Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lääneranna Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2022, 6

Lääneranna Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 41
RT IV, 29.12.2018, 94
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2021RT IV, 20.01.2021, 823.01.2021
08.09.2022RT IV, 16.09.2022, 119.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ja § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lääneranna Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) ülesanded, töökorralduse ning muu tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortekeskus on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Noortekeskuse struktuuriüksusteks on Lääneranna valla erinevates piirkondades asuvad noortetoad või noortemajad (edaspidi noorsootööüksused).

  (2) Noortekeskus koordineerib noorsootööüksuste kaudu ja koostöös haridusasutustega Lääneranna valla noorsootööd.

  (3) Noortekeskus võib avada vallavalitsusega kooskõlastatult noorsootööüksuseid valla erinevates piirkondades vastavalt vajadusele ja eelarvevahendite olemasolule.

  (4) Lääneranna vald avalik-õigusliku isikuna teostab noortekeskuse kaudu pädevuse piires noorsoopoliitikat.

  (5) Noortekeskuse asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Lääneranna Vallavolikogu.

  (6) Noortekeskus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusest, Lääneranna valla õigusaktidest ning noortekeskuse põhimäärusest.

  (7) Noortekeskuse aadress on Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lääneranna vald, 90303 Pärnu maakond.
[RT IV, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

  (8) Noortekeskusel on oma eripära toetava kujundusega logo ja muu sümboolika (noorteportaali logo).
[RT IV, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]

§ 3.   Eesmärk

  Noortekeskuse eesmärgiks on tagada Lääneranna valla noorsootöö korraldamine.

§ 4.   Ülesanded

  (1) Noortekeskus:
  1) koordineerib ja loob tingimused noorsootööüksustes avatud noorsootöö põhimõttel tegutsemiseks;
  2) loob tingimused ja korraldab üritusi erinevate huvide ja vanusega noorte vaba aja sisustamiseks;
  3) loob eeldusi noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamiseks (s.h. noortekeskuse töötajad osalevad vastavasisulistel koolitustel);
  4) abistab ja innustab noori osa võtma noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  5) võimaldab noortel kasutada noorsootööüksuste ruume huvitegevuseks, koosviibimiseks ja õppimiseks;
  6) teeb koostööd ja toetab Lääneranna noortevolikogu tegevust või muude samalaadsete ühenduste tegevust;
  7) teeb koostööd valla kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega, kohalike mittetulundusühingutega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega (s.h. politsei, päästeamet, kaitseliit);
[RT IV, 16.09.2022, 1 - jõust. 19.09.2022]
  8) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  9) korraldab valdkonna edendamiseks noorsoo-uuringuid;
  10) algatab ja teostab noorteprogramme ja -projekte;
  11) korraldab koostöös vallavalitsusega noorte töömalevat;
  12) tagab võimalused noorte tervistavaks ja arendavaks puhkuseks (s.h. noorte puhke- ja projektlaagriteks);
  13) kavandab ja korraldab huviringide tegevust noorsootööüksustes;
  14) korraldab ja teostab erinoorsootööd (s.h. mobiilset noorsootööd);
  15) korraldab ja teostab rahvusvahelist noorsootööd;
  16) osaleb eesmärgi saavutamiseks vabariiklikes ja rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ning töögruppide tegevuses;
  17) loob tingimused noore omaalgatuse ja ettevõtlikuse arenguks;
  18) kasutab tegevustes mitteformaalset õpet.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel õigus saada valla ametiasutuselt või teistelt hallatavatelt asutustelt andmeid ja informatsiooni.

  (3) Noortekeskus võib osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel.

  (4) Käesolevas põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks võib asutus sõlmida oma pädevuse piirides vastavate tööde tegemiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid teiste füüsiliste või juriidiliste isikutega Eestis ja teistes riikides.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Noortekeskuse tööd juhib noortekeskuse juhataja.

  (2) Noortekeskuse töötajate struktuuri kinnitab vallavalitsus noortekeskuse juhataja kirjaliku ettepaneku alusel.

  (3) Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem või volitatud ametiisik.

  (4) Noortekeskuse juhataja on töölepingu kehtivuse ajal noortekeskuse seadusjärgne esindaja.
[RT IV, 20.01.2021, 8 - jõust. 23.01.2021]

§ 6.   Vara ja vahendid

  (1) Asutuse bilansis oleva vallavara omanik on vald. Vallavara käsutamisest ning osutatud teenustest saadav tulu kuulub vallale.

  (2) Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Lääneranna valla vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist sätestavatele õigusaktidele.

  (3) Noortekeskust finantseeritakse Lääneranna Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvest ja muudest allikatest, milleks on:
  1) annetused, sihteraldised ja toetused;
  2) majandustegevuse tulem, s.h. tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste osutamisest saadud vahendid;
  3) muud õigusaktidega sätestatud vahendid.

§ 7.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Lääneranna Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 8.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Lääneranna Vallavolikogu.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json