Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 55

Räpina valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2018 nr 39
, rakendatakse alates 1.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2019. a määruse nr 2 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.  Räpina valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2019. aasta eelarve:
 1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) Põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2;
 3) Põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3;
 4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud vastavalt lisale 4.

§ 2.  Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 1 050 000 eurot.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2019. aasta eelarve lisad