Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 161

Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Väike-Maarja valla tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Väike-Maarja valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus;
  2) Väike-Maarja valla aasta tegu;
  3) Väike-Maarja valla tänukiri.

§ 3.   Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus

  (1) Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus antakse üksikisikule erilise austusavaldusena Väike-Maarja vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult Väike-Maarja Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega iga aasta 31. detsembriks.

  (4) Vallavolikogu esimees edastab tähtaegselt saabunud ettepanekud vallavolikogu alalistele komisjonidele otsuse tegemiseks.

  (5) Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte ja esitab volikogule kinnitamiseks enim toetust saanud kandidaadi nime. Põhjendatud juhul võib jätta valla aukodaniku nimetuse välja andmata.

  (6) Aukodaniku nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (7) Aukodaniku tunnistus ja 1000 euro suurune rahaline preemia antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

§ 4.   Väike-Maarja valla aasta tegu

  (1) Väike-Maarja valla aasta teo tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust.

  (2) Ettepanekuid aasta teo nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (3) Ettepanek aasta teo nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult vallavolikogule koos kandidaadi nime ning teenete kirjeldusega iga aasta 31. detsembriks.

  (4) Vallavolikogu esimees edastab tähtaegselt saabunud ettepanekud vallavolikogu alalistele komisjonidele otsuse tegemiseks.

  (5) Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte ja esitab volikogule kinnitamiseks enim toetust saanud kandidaadi nime. Põhjendatud juhul võib jätta valla aasta teo nimetuse välja andmata.

  (6) Aasta teo nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (7) Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

§ 5.   Väike-Maarja valla tänukiri

  (1) Väike-Maarja valla tänukiri on tunnustus, mis antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Põhjendatud ettepanek tänukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt 15 tööpäeva enne soovitavat üleandmist.

  (3) Tänukirja andmise otsustab ja tänukirja kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (5) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavalitsus.

  (6) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 24.09.2003 määrus nr 21 „Väike-Maarja Valla Aukodaniku statuut“, Väike-Maarja Vallavolikogu 24.09.2003 määrus nr 20 „Väike-Maarja valla Aasta Tegija statuut“ ja Rakke Vallavolikogu 26.03.2009 määrus nr 4 „Rakke valla tunnustuse avaldamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json