SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse ja Tootsi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 40

Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse ja Tootsi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 36
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.08.2018. a määruse nr 35 „Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus“ § 4 lõike 3 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.08.2018. a määruse nr 34 „Tootsi Hooldekodu põhimäärus“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse ja Tootsi Hooldekodusse (edaspidi hoolekandeasutus) vastuvõtmist, sealt lahkumise ja väljaarvamise korda.

§ 2.   Hoolekandeasutusse vastuvõtmine

  (1) Hoolekandeasutusse vastuvõtmiseks esitab teenust vajav isik või tema huvides tegutsev isik vormikohase taotluse hoolekandeasutusele.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) teenust vajava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) arstitõend kinnitamaks, et teenust vajav isik ei põe nakkushaigusi ja sõltuvushäiret;
  3) arstitõend Vändra Alevi Hoolekandekeskusele, et teenust vajav isik ei põe psüühikahäiret, sh dementsust;
  4) arsti hinnang teenust vajava isiku tervishoiuteenuse vajadusele ja ravimiskeemile;
  5) koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta (puude olemasolul);
  6) teise kohaliku omavalitsuse haldusakt teenuse eest tasumise kohta (selle olemasolul).

  (3) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaalametniku poolt määratud teenuse osutamiseks esitatakse hoolekandeasutusele teenuse osutamise otsus. Hoolekandeasutus koostab koostöös teenuse saaja ja/või rahastajaga hooldusplaani.

  (4) Hoolekandeasutusse ei võeta vastu isikuid, kes põevad nakkushaiguseid, sõltuvushäiret või vajavad tervishoiuteenust.

  (5) Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse ei võeta vastu isikuid, kes põevad psüühikahäiret, sh dementsust.

  (6) Hoolekandeasutusse vastuvõtmise otsustab hoolekandeasutuse juhataja 15 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 3.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamine toimub teenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) alusel. Lepingu sisuks on lepingu osaliste andmed, lepingu ese, arvelduste kord, lepingu tähtaeg, lepinguosaliste õigused ja kohustused, lepingu lõpetamise ja lepinguosaliste vaheline teadete saatmise kord.

  (2) Lepingu sõlmib hoolekandeasutuse juhataja 15 päeva jooksul paragrahvi 2 lõikes 6 sätestatud hoolekandeasutusse vastuvõtmise otsuse tegemisest.

§ 4.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel.

  (2) Leping lõpetatakse:
  1) poolte kokkuleppel;
  2) lepinguosalise algatusel, sõltumata põhjusest teatades sellest kirjalikult hoolekandeasutusele 1 kuu ette.

  (3) Hoolekandeasutusel on õigus mõjuval põhjusel ühepoolselt leping lõpetada, kui:
  1) teenuse saaja tervislik seisund muutub teenuse osutamise ajal nii, et teenust ei ole võimalik või vajalik enam osutada;
  2) teenuse saaja haigestub sõltuvushäiresse;
  3) teenuse saaja haigestub Vändra Alevi Hoolekandekeskuses psüühikahäiresse;
  4) teenuse saaja rikub oluliselt temaga sõlmitud lepingu tingimusi;
  5) teenuse saaja on hoolekandeasutusest ette teatamata lahkunud ja tema asukoha kohta lahkumise kuupäevast alates ühe kuu jooksul andmed puuduvad.

  (4) Leping loetakse lõppenuks teenuse saaja surmaga.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivalitsuse 28.02.2017 määrus nr 2 „Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning hooldusteenuse eest tasumise eeskiri“ (RT IV, 07.03.2017, 12);
  2) Tootsi Vallavalitsuse 28.01.2015 määrus nr 2 „Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri“ (RT IV, 13.03.2015, 8).

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json