Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ja kasutamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 86

Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ja kasutamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 14 lg 1 ja Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 6 lg 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord (edaspidi kord).

§ 2.  Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus

 (1) Lääneranna valla sümbolid on vapp ja lipp.

 (2) Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 4:3. Lipu normaalsuurus on 960 x 720 mm.

 (3) Lipp on jaotatud müürihambuliselt kolmeks horisontaalseks väljaks. Lipu ülemine pool on sinine, alumine valge. Valge pool algab müürihambaga. Iga hamba pikkus on kolmandik lipu ühest kolmeks jaotatud horisontaalist (lisa 1).

 (4) Vapi sinisel kilbil on hõbedane lendlev kotkas ja hõbedane lainelõikes jalus (lisa 2).

 (5) Sinine värvus ja valge lainelõikes jalus viitavad valla mereäärsele asukohale ja elanike merega seotud tegevusaladele. Sinine värv tähistab vallale iseloomulikke soid, rabasid ja merd. Sinine kui vee ja puhta õhu sümbol märgib samuti valla elanike tulevikupüüdlusi ning tähistab puhast loodust ja mitmeid looduskaitse- ja hoiualasid.

 (6) Värvikood: Meresinine CMYK 79-30-1-0 RGB 0-115-201 HEX 0091CF.
15.03.2019 08:21
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Värvikoodis asendatud arv "2017" arvuga "201" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Lääneranna 13.03.2019 taotlust nr 2019/15-4/533-1

§ 3.  Vapi kasutamise kord

 (1) Valla vapi kujutist kasutatakse värvilise ja must-valgena:
 1) Lääneranna Vallavolikogu, Lääneranna Vallavalitsuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste pitsatitel ning dokumendiblankettidel, ametiasutuse, ametiasutuse teeninduskeskuste ja ametiasutuse hallatavate asutuste hoonete seintel ja siltidel;
 2) Lääneranna Vallavolikogu ja Lääneranna Vallavalitsuse tänukirjadel, autasudel, meenetel, vimplitel, ümbrikel, etikettidel ja muudel ametlikel trükistel, suveniiridel kujunduselemendina ja muudel eeltooduga sarnastel põhjustel;
 3) valla ametiasutuse transpordivahenditel ja valla piiritähistel.

 (2) Lääneranna Vallavalitsus võib anda ametiasutuse hallatavatele asutustele loa valla vapi kasutamiseks kujunduselemendina trükistel, kleebistel ja meenetel.

 (3) Lääneranna Vallavalitsus võib anda vallale kuuluvatele äriühingutele ja organisatsioonidele loa valla vapi kasutamiseks dokumendiblankettidel ja muudel ametlikel dokumentidel ning kujunduselemendina trükistel, kleebistel ja meenetel.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetamata juhtudel võib Lääneranna valla vappi kasutada Lääneranna Vallavalitsuse loal. Kui valla vapi kujutist kasutatakse lepingu alusel, ei ole luba vaja taotleda.

 (5) Valla vappi tuleb kohelda väärikalt järgides käesolevas korras sätestatud tingimusi ja head tava.

 (6) Valla vapi kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Tasu suuruse määrab vastava loa andmisel vallavalitsus.

 (7) Valla vapiga pitsatite arvu ja kasutajad määrab kindlaks Lääneranna Vallavalitsus.

§ 4.  Lipu kasutamise kord

 (1) Lääneranna valla lipp heisatakse:
 1) alaliselt Lääneranna Vallavalitsuse ja ametiasutuse teeninduskeskuste hoonete külge lipuvarrastega vastavasse hoidjasse või lipumasti;
 2) alaliselt Lääneranna Vallavalitsuse poolt korraldusega kinnitatud nimekirjas märgitud ametiasutuse hallatavate asutuste hoonete külge lipuvarrastega vastavasse hoidjasse või lipumasti;
 3) ajutiselt riiklikel ja valla pidupäevadel ja muudel üritustel, sh teiste omavalitsusüksuste või riikide ametlike delegatsioonide vastuvõtmisel;
 4) muudel juhtudel Lääneranna Vallavalitsuse loal.

 (2) Lääneranna valla lippu võivad heisata kõik eraisikud eramajadel ja eluruumides, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid oma hoonetel ja siseruumides lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti järgides käesolevas korras sätestatud nõudeid ja head tava. Heisatav lipp peab vastama käesoleva korra §-s 1 esitatud kirjeldusele, olema puhas ja terve.

 (3) Lääneranna valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

 (4) Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud valla lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

 (5) Kui valla lipp heisatakse koos riigilipu või teiste lippudega, siis peab ta olema teiste lippudega võrdse laiusega. Lipud heisatakse eraldi, ühepikkuste lipuvarraste külge vastavasse hoidjasse või lipumasti ja Eesti lipuga samale kõrgusele. Mitme lipu üheaegse heiskamise osas järgitakse kehtivat hierarhilist järjekorda vastavalt Eesti lipu seadusele.

