Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 88

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 52

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lõigete 5–7 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  Rapla vallas kehtestatakse maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast.

§ 2.   Haritava ja loodusliku rohumaa maamaksumäär

  Rapla vallas kehtestatakse põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa osas maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast.

§ 3.   Täiendav maamaksusoodustus

  (1) Maamaksust vabastatakse täiendavalt lisaks koduomanike maamaksuvabastusele riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, alevikes ning Rapla valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.

  (2) Maamaksust vabastatakse täiendavalt lisaks koduomanike maamaksuvabastusele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

§ 4.   Maksuvabastuse andmine

  Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud maksuvabastuse andmise otsustab Rapla Vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse alusel Rapla Vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

§ 5.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:

  (2) Juuru Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 34 „Maamaksumäärade kehtestamine“;

  (3) Kaiu Vallavolikogu 25. novembri 2015. a määrus nr 14 „Maamaksumäärade kehtestamine“;

  (4) Raikküla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a määrus nr 42 „Maamaksumäärade kehtestamine Raikküla vallas“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json