Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 182

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut

Vastu võetud 20.12.2018 nr 64

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) aleviku-, küla- ja linnavanema statuut reguleerib valla vallasisese aleviku-, küla- ja linnavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, aleviku-, küla- ja linnavanema õigusi ja kohustusi, volituse kestuse perioodi. Statuudiga sätestatakse kohaliku omavalitsuse ülesanded aleviku-, küla- ja linnavanema tegevuse toetamisel ja kogukonnatöö tagamisel.

  (2) Statuudis kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) alevik, küla, linn (edaspidi asula) on valla territooriumil paiknev alevik, küla, linn;
  2) hääleõiguslik aleviku, küla-, linnaelanik (edaspidi elanik) – vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kellel on vastavas asulas alaline elukoht või kinnisvara. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister, kinnisvara määramise aluseks kinnistusraamat;
  3) aleviku-, küla-, linnavanem (edaspidi asulavanem) – elanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes on valitud hääleõiguslike elanike poolt statuudi alusel.

§ 2.   Asulavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Asulavanemaks võib valida elaniku, kes on valimiste hetkel vähemalt 18-aastane ning kes omab asulas alalist elukohta või hoonestatud kinnisvara.

  (2) Asulavanema kandidaat peab andma üldkoosolekul nõusoleku kandideerimiseks.

  (3) Asulavanema amet on usaldusamet, kus ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

§ 3.   Asulavanema valimise kord

  (1) Asulavanema valimise üldkoosoleku saavad algatada asula elanikud koostöös vallavalitsusega.

  (2) Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva. Teade avaldatakse valla veebilehel, võimalusel asula teadete tahvlil ning vallalehes.

  (3) Asulavanema valivad vähemalt 16-aastased hääleõiguslikud elanikud asula üldkoosolekul hääletamise teel. Igal osaleval elanikul on asulavanema valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 5% hääleõiguslikest elanikest, kuid mitte vähem kui 10 hääleõiguslikku elanikku ja pädev valima asulavanemat, kui seal osaleb sõnaõigusega vallavalitsuse esindaja ning kui koosolek kutsuti kokku paragrahvi 3 lõike 2 alusel.

  (5) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolek protokollitakse.

  (6) Üldkoosoleku alguses valivad elanikud üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku juhataja viib läbi hääletamise. Üldkoosoleku protokollija tagab üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (7) Asulavanem valitakse poolthäälte enamusega.

  (8) Asulal on üks asulavanem ja mitu asulat võivad valida ühise asulavanema.

  (9) Üldkoosoleku juhataja esitab asulavanema valimise protokolli koos osalejate registreerimislehega vallale 10 päeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast alates.

§ 4.   Asulavanema õigused

  Asulavanemal on õigus:
  1) esindada asulat;
  2) algatada arutelusid ning kutsuda kokku üldkoosolekuid;
  3) algatada asula huve puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses, vallavolikogus, riigiasutustes või muudes institutsioonides;
  4) osaleda sõnaõigusega valla volikogu istungil;
  5) taotleda rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes asula vajadustest, üldkoosolekul kinnitatud otsustest ja asula arengukavast;
  6) korraldada asula arengukava koostamist ja elluviimist;
  7) saada vallast oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  8) astuda asulavanema kohalt tagasi.

§ 41.   Asulavanema kulude hüvitamine

  (1) Vallavalitsuse poolt antud ülesannete täitmiseks sõlmib vallavanem asulavanemaga kokkuleppe.

  (2) Kokkuleppega seotud kohustuste täitmisega kaasnevad kulud hüvitab vallavalitsus asulavanemale valla eelarvest.

§ 5.   Asulavanema ülesanded

  Asulavanema ülesanded on:
  1) juhindub oma tegevuses asula elanike vajadustest, üldkoosoleku otsustest ja asula arengukavast ning õigusaktidest;
  2) tegutseb asula esindajana, info vahendajana ja valla kontaktisikuna;
  3) näitab üles aktiivsust asulas ühistegevuse organiseerimisel, toetab elanike algatusvõimet ja ärgitab elanikke koostööle;
  4) kutsub vähemalt üks kord aastas kokku asula üldkoosoleku ja esitab elanikele aruande oma tegevuse kohta;
  5) tagab üldkoosolekute dokumentatsiooni säilitamise.

§ 6.   Asulavanema volituste kestuse periood

  (1) Asulavanema ametiaja pikkus on kuni 5 aastat.

  (2) Asulavanema ametiaja pikkus otsustatakse asula üldkoosolekul.

  (3) Asulavanema volitused lõpevad seoses:
  1) ametiaja lõppemisega;
  2) tagasiastumisega, esitades kirjalikus vormis avalduse üldkoosolekule;
  3) tagasikutsumisega;
  4) süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  5) rahvastikuregistri või kinnistusraamatu andmete muutumisega selliselt, et asulavanem ei vasta enam statuudis sätestatud tingimustele;
  6) surmaga.

§ 7.   Valla ülesanded

  Valla ülesanded on:
  1) tagab asulavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe;
  2) abistab asulavanemat dokumentatsiooni säilitamisel;
  3) nõustab asulavanemaid ametikohustuste valdkonnas ning arengudokumentide koostamisel;
  4) avaldab valla kodulehel asulavanema nime ja tema poolt esitatud kontaktandmed;
  5) väljastab asulavanemale tema volitusi tõendava tunnistuse.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 99 „Suure-Jaani valla külavanema statuut” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2007 määruse nr 99 „Suure-Jaani valla külavanema statuut” alusel valitud külavanemate volitused kehtivad valimisel määratud ametiaja lõpuni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2019.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json