Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 137

Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva korraga reguleeritakse Paide linna eelarvest linna haldusterritooriumil asuvate korterelamute (edaspidi toetuse taotleja) toetuste ja restaureerimistoetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ja toetuste andmise kord.

§ 2.   Toetuste liigid

  Toetuse liigid on:
  1) korterelamute kinnistute heakorrastamise toetus;
  2) korterelamute rekonstrueerimise toetus;
  3) Paide vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimiseks tellitavate muinsuskaitse eritingimuste tellimise toetus;
  4) Paide vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimise toetus.

§ 3.   Korterelamute kinnistute heakorrastamise toetus

  (1) Toetust antakse korterelamute kinnistute:
  1) teede, jalgteede ja parklate remondiks ja/või ehitamiseks;
  2) sademeveeprobleemide lahendamiseks;
  3) haljastuse korrastamiseks ja/või rajamiseks;
  4) mängu- või spordiväljaku rajamiseks;
  5) prügimaja paigaldamiseks;
  6) õue inventari (istepingid, prügikastid jalgrattahoidlad, vaibakloppimispuud, pesukuivatusrestid jmt) paigaldamiseks.

  (2) Toetust antakse Paide linna korteri- või hooneühistule.

§ 4.   Korterelamute rekonstrueerimise toetus

  (1) Toetust antakse korterelamute:
  1) katuse rekonstrueerimiseks või soojustamiseks;
  2) fassaadi rekonstrueerimiseks ja sellega kaasnevate tööde tegemiseks;
  3) ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks või väljaehitamiseks;
  4) küttesüsteemi tasakaalustamiseks;
  5) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamiseks ja projektijärgseks kinni ehitamiseks;
  6) invajuurdepääsu tagamiseks kaldteede väljaehitamiseks;
  7) vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks;
  8) küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
  9) elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks;
  10) vundamentide soojustamiseks.

  (2) Toetust eraldatakse ainult nende korterelamute renoveerimiseks, mis on kasutusse võetud enne 1. jaanuari 1995.

§ 5.   Muinsuskaitse eritingimuste tellimise toetus

  (1) Toetust antakse muinsuskaitseseaduse nõuetest tulenevate muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.

  (2) Muinsuskaitse eritingimused peavad olema koostatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt ja need tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

§ 6.   Paide vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimise toetus

  (1) Toetust antakse Paide vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuva ehitise restaureerimiseks.

  (2) Toetus on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamist või taastamist soodustava töö teostamiseks, seal hulgas:
  1) ehitiste avariilise olukorra likvideerimine;
  2) arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimine.

§ 7.   Toetamise põhimõtted ja suurus

  Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) toetust antakse üks kord viie aasta jooksul iga toetuse liigi kohta. Arvestusperiood algab toetuse avalduse esitamisele järgnevast päevast;
  2) toetust määratakse 30% toetatavate tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3 000 eurot ühe taotleja kohta;
  3) toetust makstakse tööde teostamise aastal või tööde teostamisele järgneval aastal esitatud avalduse alusel;
  4) käibemaksukohustuslasest toetuse taotleja korral võetakse arvestuse aluseks finantseeritavate tööde lepingu hind ilma käibemaksuta, kui maksukohustuslase vastav sisendkäibemaksusumma on käibemaksuseaduse kohaselt tasumisele kuuluvast käibemaksust mahaarvatav.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks tuleb Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt 31. augustiks esitada toetuse taotlemise avaldus.

  (2) Korterelamute kinnistute korrastamise ja kortermajade rekonstrueerimise toetuse taotlemise avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) üldkoosoleku otsus tööde teostamise kohta;
  2) ehitus- või rekonstrueerimisprojekt;
  3) ehitusteatis või -luba;
  4) vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumust;
  5) üldkoosoleku või juhatuse otsus parima pakkuja valimise kohta;
  6) tööde teostamise kulu- ja maksedokumendid.

  (3) Muinsuskaitse eritingimuste toetuse taotlemise avaldusele tuleb lisada nimekiri töödest, mis järgnevad tingimuste koostamisele ja projekteerimisele.

  (4) Vanalinna muinsuskaitsealale jäävate hoonete restaureerimise toetuse taotlemise avaldusele tuleb lisada:
  1) Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud ehitus- või rekonstrueerimisprojekt;
  2) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed), hävinud originaaldetailide koopiate tegemise puhul uute detailide joonised (võimalusel arhiivijoonised), mis on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga ja/või osakonnaga;
  3) vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumust;
  4) enne tööde algust ja pärast tööde lõppu tehtud fotod ehitisest ja restaureeritavatest detailidest;
  5) korteri- või hooneühistust taotleja korral üldkoosoleku otsust tööde teostamise kohta;
  6) ehitusteatist või -luba;
  7) korteri- või hooneühistust taotleja korral üldkoosoleku või juhatuse otsus parima pakkuja valimise kohta;
  8) tööde teostamise kulu- ka maksedokumendid.

  (5) Taotluste vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Taotluste menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Taotlusi menetleb linnamajandusosakonna vastav ametnik (edaspidi menetleja).

  (2) Menetleja kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse komplekteeritust vastavalt käesoleva korra nõuetele 15 päeva jooksul taotluse registreerimisest linnavalitsuse dokumendiregistris.

  (3) Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta nõuetele, annab menetleja taotlejale mõistliku aja taotluse puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja menetleja poolt määratud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, jätab linnavalitsus taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitab menetleja taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  (4) Nõuetele vastavalt komplekteeritud taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus taotluste läbivaatamise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (5) Komisjon kontrollib esitatud taotluse dokumente ja teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta.

  (6) Toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta teeb linnavalitsus otsuse. Linnavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, mis edastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.

  (7) Taotlusi menetletakse taotluste esitamise järjekorras. Linna eelarvesse eraldatud toetusvahendite lõppemisel lükatakse ülejäänud taotlused läbi vaatamata tagasi.

§ 10.   Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist linnavalitsusele esitatud restaureerimistoetuse taotlused menetletakse lõpuni, lähtudes Paide Linnavolikogu 20. juuni 2013 määruses nr 23 „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord“ sätestatud nõuetest.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist linnavalitsusele esitatud korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetuse taotlused menetletakse lõpuni, lähtudes Paide Linnavolikogu 18. aprilli 2013 määruses nr 15 „Korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord“ sätestatud nõuetest.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist linnavalitsusele esitatud korterelamute renoveerimise taotlused menetletakse lõpuni, lähtudes Paide Linnavolikogu 20. juuni 2013 määruses nr 22 „Korterelamute renoveerimise ja nende kinnistutel teostatud korrastamistööde toetamise kord“ sätestatud nõuetest.

  (4) Käesoleva määruse alusel toetuste avalduste vastuvõtmine algab 1. jaanuaril 2020.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 20. juuni 2013 määrus nr 23 „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Linnavolikogu 18. aprilli 2013 määrus nr 15 „Korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paide Linnavolikogu 20. juuni 2013 määrus nr 22 „Korterelamute renoveerimise ja nende kinnistutel teostatud korrastamistööde toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 3 nimetatud määruste alusel antud haldusaktid kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõpuni.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json