SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 24

Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 25
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viimsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (edaspidi kord).

  (2) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:
  1) Suurpere - selleks loetakse perekonda, kus on vähemalt neli alla 18 a (k. a.) last.
  2) Vähekindlustatud isik või - perekond - selleks loetakse isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole kordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist.
  3) Perekonna sissetulek - on kõik netotulud, v.a riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Perekonna sissetuleku hulka kuuluvad ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.
  4) Üksikvanem - isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta või lapse teine vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks.
  5) Sotsiaaltoetus - on isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest eraldatav rahaline toetus.

§ 3.   Toetusele õigustatud isik

  (1) Toetusi on õigustatud taotlema toetust vajav isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema isik:
  1) kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik;
  2) kes viibib Viimsi vallas, kuid kelle elukoht ei asu Viimsi vallas, kooskõlastatult isiku rahvastukuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsusega;
  3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
  4) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Viimsi valla haldusterritooriumil.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (edaspidi osakond) allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja toetuse taotlemise põhjus.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud lisadokumendid.

  (3) Taotlust menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas, teha päringuid, kontrollida esitatud andmete õigsust ning nõuda isiku enda, tema seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekut ja varalist seisu tõendavaid lisadokumente või muid täiendavaid andmeid.

  (4) Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

§ 5.   Toetuse menetlemine ja määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb osakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva. Kui toetuse taotleja ei ole nimetatud aja jooksul esitanud puuduste kõrvaldamiseks vajalikke lisadokumente või andmeid, jäetakse taotlus rahuldamata

  (3) Toimetulekutoetuse (esmakordne kasutus) ja sissetulekust sõltumatu toetuse otsus väljastatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) väljatrükina, mis võrdsustub haldusaktiga. Toimetulekutoetuse ja sissetulekust sõltumatu toetuse määramata jätmise otsus edastatakse taotleja poolt esitatud kontaktaadressile.

  (4) Toetuse võib määrata perioodiliselt.

  (5) Põhjendatud otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral toetuse taotluse menetlemine ja maksmine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigus makstud toetus seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korras tagasi nõuda.

  (7) Õnnetusjuhtumite või muude ettenägematute asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust arvestamata käesoleva määruse § 8 lg 1 sätestatut ning võttes arvesse taotleja individuaalset abivajadust.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Käesoleva määruse § 7 loetletud toetused kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsust taotluses esitatud arveldusarvele või makstakse välja sularahas.

  (2) Perioodiliselt makstava toetuse võib lõpetada ennetähtaegselt asjaolude ära langemise tõttu.

  (3) Määratud toetus ei kuulu taotlejale väljamaksmisele taotleja surma korral.

2. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 7.   Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toimetulekutoetus;
  2) lapse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus;
  3) lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus;
  4) ravimitoetus;
  5) toimetuleku tagamise toetus;
  6) hooldekodus hooldustasu maksmise toetus;
  7) vältimatu sotsiaalabi.

§ 8.   Toetuse andmise põhimõtted

  (1) Toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla 2,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

  (2) Toetuse taotlusele lisatakse:
  1) taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
  2) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara (edaspidi vara) kohta;
  3) hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
  4) vajadusel muud täiendavad dokumendid.

  (3) Toetus jäetakse määramata kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ja/või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) 18-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenustes;
  5) vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata.

§ 9.   Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.

§ 10.   Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus

  (1) Toetust antakse vähekindlustatud perele:
  1) koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
  2) gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

  (2) Toetus antakse tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad või teda kasvatavad isikud on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.

  (3) Avaldus tuleb esitada igal aastal vähemalt 1 kuu enne järgmise õppeperioodi algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.

  (4) Avalduse toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.

  (5) Toetuse saamise ja perioodi pikkuse otsustab osakond. Toetust saab maksimaalselt määrata lasteaias ja lastehoius 1. augustist kuni 30. juunini ja koolis 1. septembrist kuni 31.maini. Toetus kantakse üle arve alusel üldjuhul lasteasutusele.

§ 11.   Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus

  (1) Toetust antakse vähekindlustatud perekonnale lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu tasumiseks vallavalitsuse poolt kehtestatud määras, tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad või teda kasvatavad isikud on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.

