SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 35

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 18.12.2020 nr 93
RT IV, 29.12.2020, 5
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2022RT IV, 06.07.2022, 1209.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (edaspidi kord) reguleerib isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks Kambja valla korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise tingimusi ja korda.

  (2) Korda kohaldatakse kooskõlas sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, haldusmenetluse seaduse ja muude asjasse puutuvate õigusaktidega.

  (3) Teenuse vajaduse hindamise vormid kinnitab vallavalitsus.

  (4) Sotsiaalosakond avaldab valla veebilehel toetuste ja teenuste detailse kirjelduse, taotluste vormid ja nende täitmise juhendid.

  (5) Toimetulekupiir käesoleva korra tähenduses on Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiir.

  (6) Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi saajad

  (1) Sotsiaalteenust ja -toetust on õigustatud taotlema isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi taotlev inimene, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Sotsiaalteenust ja -toetust võib taotleda sotsiaalhoolekandelist abi vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta.

  (3) Lapsest lähtuva sotsiaalhoolekandelise abi saamise aluseks on lapse tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht Kambja vallas.

  (4) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kambja vald.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi liigid

  (1) Kambja vald korraldab järgmisi sotsiaalteenuseid, mille täpne kirjeldus, eesmärk ja sisu on antud sotsiaalhoolekande seaduses:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamise teenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus.

  (2) Vald korraldab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, milleks võivad olla (loetelu ei ole ammendav):
  1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  2) perenõustamisteenus;
  3) perelepitusteenus;
  4) rehabilitatsiooniteenus;
  5) sõltuvusravi;
  6) toiduabi;
  7) viipekeeleteenus.

  (3) Vald maksab järgmisi toetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) eakate sünnipäevatoetus;
  4) matusetoetus;
  5) teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus;
  6) koolilõunatoetus;
  7) õppetoetus;
  8) laagritoetus;
  9) küttetoetus;
  10) transporditoetus;
  11) tervisetoetus;
  12) toetus kriisolukorra või õnnetusjuhtumi korral;
  13) ühekordne peretoetus;
  14) hooldajatoetus;
  15) toimetulekutoetus.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi rahastamise alused

  (1) Valla korraldatavate või osutatavate teenuste rahastamine tagatakse kas osaliselt või täies ulatuses valla eelarvest.

  (2) Isiku omaosaluse suurus oleneb teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Teenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

  (3) Vallavalitsusel või sotsiaalosakonna juhatajal on õigus käesolevas korras toodud juhtudel põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, varanduslikku seisu, eluaseme kulusid ja muid püsikulusid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Abi saamiseks esitab abi vajav isik vallavalitsusele sellekohase taotluse. Kui abivajajast saadakse teada muul viisil, selgitab sotsiaalosakond välja isiku tahte ja tema abivajaduse.

  (2) Taotluses esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber);
  3) selgitus abivajaduse kohta, sh vajadusel kulutusi tõendavad dokumendid ja isiku võime sotsiaalteenuste eest ise tasuda;
  4) toetuse maksmise viis;
  5) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (3) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda isiku enda ja tema ülalpidamiskohustuslaste sissetulekut ja varalist seisu tõendavaid lisadokumente või muid täiendavaid andmeid. Ametnikul on põhjendatud vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) ja muude infosüsteemide.

  (4) Isiku pöördumisel või abivajadusest teadasaamisel hindab ametnik vajadusel kodukülastuse või vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse või teenuse saaja abivajadust ning selgitab välja taotleja konkreetsed vajadused.

  (5) Abivajaduse hindamisel arvestatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (6) Abivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse abivajaduse hindamise instrumenti ja/või juhtumiplaani, mille alusel selgub isiku abivajadus. Abivajaduse muutumisel tuleb läbi viia korduvhindamine.

  (7) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste pakkumisel lähtutakse edaspidi juhtumiplaanist.

§ 6.   Sotsiaalhoolekandelise abi määramine ja maksmine

  (1) Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise otsustab üldjuhul vallavalitsus korraldusega.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on õigus otsustada järgmiste toetuste maksmine ja teenuste osutamine:
  1) toimetulekutoetus;
  2) sünnitoetus;
  3) ranitsatoetus;
  4) eakate sünnipäevatoetus;
  5) matusetoetus;
  6) küttetoetus;
  7) teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus;
  8) tervisetoetus retseptiravimite kompenseerimiseks, pikaajalise koduse hapnikravi ja nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamidamiseks;
  9) koduteenus;
  10) sotsiaaltransporditeenus.

