HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 230

Jõgeva Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2018 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva Muusikakool (edaspidi kool) on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Jõgeva vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (3) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (4) Kooli asukoht on Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn.

  (5) Koolil on oma sümboolika. Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

  (6) Koolil on oma nimega pitsat.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on luua lastele ja täiskasvanutele (edaspidi õppurid) võimalus muusikalise hariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks laulu-, tantsu- ja instrumendiõppe kaudu.

  (2) Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete kavakindel arendamine tasemele, mis võimaldaks soovijatel jätkata õpinguid professionaalse muusikahariduse õppes;
  2) isiksuse mitmekülgne arendamine eakohaste tegevuste kaudu;
  3) Jõgeva valla kultuurielu edendamine ning muusikaalase koostöö arendamine valla haridusasutustega;
  4) täiskasvanutele vabaharidusliku koolituse võimaldamine sobivas õppevormis.

§ 3.   Kooli struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Koolil on struktuuriüksustena kaks osakonda, põhiõppe ja huviõppe osakond.

  (2) Põhiõppe osakonna ülesanne on õppurite ettevalmistamine professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (3) Huviõppeosakonna ülesandeks on kujundada positiivset suhtumist muusikalisse tegevusse ning arendada muusikalist maitset ja esinemisoskust, julgustada õppureid end vabalt ja loovalt väljendama.

§ 4.   Õppeastmed

  (1) Muusikaharidust antakse põhiõppe osakonnas õppeastmete kaupa:
  1) eelõpe 1–2 aastat;
  2) põhiõppe noorem aste 1.–4. klass;
  3) põhiõppe vanem aste 5.–7. klass;
  4) lisaõpe.

  (2) Eelõppe ülesandeks on arendada laste muusikalisi võimeid, lauluoskust ja loovust ning selgitada välja õppuri eeldused ja suunata sobiva huviala valikule.

  (3) Põhiõppe noorema astme ülesandeks on muusikaliste algteadmiste omandamine ja õpilaste loomevõimete kavakindel arendamine.

  (4) Põhiõppe vanema astme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste kavakindel edasiarendamine, eesmärgiga valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (5) Lisaõppe ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste süvendatud edasiarendamine.

  (6) Huviõppeosakonnas on võimalik tegeleda järgmiste huvialadega:
  1) instrumendiõpe;
  2) lauluõpe;
  3) tantsuõpe.

§ 5.   Üldine õppekorraldus

  (1) Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (2) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest. Õppevaheajad on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (3) Õppetunni pikkus on 45 minutit.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

  (5) Õppurite hindamise korra kinnitab õppenõukogu.

§ 6.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu:
  1) arutab ja kiidab heaks õppeasutuse õppe-, arengu- ja tegevuskavad;
  2) määrab kindlaks ja kinnitab arvestuste ja eksamite ning õppurite hindamise korra;
  3) määrab kindlaks õppurite tunnustamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) arutab muid õppekorralduse ning õppurite arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (2) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (3) Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu töövormiks on koosolek. Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (5) Õppenõukogu koosolekuid juhib direktor või tema poolt volitatud õppenõukogu liige.

  (6) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik, mitteosalemisest teatab õppenõukogu liige koosoleku juhatajale vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

  (7) Õppenõukogu koosolekule võib vajadusel kutsuda õppurite esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid, kelle osavõttu peab koosoleku juhataja vajalikuks.

  (8) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures hääletamine on õppenõukogu äranägemisel kas avalik või salajane. Avalikul hääletamisel saab võrdsete häälte korral otsustavaks direktori või tema puudumisel tema asendaja hääl.

  (9) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

  (10) Õppenõukogu koosoleku juhataja vastutab langetatud otsuste vastavuse eest õppeasutuse tööd korraldavatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

§ 7.   Hoolekogu töökord

  (1) Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.

  (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt kaks korda aastas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme ettepanekul.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt üle poole hoolekogu liikmetest.

  (6) Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hoolekogu esimehe hääl.

  (7) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused protokollib ja allkirjastab koosoleku juhataja.

§ 8.   Kooli töötajate õigused ja kohustused

  (1) Direktor annab kooli tegevusest aru vallavalitsusele.

  (2) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (5) Kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.

  (6) Kooli töötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded on sätestatud seadustes, töökorraldusdokumentides, ametijuhendites ja töölepingutes.

§ 9.   Õppuri õigused ning kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  2) saada õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema tööaja piires;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel, vanema astme õppuril olla valitud kooli hoolekogusse;
  4) saada koolist teavet koolikorralduse ja õppuri õiguste kohta.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) täitma kooli kodukorda;
  2) osa võtma õppetööst ja täitma õppekavaga ettenähtud õppeülesandeid;
  3) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 10.   Kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Koolil on Jõgeva valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli finantseerimise allikateks on:
  1) Jõgeva valla eelarve;
  2) riigieelarve;
  3) õppetasu;
  4) laekumine sihtfondidest;
  5) annetused.

  (3) Õppimine koolis on tasuline.

  (4) Õppekava järgse õppe õppetasu suuruse kehtestab vallavolikogu.

  (5) Koolil on õigus osutada õppekavaväliseid tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus.

  (6) Kooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (7) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (8) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 11.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine seisneb kooli ühinemises või jagunemises.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel volikogu poolt põhjendatud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

§ 12.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Põhimääruse muutmise võivad algatada kooli hoolekogu, õppenõukogu, direktor, vallavalitsus ja vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse muudatuse kinnitab vallavolikogu.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json