmebaasis.

  (5) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile registreeritud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument või elektroonilise seadmega pileti soetamisel vastav elektrooniline seade. Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu Ühiskaardiga või elektroonilise seadmega pileti soetamisel vastava seadmega sõidu registreerima.

§ 7.   Sõidupiletite müük

  (1) Sõidupiletite eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

  (2) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühissõiduki kasutaja ettemaksu tehes perioodilise sõiduõiguse, tasudes Interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni kaudu.

  (3) Üksikpileteid müüakse ühissõidukis juhi piletimüügiseadmest sularaha või Ühiskaardile kantud e-raha eest.

  (4) Sõidupiletite ja piletitoodete müüki teostatakse täiendavalt elektrooniliste seadmete – mobiilseadmed ja nutiseadmed – elektrooniliste müügikanalite kaudu.

§ 8.   Sõidu eest tasumise tõendamine

  (1) Sõitja on kohustatud omama ja kaasas kandma ühissõiduki kasutamiseks juhilt ostetud paber üksikpiletit, Ühiskaardile laetud e-piletitoodet või muud e-pileti süsteemiga ühilduvat andmekandjat.

  (2) Ühiskaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostumomendist või ette määratud ajast.

  (3) Sõiduõigust tõendav dokument on:
  1) paberil üksikpilet;
  2) e-pileti süsteemi üksikpilet;
  3) e-pileti süsteemi perioodipilet;
  4) muu õigusaktides kindlaks määratud sõiduõigust tõendav dokument.

§ 9.   Sõidu eest tasumine e-pileti süsteemis

  (1) Üksikpileteid müüakse ühissõidukist Ühiskaardile kantud e-raha eest. Üksikpileti ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest.

  (2) Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu registreerima Ühiskaardiga. Ühiskaardile ostetud sõidupilet ja kantud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast registreerimist.

  (3) Ühiskaardiga ostetud üksikpilet hakkab kehtima ostu momendist ja kehtib piletile märgitud ajani.

  (4) Ühiskaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostja määratud kuupäevast ja kehtib 30 päeva jooksul kuni viimase päeva lõpuni kella 23.59‑ni. 30 päeva kaart annab sõidu õiguse pärast igakordset sõidu registreerimist ühissõidukisse sisenemisel.

  (5) Ühiskaardi registreerimisel kontrollitakse kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Perioodikaardi puudumisel, kuid raha olemasolul Ühiskaardil, müüakse sõitjale e-üksikpilet.

§ 91.   Viimsi Pargi ja Reisi süsteem

  (1) Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja:
  1) valideerib sõidukiga Viimsi Pargi ja Reisi parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot (Viimsi Pargi ja Reisi 1 päeva pileti maksumus), mis valideerimise hetkel broneeritakse;
  2) kasutab ühistransporti ja valideerib sama Ühiskaardi igal ühissõidukisse sisenemisel;
  3) valideerib sama Ühiskaardi Viimsi Pargi ja Reisi parklast väljasõiduks;
  4) teeb kõik punktides 1-3 loetletud toimingud hiljemalt enne järgmise päeva 03:59-t.

  (2) Viimsi Pargi ja Reisi pileti maksumuse broneering tühistatakse, kui Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja:
  1) toimib käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt;
  2) lahkub parklast sõidukiga 15 minuti jooksul pärast sisenemist.

  (3) Kui Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja ei valideeri oma sõite ühissõidukites ja/või tuleb sõidukile järele pärast järgmise päeva 03:59-t, ei kanta Ühiskaardi kontole Viimsi Pargi ja Reisi pileti maksumust tagasi. Kui Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja tuleb sõidukile järele järgmisel päeval pärast 03:59t, võetakse Ühiskaardi kontolt maha Viimsi Pargi ja Reisi ühe päeva pileti maksumus, kui ülejärgmisel päeval pärast 03:59-t, siis kahe päeva pileti maksumus jne.

  (4) Kui Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, et teenuse eest tasuda, ei takista süsteem tal parklast väljasõitu, kuid blokeerib Ühiskaardi konto. Negatiivse saldoga Ühiskaardi konto jääb blokeerituks kuni võlgnevuse tasumiseni.

  (5) Ühiskaardi kaotamise korral peab Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi kasutaja helistama parkla tõkkepuu avamiseks parkla infoliini numbril. Tõkkepuu avamisel blokeeritakse isiku Ühiskaardi konto. Ühiskaardi konto taasavamiseks peab uue või ülesleitud Ühiskaardi uuesti isikustama.
[RT IV, 26.05.2020, 5 - jõust. 29.05.2020]

§ 10.   Ühiskaart

  (1) Ühiskaart ei ole sõiduõigust tõendav dokument ehk sõidupilet.

  (2) Ühiskaardile saab laadida raha ja piletitooteid ning salvestada sõidusoodustusi.

  (3) Ühiskaarti saab tagatisraha eest osta müügipunktidest.

  (4) E-pileti süsteemi kaudu ostetud Ühiskaarti on võimalik tagastada esimesest valideerimisest kuue kuu jooksul AS Ridangole.

  (5) AS Ridango tagastab ostjale tagatisraha Ühiskaardi tagastamisel. Füüsiliselt rikutud Ühiskaardi tagatisraha ei tagastata.

  (6) Tasuta väljastatud Ühiskaardi tagastamisel tagatisraha ei maksta.

  (7) Isikustatud Ühiskaart võimaldab saada sõidusoodustust ja on seotud rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.

  (8) Isikustamise toiming on müügikohas tasuline, Viimsi Vallavalitsuse infolauas ja veebi kaudu saab seda teostada tasuta.

§ 11.   Sõidupiletite kehtivus ärajäänud või hilinenud liiniveo korral

  (1) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.

  (2) Ostetud sõidupileteid tagasi ei osteta ega ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

§ 12.   Sõidu eest tasumise kontrollimine

  (1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.

  (2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi või elektroonilise seadme kontrollija esimesel nõudmisel.

  (3) Kui sõitja kasutab sõidusoodustust, on ta sõidudokumentide kontrollimisel kohustatud esitama sõidusoodustuse kasutusõigust tõendava dokumendi, e-kaardi ja isikut tõendavat dokumenti.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuar 2019.

Lisa Taotlus sõidusoodustuse seadmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json