 (6) Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja regionaalsetel üritustel võivad lippu kasutada Lääneranna valla ametlikud delegatsioonid ja Lääneranna Vallavalitsuse loal Lääneranna valda esindavad kultuuri-, spordi- või muud kollektiivid või organisatsioonid ja eraisikud.

 (7) Lääneranna valla lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00 (v.a Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse teeninduskeskuste hoonete ning Lääneranna Vallavalitsuse poolt korraldusega kinnitatud nimekirjas märgitud ametiasutuse hallatavate asutuste juures, kus lipp on heisatud ööpäevaringselt), kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud muud kellaaega.

 (8) Valla lippu tuleb kohelda väärikalt järgides käesolevas korras sätestatud tingimusi ja head tava. Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp hävitatakse sündsal viisil.

 (9) Valla lipu nõuetekohase heiskamise või kasutamise eest vastutab isik, kes korraldab lipu heiskamist või kasutamist.

 (10) Igaühel on õigus ajutiselt ja alaliselt kasutada Lääneranna valla vimplit. Lääneranna valla vimplit tuleb kasutada väärikalt. Vimpel ei asenda Lääneranna valla lippu.

§ 5.  Lääneranna valla vapi ja lipu kujutise kasutamise loa väljastamise kord

 (1) Vapi ja lipu kujutise kasutamiseks loa saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Lääneranna Vallavalitsusele.

 (2) Taotluses peavad sisalduma:
 1) taotleja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
 2) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
 3) loa kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed;
 4) kasutamise põhjendus, vapi ja lipu kujutise kasutamise kirjeldus ning sellekohane eskiis või näidis.

 (3) Vapi ja lipu kujutise kasutamise loa taotluse vaatab Lääneranna Vallavalitsus läbi kuni 10 tööpäeva jooksul alates loa taotluse kättesaamisest.

 (4) Lääneranna Vallavalitsusel on õigus paluda taotlejalt täiendavat informatsiooni ning vajadusel teha ettepanekuid vapi ja lipu kujutise kasutamise suhtes.

 (5) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab Lääneranna Vallavalitsus oma korraldusega.

 (6) Vapi ja lipu kujutist on lubatud kasutada ainult korralduses märgitud tingimustel.

 (7) Lääneranna Vallavalitsus väljastab või teeb taotlejale kättesaadavaks vapi või lipu kujutise elektroonilisel andmekandjal.

§ 6.  Lihula linna sümboolika

 (1) Lihula linn säilitab staatuse vallasisese linnana koos senise Lihula valla sümboolikaga, edaspidi vastavalt Lihula linna sümboolika.

 (2) Lihula linna lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11. Lipu normaalsuurus on 1050 x 1650 mm.

 (3) Lihula linna lipp on horisontaalsuunas müürihambuliselt poolitatud. Lipu ülemine pool on punane, alumine valge. Valge pool algab müürihambaga. Iga hamba pikkus on 1/9 lipu pikkusest, laius 1/7 lipu laiusest.

 (4) Lihula linna vapil on põigiti müürihambuliselt poolitatud kilbi punasel ülemisel poolel hõbedane piiskopimitra. Alumisel hõbedasel väljal on kilbi alumisest servast tõusev musta mõõga käepidemepoolne osa. Vapivärvid viitavad Läänemaale, Liivi ordule ja tsistertslastele. Müürihambuline jaotus tähistab kaitsefunktsioone ja osutab sellisena eestlaste muistsele maalinnale ning hilisemale piiskopi- ja ordulinnusele. Mitra tähistab piiskopivõimu, mõõk ordut ja Lihula mail peetud taplusi.

 (5) Lääneranna Vallavolikogu, Lääneranna Vallavalitsus ja ametiasutuse hallatavad asutused, mille asukoht on Lihula linna territooriumil, võivad kasutada Lihula linna sümboolikat vastavalt Lääneranna valla sümboolika kasutamise tingimustele koos Lääneranna valla sümboolikaga. Lihula linna lipu ja Lääneranna valla lipu üheaegsel heiskamisel peab Lääneranna valla lipp olema auväärsemal kohal.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestamata juhtudel tuleb Lihula linna sümboolika kasutamiseks taotleda Lääneranna Vallavalitsuse luba vastavalt käesoleva korra §-s 5 sätestatud tingimustele. Omaks tarbeks ja kodus kasutamiseks luba taotlema ei pea.

 (7) Lihula linna sümboolikat tuleb kasutada vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse poolt kasutamise loa andmise korralduses märgitud tingimustele ning Lääneranna valla sümboolika kasutamisele ettenähtud üldistele nõuetele ja põhimõtetele.

§ 7.  Endiste Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla sümboolika

 (1) Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla sümboolika kasutamiseks tuleb taotleda Lääneranna Vallavalitsuse luba vastavalt käesoleva korra §-s 5 sätestatud tingimustele. Omaks tarbeks ja kodus kasutamiseks luba taotlema ei pea.

 (2) Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla sümboolikat tuleb kasutada vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse poolt kasutamise loa andmise korralduses märgitud tingimustele ning Lääneranna valla sümboolika kasutamisele ettenähtud üldistele nõuetele ja põhimõtetele.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa 1 Lipp

Lisa 2 Vapp