SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 107

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 3
; rakendatakse alates 01. jaanuarist 2019.a.

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõike 1, § 17 lõike 1 ja § 18, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018.a määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 28 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2, § 31 ja § 32 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega (edaspidi tekstis ka kord vastavas käändes) sätestatakse koduteenuse (isiku kodus hooldamise ehk koduhoolduse) tingimused, majanduslikud ja õiguslikud alused, koduteenuste loetelu ning reguleeritakse teenusest tekkivaid lepingulisi suhteid, lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja perekonnaseadusest.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduteenus – teenused, mille raames abistatakse (hooldatakse) isikut tema eluruumis (kodus) igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning asjaajamisel väljaspool eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek kodustes tingimustes (edaspidi ka teenus või koduhooldus);
  2) hooldustöötaja – isik, kes hooldab teenust vajavat isikut lepingu alusel;
  3) teenust vajav/saav isik – isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega (edaspidi ka hooldatav);
  4) ülalpidamiskohustusega isik (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) – perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täisealised lapsed, täisealised lapselapsed, vanemad ning pärimisseaduse mõistes seadusjärgne pärija;
  5) hoolduskava – teenuse vajaduse hindamise kohustuslik lisadokument, milles kajastatakse osutatavate teenuste loetelu, maht, teenuse osutamise aeg ja koht, allkirjastatuna teenust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja ja teenuse osutaja poolt;
  6) teenuse osutaja – vallavalitsus valla sotsiaaltöötajate kaudu.

§ 3.   Koduteenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Koduteenuse (koduhoolduse) eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduhooldusel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

§ 4.   Koduteenuse saajad

  (1) Koduhooldust on õigus saada täisealisel isikul, kes vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodustes tingimustes. Isik peab tegelikult ja rahvastikuregistri andmetel elama Saarde vallas.

  (2) Teenuse osutajal on õigus teenust mitte osutada narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholisõltuvusega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule või ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.

§ 5.   Koduteenuste loetelu

  (1) Koduteenused jagunevad koduabiteenusteks ja isikuabiteenusteks.

  (2) Koduabiteenus koosneb hooldustöötaja poolt teenuse saaja (hooldatava) kodus või väljaspool kodu tehtavatest koduabi toimingutest:
  1) vestlemine ja teabe edastamine;
  2) toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest ja apteegist;
  3) abistamine toidu valmistamisel ( sooja toidu toomine, valmistoidu soojendamine), toidunõude pesemine;
  4) esmase arstiabi korraldamine, vajadusel saatmine arsti juures, põetamise korraldamine lühiajalise haiguse korral;
  5) invaabivahendite ja -toodete muretsemine;
  6) pesupesemise teenuse korraldamine või abistamine pesu pesemisel;
  7) kommunaal- ja muude näitude teatamine, maksete tasumine;
  8) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
  9) veevärgi puudumisel vee tuppatoomine ja heitvee väljaviimine eluruumist;
  10) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
  11) vajadusel reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine hooldatavale kuuluvate vahenditega, üldjuhul üks kord nädalas;
  12) prügi väljaviimine;
  13) ühekordsete majapidamistoimingute tegemine või korraldamine (nt akende pesemine, lume lükkamine, suitsuanduri paigaldamine ja kontrollimine jne);
  14) sotsiaal- ja muu transpordi korraldamine.

  (3) Isikuabiteenus koosneb hooldustöötaja poolt hooldatava kodus või väljaspool kodu tehtavatest hooldustoimingutest, eelkõige:
  1) saunateenuse ja koduse pesemise korraldamine ja abistamine pesemisel ning riietumisel;
  2) voodi korrastamine, voodipesu vahetamine;
  3) valmistoidu soojendamine ja toitmine;
  4) hügieenitoimingud ja mähkmete vahetamine, potitooli tühjendamine;
  5) abistamine ravimite manustamisel ( ravimite valmisseadmine manustamiseks);
  6) võimalusel muud toetavad teenused.

