Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 16

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 23
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi – elukohajärgne kool) on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel statsionaarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Viimsi vald tagab Viimsi vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi – õpilane) võimaluse omandada põhiharidust.

 (2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi – rahvastikuregister) järgi on Viimsi vallas, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses koolis.

 (3) Õpilase elukohaandmed fikseeritakse kooliminekule eelneva õppeaasta 1. veebruari rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 2.  Viimsi valla elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Viimsi vallas on Haabneeme Kool, Randvere Kool, Viimsi Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.

§ 3.  Esimesse klassi taotluse esitamine ning elukohajärgse kooli määramine

 (1) Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi – seaduslik esindaja) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini taotluse elektroonilises infosüsteemis või allkirjastatult paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi – osakond).

 (2) Viimsi Vallavalitsus moodustab elukohajärgse kooli määramiseks komisjoni.

 (3) Elukohajärgse kooli määramisel võetakse aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse piirnorm, õppekohtade arv koolis ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukoht. Oluliste asjaoludena kooli määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile, sama pere teiste laste õppimisest samas koolis ja võimaluse korral vanemate soovist.

 (4) Osakond teavitab seaduslikku esindajat õpilase elukohajärgse kooli määramisest elektroonilises infosüsteemis hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 20. aprilliks.

 (5) Osakond esitab komisjoni poolt kinnitatud elukohajärgsete koolide õpilaste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 10. juuniks. Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest ning komisjoni kinnitatud õpilaste nimekirjast.

 (6) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 15. juuniks teavitama määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest, kinnitades seda elektroonilises infosüsteemis. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vabu õppekohti pärast 15. juunit.

 (7) Juhul kui õpilase seaduslik esindaja ei ole kinnitanud 15. juuniks koolikoha vastuvõtmist elektroonilises infosüsteemis, võtab elukohajärgne kool temaga ise ühendust.

 (8) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 15. juunist.

§ 4.  Taotluse esitamine määratud elukohajärgse kooli muutmiseks

 (1) Kui seaduslik esindaja soovib lapsele määratud elukohajärgset kooli muuta, siis võib ta teha taotluse elektroonilises infosüsteemis või esitada taotluse kirjalikult osakonnale kuni 20. maini järgmistel juhtudel:
 1) lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 1. veebruari muutunud;
 2) seaduslikul esindajal on muid olulisi põhjusi lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks.

 (2) Taotlus vaadatakse läbi vallavalitsuse moodustatud elukohajärgse kooli määramise komisjoni poolt ja lapsele määratakse võimalusel uus elukohajärgne kool arvestades seadusliku esindaja poolt taotluses esitatud asjaoludega ning vabade õppekohtade olemasoluga määratavas elukohajärgses koolis hiljemalt 1. juuniks.

§ 5.  Koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumine

 (1) Vanema taotlusel määratakse elukohajärgne kool koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist.

 (2) Kui seaduslik esindaja esitab taotluse pärast 1. maid, määratakse lapsele elukohajärgne kool vabade õppekohtade olemasolul.

§ 6.  Elukohajärgse kooli määramine pärast 31. märtsi

  Lapsele, kelle seaduslik esindaja esitab elukohajärgse kooli määramise taotluse pärast 31. märtsi, määratakse komisjoni poolt elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu õppekohti.

§ 7.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase seaduslik esindaja taotluse soovitud kooli direktorile.

 (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

 (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse osakonnale, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrus nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json