  (2) Avaldus tuleb esitada 1 kuu enne lasteaia või -hoiu õppeaasta algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.

  (3) Toetuse saamise ja perioodi pikkuse otsustab osakond. Toetust saab maksimaalselt määrata perioodil 1. augustist kuni 30. juunini. Toetus kantakse üle arve alusel üldjuhul lasteasutusele.

§ 12.   Ravimitoetus

  (1) Toetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele, kui tehtud kulutused jäävad alla riikliku täiendava ravimihüvitise määra.

  (2) Taotlusele lisatakse ravimite ostmisel saadud kuludokumendid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused. Toetust võib taotleda kuni 4 korda kalendriaastas.

  (3) Toetust võib määrata ühele isikule aastas maksimaalselt kehtiva toetuse määra ulatuses kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.

§ 13.   Toimetuleku tagamise toetus

  (1) Toimetuleku tagamise toetust määratakse:
  1) eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;
  2) spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks;
  3) pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vajadusel);
  4) muudel ettenägematutel asjaoludel.

  (2) Toimetuleku tagamise toetust makstakse taotlejale tõendatud vajaduse korral kuni toetuses kehtestatud maksimaalse määrani.

§ 14.   Vältimatu sotsiaalabi

  Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandealased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

3. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 15.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) I klassi mineva lapse toetus;
  3) eakate tähtpäevatoetus;
  4) matusetoetus;
  5) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus;
  6) suurpere toetus;
  7) puudega isiku transporditoetus;
  8) hooldajatoetus.

§ 16.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

  (3) Lapse lapsendanud isikule makstakse sünnitoetust järgmistel tingimustel:
  1) laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud;
  2) lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele.

  (4) Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kolme kuu jooksul peale toetusele õiguse tekkimist. Toetus kantakse ühe kuu jooksul taotluses esitatud arveldusarvele.

  (5) Sünnitoetust makstakse ühes osas lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

§ 17.   I klassi mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembrist olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel valla elanikud.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Viimsi haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.

  (3) Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

  (4) Toetus makstakse taotleja taotluses esitatud arveldusarvele 1. novembriks.

§ 18.   Eakate tähtpäevatoetus

  (1) Tähtpäevatoetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik:
  1) 70-ndaks, 75-ndaks, 80-ndaks ja 85-ndaks sünnipäevaks;
  2) 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks;
  3) kuld- või briljantpulmadeks.

  (2) 70, 75, 80 ja 85-aastastele juubilaridele saadetakse vallavalitsuse poolt koju õnnitluskaart rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Toetus kantakse toetuse saaja poolt osakonnale edastatud arveldusarvele.

  (3) 90 ja vanematele isikutele viiakse toetus vallavalitsuse poolt koju.

  (4) Kuld- või briljantpulmade toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

  (5) Toetuse määramise menetluse algatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel osakond.

§ 19.   Matusetoetus

  Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elaniku surma korral. Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

§ 20.   Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus

  (1) Toetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik ning kes on osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel.

  (2) Esmasel taotlemisel tuleb esitada Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalemist tõendav dokument. Edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hiljemalt veebruarikuus.

§ 21.   Suurpere toetus

  (1) Toetust makstakse nelja ja enamalapselise perele üks kord aastas tingimusel, et lapsed ja mõlemad vanemad või lapsi kasvatavad isikud on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

  (2) Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada taotlus ja edaspidi laekub toetus maikuu jooksul.

§ 22.   Puudega isiku transporditoetus

  (1) Toetust võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada abivajadust tõendav dokument, millest nähtub transporditeenuse vajadus.

  (3) Toetuse määratakse rahalise toetusena vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena. Vallavalitsus võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse.

§ 23.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega isikule hooldajaks või kes hooldab raske või sügava puudega last.

  (2) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hooldajaks määramisele järgnevast kuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arveldusarvele või sularahas.

  (3) Toetust makstakse kuni hoolduse seadmise lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.a.

  (2) Seni teenuse osutamiseks antud haldusaktid jäävad kehtima neis märgitud tähtajani või kehtetuks tunnistamiseni ja sõlmitud lepingud neis kokku lepitud tähtajani või lepingu lõpetamiseni.

§ 25.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Viimsi Vallavolikogu 01. juuli 2017. a määrus nr 32 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.

Urve Palo
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json