  (4) Koduteenustest osutatakse neid, millega teenuse saaja ei ole võimeline ise toime tulema.

§ 6.   Koduteenuste maht ja koht

  (1) Koduteenuse saajale vajalikud toimingud §-s 5 fikseeritud loetelust ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist koduteenuse osutaja ja koduteenuse saaja vahel sõlmitavas lepingus. Koduteenuse sisu täpsel sõnastamisel ja mahu määramisel lähtutakse koduteenuse vajaduse hindamise tulemustest käesoleva korra Lisa nr 1 „Hindamisakt hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks“ kohaselt ja iga konkreetse juhtumi eripärast.

  (2) Koduteenuseid osutatakse kuni 5 (viis) korda nädalas teenust vajava isiku kodus ja/või §-s 5 fikseeritud juhtudel teenuse sisust tulenevalt ka väljaspool kodu.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Koduteenuste taotlemise, korraldamise ja teenuse saajate üle arvestuse pidamise eest vastutab koduteenuse valdkonnaga tegelev sotsiaaltöötaja.

  (2) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja käesoleva korra Lisa nr 2 „Koduteenuse taotlus“ kohase avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad vallavalitsusele teatada ka naabrid, perearst, hooldustöötaja või muud isikud.

  (3) Pärast avalduse laekumist või teate saamist teenust vajavast isikust külastab sotsiaaltöötaja teenust vajava isiku kodu, täidab kliendikaardi, hindab hindamisvormi abil teenuse vajadust ning koostab hoolduskava korra Lisa nr 3 „Koduteenuse osutamine – hoolduskava“ kohaselt.

  (4) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada hooldatav, tema seadusjärgne ülalpidaja, hooldustöötaja või sotsiaaltöötaja. Hoolduskava muutmisel hinnatakse teenuse maht ja teenuse vajadus ümber.

  (5) Sotsiaaltöötajal on õigus kaasata teenust vajava isiku olukorra väljaselgitamiseks tema seadusjärgseid ülalpidajaid ja teisi spetsialiste (nt perearsti) ning nõuda teenust vajava isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate maksevõimekuse väljaselgitamiseks täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid pangakontodest ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente.

  (6) Vallavalitsus hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise (sh koduteenuse osutamise lepingu sõlmimise) 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist. Põhjendatud otsus tehakse teenust vajavale isikule kirjalikult teatavaks.

  (7) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenuseid koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid täidetakse hiljem.

§ 8.   Koduteenuse leping

  (1) Teenuse osutamise aluseks on teenust vajava isiku/seadusjärgse ülalpidaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahe- või kolmepoolne koduteenuse osutamise leping (edaspidi leping) korra Lisa nr 4 „Koduteenuse osutamise leping“ kohaselt.

  (2) Lepingu sõlmib või lõpetab sotsiaalametnik, lepingu võtab teadmiseks ja täitmiseks hooldustöötaja.

  (3) Lepingus määratakse teenuste loetelu, kestvus/sagedus, muud olulised tingimused ning teenuste maksumus ja tasumise kord; samuti poolte õigused ja kohustused kooskõlas seadusandluse ja käesolevas määruses toodud lepingu sõlmimise korraga.

  (4) Enne lepingu sõlmimist tutvustab sotsiaaltöötaja teenust vajavale isikule ja tema seadusjärgsele ülalpidajale teenuste hindu ja nende eest tasumise korda.

  (5) Leping sõlmitakse maksimaalselt kaheks aastaks ja kuulub läbivaatamisele lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvemini kui kord kahe aasta jooksul.

  (6) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingu lisas ning kinnitatakse poolte allkirjadega.

  (7) Koduteenuse osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt üks kuu kodust eemal (haiglaravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). Leping peatatakse kuni koduteenuse taaskasutamiseni.

  (8) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) poolte kokkuleppel, sh koduteenuse vajaduse lõppemisel;
  3) teenust vajanud isiku surma korral.

