Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 38

Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 68
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:

 
  1) Tootsi Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määrus nr 3 „Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017-2020 vastuvõtmine“ (RT IV, 03.03.2017, 3);
  2) Vändra Alevivolikogu 14. aprilli 2016 määrus nr 10 „Vändra Gümnaasiumi arengukava kinnitamine“ (RT IV 23.04.2016, 10);
  3) Vändra Alevivolikogu 17.11.2016 määrus nr 20 „Vändra Lasteaia arengukava aastateks 2017-2020 ja tegevuskava aastateks 2017-2019“ (RT IV, 30.11.2016, 6);
  4) Halinga Vallavolikogu 19.10.2011 määrus nr 19 „Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu kinnitamine“ (RT IV, 22.06.2012,44);
  5) Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 määrus nr 16 „M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine“ (RT IV, 01.12.2015, 6);
  6) Vändra Alevivolikogu 16.06.2016 määrus nr 12 „Vändra alevi kaasava eelarve menetlemise kord“ (RT IV, 28.06.2016, 63).

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määrust nr 17 „Pädevuse delegeerimine“ täiendatakse § 131 ja see sõnastatakse järgmiselt:
§ 131. Maakorraldusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Maakorraldusseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.“.

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json