HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2020, 17

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 20.06.2017 nr 8
RT IV, 28.06.2017, 23
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2017RT IV, 01.09.2017, 304.09.2017
18.12.2018RT IV, 29.12.2018, 1901.01.2019
14.04.2020RT IV, 21.04.2020, 324.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ning haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 alusel, koosmõjus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikega 2.

§ 1.   Töötasustamise põhimõtted

  (1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste direktorite ja töötajate töötasu alammäärad ja töötasustamise alused.

  (2) Õpetajate töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku või kutsetunnistust.

  (3) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Viimsi valla õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

  (4) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse direktori iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud töötasukorralduse rakendamisel. Haridusasutuse direktor töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse direktor, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 2.   Haridusasutuste direktorite töötasu alammäärad

  (1) Haridusasutuste direktorite palga arvutamisel võetakse aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäär, mis korrutatakse läbi töötasu koefitsiendiga.

  (2) Üldhariduskoolide direktori töötasukoefitsient on:
  1) Prangli Põhikoolis 1,0-1,3;
  2) Püünsi Koolis 1,6-2,0;
  3) Haabneeme Koolis 2,0-2,5;
  4) Randvere Koolis 2,0-2,5;
  5) Viimsi Koolis 2,2-3,1.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud direktori töötasu alammäärad kehtivad ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse direktoritele.

  (4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasukoefitsient on 2,0-2,7.

  (5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasukoefitsient on 1,2-1,6.
[RT IV, 21.04.2020, 3 - jõust. 24.04.2020]

§ 3.   Haridusasutuste direktorite täiendavad tasud, preemiad ja toetused

  Viimsi vallavanemal on õigus haridusasutuse direktorile haridusasutuste eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;
  2) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal, näidates ära, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest või milliste tulemuste põhjal on täiendav tasu määratud;
  3) ühekordseid preemiaid ja toetusi.

§ 4.   Õpetajate töötasu alammäärad

  (1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, töötasu alammäär kuus on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärale.
(1¹) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, töötasu alammäär kuus on vastavalt kehtivale kutsetunnistusele:
  1) vanemõpetaja, tase 7 – 1200 eurot;
  2) meisterõpetaja, tase 8 – 1300 eurot.

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu arvutamisel võetakse aluseks õpilaste arv vastavalt klassile:
  1) I klass - 9,0 eurot;
  2) II-VIII klass - 7,5 eurot;
  3) IX klass - 9,0 eurot;
  4) X-XI klass - 5,5 eurot;
  5) XII klass - 7,5 eurot;
  6) hariduslike erivajadustega õpilaste klass- 9,0 eurot.

  (3) Põhikooli ja gümnaasiumi eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja huvijuhi töötasu alammäär on võrdsustatud klassiõpetaja töötasu alammääraga.

  (4) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule või kutsetunnistusele on järgmised:
  1) kõrgharidusega pedagoog või õpetaja, tase 6 ühe-õpetaja süsteemis - 995 eurot;
  2) kõrgharidusega vanempedagoog või vanemõpetaja, tase 7 ühe-õpetaja süsteemis - 1095 eurot;
  3) kõrgharidusega pedagoog-metoodik või meisterõpetaja, tase 8 ühe-õpetaja süsteemis - 1178 eurot;
  4) kõrgharidusega pedagoog või õpetaja, tase 6 kahe-õpetaja süsteemis - 935 eurot;
  5) kõrgharidusega vanempedagoog või vanemõpetaja, tase 7 kahe-õpetaja süsteemis - 1035 eurot;
  6) kõrgharidusega pedagoog-metoodik või meisterõpetaja, tase 8 kahe-õpetaja süsteemis - 1118 eurot;

  (5) Koolieelse lasteasutuse kutsekesk- või keskeriharidusega pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär on järgmine:
  1) ühe-õpetaja süsteemis 890 eurot;
  2) kahe-õpetaja süsteemis 840 eurot.
[RT IV, 01.09.2017, 3 - jõust. 04.09.2017]

  (6) Huvikoolide õpetajate töötasu alamäär on 970 eurot kuus.

§ 5.   Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

  (1) Haridusasutuse teiste töötajate, halduspersonali, spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 600 eurot kuus.

  (3) Koolieelse lasteasutuse õpetaja assistendi töötasu alammäär on 700 eurot kuus.

§ 6.   Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud, preemiad ja toetused

  (1) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 30% tegelikust töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Lisatasuks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood ning lisatasu suurus.
  2) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 50% tegelikust töötasust lisaülesannete täitmise perioodil, kui see on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametiga. Lisatasuks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood ning lisatasu suurus.
  3) lisatasu ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 30% asendatava või asendaja tegelikust töötasust asendusperioodil.
  4) ühekordseid preemiaid ja toetusi.

  (2) Töölepingust või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta.

§ 7.   Haridustöötajate töötasude alammäärade kinnitamine

  Käesoleva määrusega sätestatud haridustöötajate töötasude alammäärad vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse Viimsi Vallavalitsuse korraldusega pärast valla eelarve vastuvõtmist.

§ 8.   Munitsipaalharidusasutuste töötasujuhendi kinnitamine

  (1) Haridusasutuse juht koostab haridusasutuse töötasujuhendi võttes aluseks käesoleva määruse ning arvestades haridusasutuse eelarve vahendeid töötasudeks.

  (2) Haridusasutuse töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht kooskõlastades selle eelnevalt haridusasutuse hoolekoguga ning Viimsi Vallavalitsusega.

§ 9.   Määruse rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 7 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2017.

/otsingu_soovitused.json