Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kehtna Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 197

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kehtna Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 13.12.2017 nr 4
RT IV, 29.12.2017, 594
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 29.12.2018, 11201.01.2019

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 36, avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 13 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kehtna Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele (edaspidi koos nimetatud teenistuja) palga määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seadusega sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  Juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ametiasutus- Kehtna Vallavalitsus;
  2) ametijuhend- ameti- või töökoha juhend;
  3) teenistuskoht- ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht;
  4) teenistuja- ametiasutusega avalik- õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  5) ametnik- ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu. Ametnik nimetatakse ametikohale ja vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse alusel. Ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  6) töötaja- ametiasutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning tema teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  7) palk- ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk, eritingimustes töötamise lisatasu, valveaja lisatasu ning asendustasu;
  8) töötasu– töötajale makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise lisatasust, valveaja lisatasust ja asendustasust;
  9) põhipalk– teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  10) põhipalga vahemik- teenistuskoha põhipalga alam- ja ülemmäära vahemik;
  11) muutuvpalk- teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  12) lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest- ametijuhendis või töölepingus sätestamata teenistusülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
  13) preemia- erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav täiendav tasu;
  14) tulemuspalk- poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või ametiasutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav täiendav tasu;
  15) asendustasu- puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus.

§ 3.   Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Põhipalk on teenistuja fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Kehtna vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga.

  (3) Töötaja põhipalk (edaspidi töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

  (5) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:
Palgagrupp Palgavahemik eurodes, miinimummäär Palgavahemik eurodes, maksimummäär Teenistuskohad/töötajad
I 800 1100 Teenindavad teenistuskohad
II 1000 1500 Spetsialistide teenistuskohad
III 1500 1700 Juhtide teenistuskohad
[RT IV, 29.12.2018, 112 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 4.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Muutuvpalga osad on
  1) tulemuspalk,
  2) preemia,
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

  (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

  (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

  (7) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 5.   Tulemuspalk

  (1) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse kui ametiasutuse või vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele ametnikele võrdsetel alustel.

  (2) Nende eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on järgmisel aastal võimalik maksta tulemuspalka, ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arenguvestlusel ning see fikseeritakse ametiasutuse või struktuuriüksuse tööplaanis ja teenistuja arenguvestluste kokkuvõttes.
Tulemuspalka makstakse ametiasutuse eelarve töötasukuludes erakorralisteks sündmusteks ette nähtud vahendite arvel.

  (3) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb teenistuja vahetu juht. Lõpliku otsuse teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.

  (4) Tulemuspalga maksmisel tuleb käskkirjas näidata selle maksmise põhjendus ning ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

  (5) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 6.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Teenistujale lisatasu maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist vallavanema käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (3) Lisatasu määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, võib muuta teenistuja ametijuhendit, töölepingut ning vaadata üle tema põhipalk.

§ 7.   Preemia

  (1) Erakordsete teenistusalaste saavutuste eest on vallavanemal õigus määrata teenistujale preemiat. Preemia maksmise ettepaneku koos põhjendustega preemia määramiseks esitab vallavanemale teenistuja vahetu juht.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 8.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Puuduva ametniku ülesannete täitmise eest võib maksta ametnikule asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud ametniku ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva ametniku ülesannete täitmise eest võib maksta töötajale asendustasu.

  (3) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse seaduse §-st 57. Puuduva teenistuja asendamisel, kelle palk või töötasu on kõrgem, kui asendajal, makstakse asendajale asendatava teenistuja palka või töötasu. Puuduva teenistuja asendamisel, kelle palk või töötasu on madalam või sama kui asendajal, makstakse asendajale lisatasu kuni 10% puuduva teenistuja põhipalgast.

  (4) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik asendada vaba aja andmisega.

  (5) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on vahetu juhi kinnitatud tööajaarvestuse tabel ning vahetu juhi ettepanek.

§ 9.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  (1) Teenistujale säilitatakse teenistusvaldkonna alasel koolitusel osalemise ajal palk.

  (2) Teenistujale säilitatakse palk mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 10.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Vallavanem võib otsustada maksta oma käskkirjaga toetust järgmistel juhtudel:
  1) teenistuja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral. Teenistuja surma korral võib toetust maksta tema lähisugulastele;
  2) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul;
  3) teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

  (2) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 11.   Palga või töötasu arvestamine ja maksmine

  (1) Palga või töötasu arvestusperiood on kalendrikuu.

  (2) Palka või töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt teenistuses oldud aja eest. Palgast arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

  (3) Palka või töötasu makstakse vähemalt üks kord kuus hiljemalt järgneva kuu seitsmendal tööpäeval teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja vastava valdkonna eest vastutavat struktuuriüksust kirjalikult.

  (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga, töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

  (5) Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

  (6) Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab vallavalitsusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

§ 12.   Puhkusetasu

  Puhkusetasu makstakse teenistujale üldjuhul proportsionaalselt puhatud ajaga hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja avalduse alusel puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava kuu palgaga. Sellekohase avalduse peab teenistuja esitama vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust vastava valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele.

§ 13.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 14.   Rakendussäte

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json