Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kehtna Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 2

Kehtna Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2018 nr 43
RT IV, 29.12.2018, 123
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2019RT IV, 04.12.2019, 101.01.2020

Määrus on antud rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Raamatukogu eesmärk

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Kehtna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu on Kehtna valla (edaspidi vald) raamatukoguteeninduse keskus ning tema teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, raamatukogu töökorralduse juhendist, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

  (5) Raamatukogu eesmärgiks on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kehtna Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.   Raamatukogu nimi, asukoht ja struktuur

  (1) Kehtna Raamatukogu on Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Raamatukogu postiaadress on Staadioni tn 16, Kehtna alevik, Rapla maakond, 79001.

  (2) Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised raamatukogud:
  1) Järvakandi raamatukogu, Pargi tn 1, Järvakandi alev, Kehtna vald, 79101;
  2) Eidapere raamatukogu, Tallinna mnt 23B, Eidapere, Kehtna vald 79003;
  3) Lelle raamatukogu, Viljandi mnt 46, Lelle, Kehtna vald 79002;
  4) Valtu raamatukogu, Kaerepere alevik, Kehtna vald 79520;
  5) Ingliste raamatukogu, Ingliste küla, Kehtna vald 79004;
  6) Kehtna Raamatukogu Keava välisteeninduspunkt, Kooli tn 1a, Keava alevik, Kehtna vald 79005.
[RT IV, 04.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

2. peatükk RAAMATUKOGU TEGEVUS 

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab vallaelanikele ning teistele soovijatele tasuta põhiteenuseid vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
  2) koostab, parandab, täiendab, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks oma kogud ning elektroonilised andmebaasid;
  3) teeb teatme-bibliograafilist ning kodulooalast tööd;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jms.). Teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuste ja selles tehtud muudatuste kohta;
  7) propageerib raamatuid, tutvustab oma kogusid üldsusele, korraldab kasutajakoolitust ja näitusi ning muid raamatukoguüritusi, osaleb valla arengukavatöös;
  8) teeb koostööd teiste raamatukogude ja valla hallatavate asutustega.

§ 4.   Juhtimine ja personal

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Direktori haridustase peab olema vastavuses Rahvaraamatukogu seaduses sätestatuga.

  (5) Direktor:
  1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise. Vastutab raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja vara õiguspärase kasutamise ning säilimise eest;
  2) kinnitab raamatukogu töötajate koosseisu kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega;
  3) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud raamatukogu töötajatega;
  4) määrab kindlaks raamatukogutöötajate ülesanded, õigused ja vastutuse;
  5) koostab ja kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja muud asutuse tegevust reguleerivad dokumendid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) esindab raamatukogu ning volitab vajadusel teisi raamatukogu töötajaid raamatukogu esindama;
  7) sõlmib pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
  8) esitab vallavalitsusele eelarveprojekti, põhimääruse täiendamise ja muutmise ettepanekud;
  9) korraldab ja vastutab eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  10) esitab raamatukogu tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  11) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks;
  12) võimalusel taotleb fondidest erinevaid täiendavaid rahalisi vahendeid raamatukogu materiaalse baasi täiendamiseks;
  13) teeb ettepaneku vallavalitsusele raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamiseks;
  14) täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ja valla õigusaktidega talle pandud ülesandeid;

  (6) Raamatukogul on valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

§ 5.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Nõuandva koguna võib raamatukogu juurde moodustada kolme kuni viie liikmelise raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu), kelle pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse analüüsimine, raamatukoguga seonduvate sihtprojektide ja programmide väljatöötamiseks ning arengukava koostamiseks ettepanekute tegemine;
  2) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate parendusettepanekute tegemine;

  (2) Ettepaneku nõukogu liikmete määramise kohta teeb raamatukogu direktor.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu kutsub kokku esimees vähemalt kaks korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

  (6) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

  (7) Nõukogu tegutseb ühiskondlikel alustel ja liikmete töö ei ole tasustatav.

§ 6.   Raamatukogu õigused ja kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) omada eelarvet valla eelarve koosseisus ning tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
  2) osutada raamatukogu kasutajatele raamatukogu põhiülesannetega seotud teenuseid ja tasulisi eriteenuseid ning arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras
  3) tagada tema haldusse antud vallavara säilimine ning sihtotstarbeline kasutamine;
  4) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
  5) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid vallavalitsuse kehtestatud korras;
  6) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
  7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara kuulub munitsipaalomandisse. Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.
  1) Raamatukogu finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasuliste eriteenuste müügist, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning muudest allikatest.

  (2) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa volikogu kehtestatud korras

  (3) Raamatukogu varade arvestust korraldab ja peab vallavalitsuse finantsteenistus.

§ 8.   Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike vajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalvet raamatukogude võrgu ja riigieelarveliste vahendite kasutamise üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandavat tähtaega.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json