HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 39

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 19.12.2018 nr 67
jõustumine 01.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 4 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on hüvitada Põhja-Pärnumaa vallas elavate õpilaste kooli ja koolist koju sõiduks vajaliku isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

§ 2.   Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse kooli või ühistranspordi lähima peatuseni ja tagasi (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule esindajale, kui õpilase koolitee Põhja-Pärnumaa vallas asuvasse põhikooli või Pärnu maakonnas asuvasse gümnaasiumisse suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada ühistransporti.

  (2) Sõidukulu hüvitamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja hüvitise taotluse üks kord õppeaastas, 10. septembriks. Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, hüvitise taotlemise periood ja põhjus sõidukulu hüvitamiseks. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada ka õppeaasta jooksul.

  (3) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna vastutav ametnik vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsuse sõidukulu hüvitamiseks teeb vastutav ametnik. Vajadusel võib vallavalitsus teha ettepanekuid marsruudi muutmiseks või ühildamiseks ühistranspordiga. Hüvitise võib määrata ka tagasiulatuvalt.

  (4) Hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi iga koolipäeva eest.

  (5) Hüvitise suurus on 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (6) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta käesoleva määruse tingimustele,

  (7) Hüvitis makstakse taotluses näidatud pangakontole reeglina järgmise kuu 15. kuupäevaks, arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (va vaheajad ja haiguspäevad), mille kohta edastab kool vastava õiendi.

  (8) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Vallavolikogu 20. aprilli 2015 määrus nr 7 „Õpilastele sõidusoodustuse maksmise kord“ (RT IV, 24.08.2016, 22);
  2) Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2012 määrus nr 17 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord“ (RT IV, 28.09.2012, 26).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json