ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eluasemelaenu intressi toetamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 136

Eluasemelaenu intressi toetamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib raha eraldamist Paide linnas eluaseme soetamiseks, rajamiseks või renoveerimiseks võetud pangalaenu intressi tasumise toetamiseks.

  (2) Korras sätestatakse eluasemelaenu intressi toetuse (edaspidi toetus) eesmärgid, nõuded toetuse taotlejale, toetuse määr, avalduse menetlemine ja toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Toetusi eraldatakse Paide linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Paide linna eelarvest raha eraldamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linnas elavale kuni 40-aastasele isikule alates 2015. aastast eluaseme soetamiseks, rajamiseks või renoveerimiseks võetud pangalaenu intressi tasumise toetamiseks.

  (2) Paide linn toetab eluaseme soetamist, rajamist või renoveerimist Paide linnas, makstes toetuse taotlejale tagasi osa makstud laenuintressist. Toetuse suurus tuleneb sõlmitud laenulepingust. Toetus on võrdne kuni kaheprotsendilise laenuintressiga tasumata laenuosalt. Kui laenuintress on alla kahe protsendi, siis võetakse aluseks laenulepingus näidatud intressimäär. Toetust arvestatakse kuni 500 eurot aastas.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Paide Linnavalitsusele ametiasutusena (edaspidi ametiasutus) avalduse endale eluaseme soetamiseks, rajamiseks või renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetuse saamiseks. Taotleja peab olema eluaseme omanik. Toetust saab eraldada ühe eluaseme kohta korraga.

  (2) Kaaslaenutaotleja korral tuleb täita avaldusel ka tema andmed ning avalduse allkirjastavad mõlemad taotlejad. Kaaslaenutaotleja peab vastama samadele tingimustele. Ühe taotleja nõuetele mittevastamise korral makstakse välja toetus 50% ulatuses.

  (3) Toetuse saamiseks tuleb avaldusele lisada:
  1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
  2) koopia toetuse taotleja ja panga vahel sõlmitud lepingust ning maksegraafikust.

  (4) Toetussumma arvutamise periood algab avalduse esitamisest ametiasutusele.

  (5) Avalduse vormi kinnitab Paide Linnavalitsus täitevorganina (edaspidi linnavalitsus).

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Linnavalitsus moodustab avalduste läbivaatamiseks komisjoni.

  (2) Komisjon vaatab avaldused läbi 30 päeva jooksul ning teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse saajate kinnitamiseks. Linnavalitsus kinnitab toetuste saajad või keeldub toetuse eraldamisest korraldusega.

  (3) Toetuse eraldamisest keeldumisel saadetakse taotlejale põhjendatud vastus.

  (4) Toetuse eraldamiseks sõlmitakse toetuse taotlejaga leping.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja üks kord aastas kuni pangalaenu lõppemiseni või taotleja toetuse saamise tingimustele mittevastavaks muutumiseni, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

  (2) Toetuse esimese osa ülekandmiseks esitab toetuse taotleja hiljemalt 10. jaanuariks ametiasutusele pangatõendi, millel on kirjas laenujäägi suurus toetuse taotluse esitamise seisuga ja laenujäägi suurus 31. detsembri seisuga.

  (3) Kuni toetuse saamise lõpuni esitab toetuse saaja ametiasutusele iga aasta hiljemalt 31. jaanuariks pangaväljavõtte eelneval perioodil (1. jaanuar kuni 31. detsember) tasutud laenu intresside kohta ning pangatõendi laenujäägi ja intressi suuruse kohta 31. detsembri seisuga.

  (4) Kui toetuse saaja ei esita vajalikke dokumente tähtaegselt, saadetakse kirjalik meeldetuletus ning määratakse dokumentide esitamiseks uus tähtaeg. Uueks tähtajaks dokumentide esitamata jätmisel on ametiasutusel õigus leping üles öelda.

§ 6.   Toetuse summa arvutamise metoodika

  (1) Perioodi alguse ja lõpu laenujäägi alusel arvutatakse välja perioodi keskmine laenujääk.

  (2) Keskmiselt laenujäägilt arvestatakse kuni kaheprotsendilise laenuintressina toetuse suurus aasta arvestuses.

  (3) Toetuse suurus aasta arvestuses jagatakse 12 kuuga, et saada keskmine kuu toetuse summa antud perioodil.

  (4) Perioodi toetussumma arvutamiseks korrutatakse keskmine kuu toetuse summa perioodi kuude arvuga.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 26. märts 2015 määrus nr 7 „Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud haldusaktid ja sõlmitud lepingud kehtivad kuni õiguste realiseerimiseni, kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõpuni.

  (3) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel antud haldusaktidele ja sõlmitud lepingutele kohaldatakse taotlemise hetkel kehtinud määrust.

  (4) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel esitatud taotlused menetletakse lõpuni taotlemise hetkel kehtinud korra järgi kuni õigussuhte lõppemiseni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json