  (9) Vallavalitsusel on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenust vajava isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate soovil;
  3) teenust vajanud isiku suundumisel teisele teenusele või väljaspool kodu osutatavale hooldusteenusele;
  4) teenust vajanud isiku elamaasumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  5) teenust vajava isiku käitumine teeb võimatuks koduteenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete tarvitamine vms);
  6) teenust vajav isik või seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik ei ole tähtajaliselt tasunud tasuliste koduteenuste eest;
  7) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Teenuse finantseerimine ja hinnakiri

  (1) Koduteenus on tasuline teenus, millega teenuse saaja kompenseerib osaliselt vallaeelarvest teenuse osutamiseks tehtavad kulud.

  (2) Koduteenuse hinnad on järgmised:
  1) teenuste pakett nr 1, mis sisaldab § 5 lõigete 2 ja 3 tegevusi üks kord nädalas - maksumus 15 eurot kuus;
  2) teenuste pakett nr 2, mis sisaldab § 5 lõigete 2 ja 3 tegevusi kaks korda nädalas - maksumus 25 eurot kuus;
  3) teenuste pakett nr 3, mis sisaldab § 5 lõigete 2 ja 3 tegevusi kolm korda nädalas - maksumus 34 eurot kuus;
  4) teenuste pakett nr 4, mis sisaldab § 5 lõigete 2 ja 3 tegevusi neli korda nädalas - maksumus 42 eurot kuus;
  5) teenuste pakett nr 5, mis sisaldab § 5 lõigete 2 ja 3 tegevusi viis korda nädalas - maksumus 50 eurot kuus;
  6) lisateenuste pakett maksumusega 10 eurot kuus – hooldatava juures on põhjendatud juhtudel vaja käia kaks korda päevas.

  (3) Koduteenust osutatakse soodushinnaga või tasuta isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.

  (4) Kui teenust vajava isiku ja tema seadusjärgse(te) ülalpidaja(te) majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis tuleb esitada vastavasisuline avaldus vallavalitsusele. Vallavalitsus hindab taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate maksevõimekust ning otsustab, kas ja millises suuruses toetuse taotleja koduteenuse eest tasumisest vabastatakse.

  (5) Koduteenust osutatakse täishinnaga isikutele, kellel on perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedased või kellel on piisavalt rahalisi vahendeid või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks.

  (6) Koduteenuse tasu maksmisest vabastatakse isikud, kelle kuusissetulek leibkonna ühe liikme kohta on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetuleku piir.

  (7) Isikule, kellele on vallavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.

  (8) Teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuste eest vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale ja sõlmitud lepingule kord kuus.

§ 10.   Hooldustöötaja tegevuse alused

  (1) Hooldustöötaja lähtub koduteenuse osutamisel teenust vajavale isikule koostatud hoolduskavast ning koduteenuse osutamise lepingust.

  (2) Hooldustöötajal võib sõltuvalt teenust vajavate isikute vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest olla kuni 10 hooldatavat.

  (3) Hooldustöötaja täidab vajadusel hooldatava külastamise kohta päevikut, kuhu märgib kodukülastuse aja, tehtud tegevused ja koduteenuse saaja tervisliku seisundi lühikokkuvõtte ning võtab päevikusse teenust saanud isiku allkirja.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet teenuste osutamise üle teostavad valla sotsiaaltöötajad. Kaebuse käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) juhindutakse seadusandlusest ja käesolevast teenuse osutamise korrast;
  2) sotsiaaltöötaja kontrollib pretensiooni õigustatust, kuulab ära kõik osalised, kogub täiendavaid andmeid ja kaasab vajadusel teisi vastava ala asjatundjaid;
  3) kõik vaidlused, mis tulenevad koduteenuste lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele kohtus.

  (2) Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2019.a.

Indrek Talts
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

Lisa Hindamisakt hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks

Lisa Koduteenuse taotlus

Lisa Koduteenuse osutamine – hoolduskava

Lisa Koduteenuse osutamise leping

/otsingu_soovitused.json