SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Viimsi valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 22

Viimsi valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 24
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viimsi valla sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja osutamise tingimused ning kord (edaspidi kord).

  (2) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.   Teenusele õigustatud isik

  (1) Teenuseid on õigustatud taotlema teenust vajav isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik.

  (2) Põhjendatud juhtudel võib kooskõlastatult teenust vajava isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega osutada sotsiaalhoolekandelist abi isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Viimsi vallas.

§ 3.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik (edaspidi taotleja) Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (edaspidi osakond) allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Taotlust menetleval teenistujal on õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas ja vajadusel nõuda taotlejalt teenuse määramiseks täiendavaid andmeid või dokumente taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Teenuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral teenuse taotluse menetlemine ja teenuse osutamine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigusteenuse kulud seaduses sätestatud korras tagasi nõuda.

  (4) Otsuse teenuse määramise või määramata jätmise kohta teeb osakond kümne tööpäeva jooksul alates teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise tähtpäevast.

§ 4.   Abivajaduse hindamine

  (1) Taotlust menetlev teenistuja hindab abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (2) Teenuse määramisel arvestatakse taotleja abivajadust, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

  (3) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

§ 5.   Sotsiaalteenuste määramine

  (1) Teenuse määramise otsustab osakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

  (2) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

  (3) Osakonna kaalutlusotsuse alusel on õigus erandkorras määrata teenus korras reguleerimata juhtudel.

  (4) Teenuse määramisel kinnitatakse teenuse saamise maht, periood ning toimingud, mida teenus sisaldab.

  (5) Osakond korraldab teenuste osutamise koostöös eraõigusliku juriidilise või füüsilise isikuga või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusega, määrates teenuse tegevused, mahu ja rahastamise.

  (6) Teenuse osutamise otsuse alusel sõlmitakse vastava teenuse osutajaga vajadusel leping.

  (7) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta sotsiaaltoetuse, riikliku sotsiaalteenuse või muu abiga.

§ 6.   Sotsiaalteenuste eest tasumine

  Sotsiaalteenuste määramisel võib osakond kehtestada määratud teenuse taotlejale omaosaluse, mille suurus sõltub sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSTE LIIGID 

§ 7.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.

  (3) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (4) Koduteenuse on eelkõige:
  1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
  2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine;
  3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine;
  4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine;
  5) abistamine enesehooldusel;
  6) eluruumi koristamine;
  7) muud kokkulepitud tööd, mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.

  (5) Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.

§ 8.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 9.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse üldeesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

  (4) Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

  (5) Osakonna otsuse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

§ 10.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded puude raskusastme lõpptähtajani või kuni viieks aastaks.

  (3) Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kes on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega või kellel on sügav või raske puue.

  (4) Hooldust teostab osakonna otsusega määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

§ 11.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

  (2) Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja seadusjärgse ülalpidamiskohustus esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (3) Osakonna otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks isikliku abistajana tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

§ 12.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks, et vältida isiku peavarjuta jäämist, mis võib olla ohuks tema elule ja tervisele.

  (2) Teenust osutatakse nii alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele.

§ 13.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tagatakse isikule kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

§ 14.   Sotsiaaltransporditeenus

  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

§ 15.   Eluruumi tagamine

  Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 16.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Õigusteenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

§ 17.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Käesoleva korra sätete alusel osutatakse teenust puudega lastele. Raske või sügava puudega lapse puhul hindab osakond lapsehoiuteenuse vajadust individuaalselt.

§ 18.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Lapse ülalpidamist ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse muu hulgas lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest.

§ 19.   Järelhooldusteenus

  (1) Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (2) Halduslepinguga võib volitada järelhooldusteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 20.   Muu vajaduspõhine sotsiaalteenus

  Isikule võib osutada võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest sotsiaalteenuseid nagu:
  1) päevahoid;
  2) intervallhoid;
  3) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  4) kriisiabi;
  5) tugirühmad, tugiprogrammid ja koolitused;
  6) sõltuvusravi;
  7) toiduabi;
  8) viipekeele teenus;
  9) häirenupu teenus;
  10) muud vajalikud teenused.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.a.

  (2) Seni teenuse osutamiseks antud haldusaktid jäävad kehtima neis märgitud tähtajani või kehtetuks tunnistamiseni ja sõlmitud lepingud neis kokku lepitud tähtajani või lepingu lõpetamiseni.

§ 22.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Viimsi Vallavolikogu 04. veebruari 2016. a määrus nr 6 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016. a määrus nr 14 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

Taavi Kotka
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json