Ehitus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 58

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas korras kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Toimetulekutoetusel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür - kuni 4,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused – kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütus: kaugküttega eluruumides – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus; kaugkütteta eluruumides – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus;
 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 27 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) majapidamisgaas – kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) maamaks – kolmekordse elamualuse pinna ulatuses kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 10) hoonekindlustus – kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
 11) olmejäätmete veo tasu – kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 12) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule – kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees