Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 75

Tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 34
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Antsla Vallavolikogu 10.04.2018 määruse nr 12 „Antsla valla põhimäärus” § 10 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Tunnustusavalduste andmise korraga reguleeritakse Antsla vallas välja antavate tunnustuste liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute tunnustamise tingimused.

§ 2.   Antsla valla tunnustusavaldused

  (1) Antsla valla tunnustuste liigid on:
  1) kohaliku elu edendaja;
  2) silmapaistev noor;
  3) edukas ettevõtja;
  4) parim sportlane või võistkond;
  5) aasta hariduselu edendaja;
  6) aasta pere;
  7) aasta ema;
  8) aasta isa;
  9) tegus küla;
  10) Antsla valla Aasta Tegu;
  11) konkurss „Kaunis kodu”;
  12) valla tänukiri.

  (2) Vallavalitsuse poolt korraldatavad tänuüritused on:
  1) lusikapeod uute vallakodanike sündide tähistamiseks;
  2) õpetajate päev;
  3) vabariigi aastapäeva aktus;
  4) eakate päev.

  (3) Vallavalitsusel on õigus välja anda täiendavaid tunnustusi ja korraldada täiendavaid tänuüritusi.

§ 3.   Tunnustamise põhimõtted

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1-7 sätestatud tunnustused antakse välja konkreetses kategoorias enam silma paistnud või valla elu kujundanud ja mõjutanud isikule, ühendusele või ettevõtjale.

  (2) Tunnustuse „Antsla Valla Aasta tegu” eesmärk on väärtustada vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja toonud tuntust aasta jooksul. Kandidaadiks võib esitada füüsilise isiku, organisatsiooni, ettevõte või asutuse.

  (3) Konkursi „Kaunis kodu“ eesmärk on tunnustada Antsla valla kinnistuomanike tegevust kinnistu korrastamisel ja kaunimaks muutmisel, mis aitab kaasa valla elukeskkonna üldilme paranemisele ning koduvallatunde süvenemisele.

  (4) Valla tänukiri antakse:
  1) valla mittetulundusühingutele, kultuurikollektiividele, spordiseltsidele, külaseltsidele, hallatavatele asutustele, vallas tegutsevatele ettevõtetele isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel;
  4) tänukirja andmise otsustab vallavanem või volikogu esimees;
  5) tänukirja andmise kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Antsla Vallavalitsus teavitab igal aastal ettepanekute esitamise tähtaegadest ja tunnustamise kategooriatest valla infokanalites.

  (2) Ettepanekuid tunnustuse määramiseks saab esitada igaüks.

  (3) Ettepanek esitatakse vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-postiga, aadressil: vald@antsla.ee ning see peab sisaldama:
  1) tunnustatava nime;
  2) saavutuse nimetust;
  3) argumenteeritud põhjendust;
  4) esitaja nime ja kontaktandmeid;
  5) „Kaunis kodu” konkursi puhul kinnistu aadressi.

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Tunnustuste väljaselgitamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega vähemalt 5-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon valib liikmete hulgast esimehe, vajadusel aseesimehe ja protokollija.

  (3) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

§ 6.   Ettepanekute menetlemine

  (1) Antsla valla Aasta tegu nominentide nimed avalikustatakse Antsla valla veebilehel.

  (2) Kahe nädala jooksul saavad oma toetushääle Antsla valla Aasta tegu nominentidele anda kõik huvilised.

  (3) Komisjon valib nominentide seast välja laureaadid ja teeb hiljemalt 21. veebruariks motiveeritud otsuse. Tunnustuse „Antsla valla Aasta Tegu“ määramisel, lähtutakse antud toetushäälte arvust.

  (4) Konkursi „Kaunis kodu“ raames hinnatakse Antsla valla haldusterritooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
  1) eramud tiheasustusalal;
  2) talud ja maakodud hajaasustuses;
  3) korter- ja ridaelamud;
  4) asutuste ja ettevõtete kinnistud.

  (5) Otsuse tegemisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:
  1) kinnistu üldine heakord;
  2) kinnistu funktsionaalsus - olenevalt kinnistu otstarbest vajalikke tegevusi võimaldavate piirkondade olemasolu;
  3) haljastus (lilled, hekid, puud, muru) - taimede kasutamine tervikliku välisruumi kujundamisel ja hooldatus;
  4) aianduslike elementide ja dekoratiivelementide (tarad, kõnniteed, trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, mänguväljakud, skulptuurid, sepised jne) kasutamine ja hooldatus;
  5) hoonete väljanägemine - terviklikkus, hooldatus, majanumbrite, lipuvarda olemasolu; asutustel siltide olemasolu ning reklaami korrasolek jne.
  6) majapidamisjäätmete käitlus.

§ 7.   Tunnustuste andmine

  (1) Tunnustuse saajaid autasustatakse tänukirja, meene või rahalise preemiaga. Rahalise toetuse suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (2) Tunnustuse saanud isikute nimed avaldatakse Antsla valla veebilehel.

  (3) Komisjonil on õigus jätta sobiva kandidaadi puudumisel mõni tunnustus välja andmata.

  (4) Tunnustused antakse üle Antsla vallas korraldatavatel pidulikel üritustel.

  (5) Omaniku nõusolekul on vallavalitsusel õigus esitada Kauni kodu konkursil esikoha saanud kinnistuid osalemiseks maakondlikele jt konkurssidele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Antsla Vallavolikogu 01. novembri 2011.a määrus nr 14, "Antsla valla Aasta Tegu" statuudi kinnitamine“;
  2) Antsla Vallavolikogu 23. detsembri 2014.a määrus nr 23, „Tunnustamise kord Antsla vallas“;
  3) Antsla Vallavolikogu 21.mai.2013.a määrus nr 11, Antsla valla konkursi "Kaunis kodu" juhendi kinnitamine;
  4) Urvaste Vallavolikogu 27. veebruari 2008. aasta määrus nr 5, „Urvaste valla autasude andmise kord”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Merike Prätz
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json