HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rakke Lasteaia Leevike põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 159

Rakke Lasteaia Leevike põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Rakke Lasteaed Leevike (edaspidi lasteaed ).

§ 2.   Lasteaia asukoht

  Lasteaed asub aadressil Niidu 2a, 46301 Rakke alevik.

§ 3.   Lasteaia haldusala

  Lasteaed on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteaial võib olla oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 5.   Struktuur

  Lasteaias on sõime- ja aiarühmad pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele.

§ 6.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava määrab:
  1) õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel;
  2) õppe– ja kasvatustegevuse korralduse (päevakava ja kodukorra koostamise põhimõtted, õppe– ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus);
  3) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korra;
  4) lapsevanematega koostöö põhimõtted;
  5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korra;
  6) õppekava uuendamise ja täiendamise korra.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Erivajadustega lastele antakse lisaks individuaalne arengukaart.

  (4) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist ja eripedagoogi abi.

§ 7.   Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiikonnaks on Väike-Maarja vald.

§ 8.   Lasteaia lahtiolekuajad

  (1) Lasteaia lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteaed kollektiivpuhkuseks või remondiks.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 9.   Lapsed

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (3) Laste õigused ja kohustused on kirjeldatud lasteaia kodukorras ja iga rühma reeglites.

§ 10.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava ja kodukorda järgides;
  2) luua koostöös lasteaia töötajatega tingimused lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks,
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) kasvatamist, õpetamist puudutavate ja muude küsimuste lahendamiseks pöörduda õpetajate, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma lapse toidukulu ja osalustasu.

  (3) Vanemate õigused ja kohustused on kehtestatud lasteaia kodukorras.

4. peatükk Töötajate õigused ja kohustused. Juhtimine 

§ 11.   Töötajad

  (1) Lasteaia töötajad on direktor, õppealajuhataja, pedagoogid, õpetajaid abistavad ja majandamist tagavad töötajad.

  (2) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Töötajad on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaedade töötajatega.

  (5) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

§ 12.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor vastutab lasteaia arengukava ja eelarve koostamise ja täitmise eest.

  (3) Direktor esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel ning käsutab rahalisi vahendeid õigusaktidega antud volituste ulatuses.

  (4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (5) Direktor:
  1) kinnitab õppekavad, sisehindamise korra ja aruande, arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra, kodukorra ja päevakava, täiendkoolituse kava, hädaolukorra lahendamise plaani, asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid, töötajate koosseisu, lapse toidukulu päevamaksumuse, tasuliste teenuste hinnakirja;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab lasteaia töötajate töölepingud vastavuses töölepingu seadusega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  3) moodustab ja komplekteerib sõime- ja lasteaiarühmad ning erivajadustega laste rühmad;
  4) hindab õppekasvatusala töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
  5) korraldab vallavalitsuse ja hoolekogu otsuste täitmise, konkursi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks, laste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse;
  6) korraldab lasteaia arengukava koostamise ja uuendamise ning selle avalikustamise lasteaia veebilehel;
  7) esitab vallavalitsusele eelarve kavandi;
  8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja vallavalitsus.

  (7) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (8) Direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud isik.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteaia töötajatega.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valib lasteaia pedagoogiline nõukogu.

  (4) Rühma vanemate esindaja valib rühma vanemate koosolek.

  (5) Valla esindaja määrab vallavalitsus.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (7) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (8) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (9) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (10) Hoolekogu töövorm on koosolek. Koosolek toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.

  (11) Küsimuste, mis ei nõua ühist arutelu, vaid otsuse vormistamist, võib hoolekogu vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Selleks saadetakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määratakse vastamise tähtaeg. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (12) Hoolekogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (13) Otsus ja hääletustulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija. Protokoll saadetakse 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest hoolekogu liikmetele.

  (14) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

5. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 14.   Vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara kasutamise korra kohaselt.

§ 15.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaial on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ja vallaeelarve vahenditest ning vanemate poolt kaetavast osast.

  (3) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid.

  (4) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 16.   Asjaajamine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorrale ja teistele asjaajamiskorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (5) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 17.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega ette nähtud korras.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab ja seda muudab vallavolikogu.

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 6 „Rakke Lasteaed Leevike põhimäärus“.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json