SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 213

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 43
RT IV, 29.12.2017, 151
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2018RT IV, 04.10.2018, 1207.10.2018
20.12.2018RT IV, 29.12.2018, 13301.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 31-33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

  (2) Määruse alusel korraldatakse teenuse osutamist raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linnas.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega lastele ja nende peredele abi osutamiseks, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste osutamises, korraldamises ja arendamises ning nendega seotud kulutuste hüvitamises.
[RT IV, 29.12.2018, 133 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Toetavad sotsiaalteenused (edaspidi teenus) on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
  3) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
  4) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaažiteenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  5) eluruumi kohandamine;
  6) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine;
  7) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping.

  (2) Vajadusel võib linnavalitsus küsida taotluse menetlemiseks täiendavaid dokumente.

  (3) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (4) Raske ja sügava puudega lapsele võib teenust taotleda kuni kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 18-aastaseks.

§ 4.   Teenuse määramine ja määramisest keeldumine

  (1) Teenuse määramise või määramata jätmise ning teenuse mahu otsustab sotsiaalosakonna juhataja lastekaitsetöötaja ettepanekul 10 tööpäeva jooksul arvates § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest.
[RT IV, 04.10.2018, 12 - jõust. 07.10.2018]

  (2) Teenused võivad taotlejale olla tasuta või osaliselt tasulised. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

  (3) Teenust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) linnavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole linnavalitsust koheselt teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.

  (4) Otsus teenuse mittemääramise kohta tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT IV, 04.10.2018, 12 - jõust. 07.10.2018]

  (5) Teenuse osutajale või abivahendi rentijale tasub linnavalitsus teenuse või abivahendi eest arve alusel. Vajadusel sõlmib linnavalitsus teenuse osutaja või abivahendi rentijaga lepingu. Isiklikus kasutuses oleva sõidukiga transporditeenust osutades, hüvitatakse kulud arvestusega 0,13 eurot läbitud kilomeetri kohta kuludokumentide alusel.
[RT IV, 29.12.2018, 133 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json