Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 21

Viimsi vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 18.12.2018 nr 23
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viimsi vallavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Viimsi vallavalitsuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Viimsi valla ametiasutuste teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Viimsi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametikohale, millel teostatakse avaliku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud töökohale, millel ei teostata avaliku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
  4) palk – ametniku põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
  5) töötasu – tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest), mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
  6) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel, töötasude kokku leppimisel ning välja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu komponendid on:
  1) põhipalk;
  2) muutuvpalk;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud.

§ 5.   Põhipalk ja palgagrupid

  (1) Põhipalk on ametniku palga ja töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete, vastutuse ning teenistujate teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) I palgagrupp – abiteenistujad (tehnilise ja toetava töö tegijad);
  2) II palgagrupp – spetsialistid (assisteeriva töö tegijad, teenistuskohal töötamiseks ei ole vajalik erialane haridus);
  3) III palgagrupp – vanemspetsialistid, järelevalveinspektorid (täidavad keerukamaid ülesandeid, osalevad protseduuride väljatöötamisel, teenistusülesannete täitmiseks on vajalikud erialased teadmised ja eelnev valdkondlik töökogemus);
  4) IV palgagrupp – peaspetsialistid, sisekontrolör (valdkonna tippasjatundjad, kes lahendavad keerukamaid ülesandeid, omavad eelnevat valdkondlikku töökogemust ja teenistuskohale sobivat haridust);
  5) V palgagrupp – osakondade juhatajad ja vallasekretär.

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mille alusel määrab põhipalga vallavanem oma käskkirjaga või lepib töötasus kokku töölepingus. Teenistuskohtade liigitamise vastavatesse palgagruppidesse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Vallavolikogu kantselei palgagrupi ja põhipalga määrab vallavolikogu esimees oma käskkirjaga.

  (4) Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp 600–1300 eurot;
  2) II palgagrupp 950–1800 eurot;
  3) III palgagrupp 1450–2800 eurot;
  4) IV palgagrupp 1900–2800 eurot;
  5) V palgagrupp 2800–3200 eurot.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistujale maksta kuni 20 % teenistuja aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud.

  (4) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

  (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, mille maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu, lisatasu maksmise periood ja lisatasu suurus.

  (7) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (8) Ametiasutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (9) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal tulemuspalka ja preemiat ei maksta.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest;
  4) lisatasu valveaja eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu ametnikele vastavalt avaliku teenistuse seaduse alusel ja töötajatele vastavalt töölepingu seaduse alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

  (3) Eritingimustes töötamise eest listasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 8.   Palga ja töötasu määramise ja maksmise põhimõtted

  (1) Ametniku põhipalk määratakse vallavanema käskkirjaga, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema või vallavanema poolt volitatud isiku poolt sõlmitavas töölepingus, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

  (3) Ettepaneku ametniku põhipalga või töötaja töötasu suuruse määramiseks teeb vastava struktuuriüksuse juht valdkonna abivallavanemale või vallasekretärile. Vallasekretäri põhipalga määramise ettepaneku teeb vallavanem.

  (4) Teenistujatele määratud muutuvpalk ja eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu makstakse vallavanema käskkirja alusel arvestades palgajuhendis § 7 lõike 1 punktis 2 toodud erisusega.

  (5) Teenistujatele makstakse põhipalka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäeval (palgapäev). Ametniku palk ja töötaja töötasu kantakse teenistuja määratud pangakontole või kirjaliku avalduse alusel makstakse välja sularahas.

  (6) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (7) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku kuni 30% tema teenistuskohale määratud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 9.   Puhkusetasu maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud vastavad tingimused ja kord.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole või makstakse § 9 lõikes 5 toodud kirjaliku avalduse alusel välja sularahas hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Teenistuja kirjaliku avalduse alusel võib puhkusetasu välja maksta puhkusele asumise kuule järgneval palgapäeval.

  (3) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 10.   Tasustamine välisvahenditest rahastatavate projektide korral

  Projekti korral, juhul kui tööde tasustamine toimub välisvahenditest, siis ei ole kohustust projekti eest vastutavat isikut ja meeskonnaliikmeid näha ette vallavalitsuse struktuuris. Nimetatud isikutega sõlmitakse töölepingud.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 19. veebruari 2013. a määrus nr 4 „Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Taavi Kotka
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json