  (3) Sotsiaalosakonna juhatajal on õigus otsustada järgmiste teenuste osutamine:
  1) võlanõustamisteenus;
  2) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  3) perenõustamisteenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) rehabilitatsiooniteenus;
  6) sõltuvusravi;
  7) viipekeele tõlketeenus;
  8) toiduabi.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega, välja arvatud toimetulekutoetuse määramata jätmise.

  (5) Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

  (6) Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

  (7) Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest:
  1) taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole, või;
  2) avalduse aluseks olnud arve esitaja arvelduskontole.

  (8) Toetuse võib erandkorras sularahas välja maksta vallavalitsuse kassast.

  (9) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest.

  (10) Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise lõpetamisel ja alusetult tehtud kulutuste hüvitamise nõudmisel kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust.

  (11) Kui isikule on vaja abi anda viivitamata, võib vallavalitsus tasuda isikule osutatud teenuste eest sõltumata isiku varanduslikult seisust, nõudes vajadusel hiljem abivajajalt või tema ülalpidajatelt tehtud kulutuste hüvitamist.

§ 7.   Sotsiaalhoolekandelise abi suurus

  (1) Sotsiaaltoetuste suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (2) Teenusesaaja omaosalus sotsiaalteenuste osutamisel oleneb sotsiaalteenuste mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (3) Toimetulekutoetuse arvestamine toimub sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks kehtestab vallavolikogu määrusega.

§ 8.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest keeldumine ja abi andmise lõpetamine

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita taotlust menetleva ametniku küsitud toetuse ja/või teenuse määramiseks vajalikke lisaandmeid, dokumente või ei kõrvalda muid taotluse puudusi;
  3) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete sissetulek ning kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses;
  5) taotleja on eelnevalt saadud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  6) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Kambja valla ees;
  7) teenuste vajadust on võimalik või otstarbekam katta teiste teenuste või muu abiga;
  8) abivajaduse katavad riiklikud teenused.

§ 9.   Sünnitoetus

  Sünnitoetust makstakse kahes osas:
  1) esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Kambja vald ning laps registreeritakse sünnijärgselt Kambja valla elanikuks;
  2) teine osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et on endiselt täidetud punktis 1 sätestatud tingimused ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud järjepidevalt Kambja vallas.

§ 10.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele.

  (2) Taotluse võib esitada lapse esmakordse koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

§ 11.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Toetust makstakse alates 80. eluaastast igal aastal isiku sünnikuul.

  (2) Esmakordse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

  (3) Järgnevatel aastatel teeb taotlust menetlev ametnik eakate sünnipäevatoetuse saajad kindlaks rahvastikuregistri andmete alusel, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise.

  (4) Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus.

§ 12.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on toetus, mida makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht oli Kambja vald.

  (2) Matusetoetust makstakse kirjaliku avalduse alusel matuse korraldajale olenemata korraldaja elukohast ja sugulusastmest.

§ 13.   Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus

  (1) Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses.

  (2) Toetus on ette nähtud pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui vanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

  (3) Toetus t makstakse eeldusel, et terve kalendrikuu jooksul on täidetud käesolevas määruses toetuse maksmiseks sätestatud tingimused. Väljamaksed toimuvad kalendrikuu jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused septembris.

  (4) Toetust ei maksta nendele vanematele, kes ei ole taotlenud kohta Kambja valla munitsipaallasteaias.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut.

§ 14.   Koolilõunatoetus

  (1) Koolilõunatoetust makstakse juhtumipõhiselt peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toetus määratakse kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest.

  (3) Vallavalitsuse korralduse alusel kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele.

§ 15.   Õppetoetus

  (1) Õppetoetus on üks kord aastas makstav toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega või kooli lõpetamisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.

  (2) Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.

§ 16.   Laagritoetus

  (1) Laagritoetus on üks kord aastas makstav toetus laagris osaleva 7 - 19-aastase lapse, kes õpib üldhariduskooli päevases õppevormis, osalemistasu osaliseks katmiseks.

  (2) Laagritoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 2- kordset toimetulekupiiri.

  (3) Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument või maksmist tõendav dokument.

§ 17.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetus on üks kord aastas makstav toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks.

  (2) Küttetoetusele on õigus üksi elaval töövõimetoetust või riiklikku pensioni (v.a toitjakaotuspension) saaval isikul, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 570 eurot.
[RT IV, 06.07.2022, 12 - jõust. 09.07.2022]

§ 18.   Transporditoetus

  Transporditoetust makstakse alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale liikumispuudega isikule üks kord aastas transpordikulude kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) liikumispuudega lapse ja töötava üle 16-aastase liikumispuudega isiku transpordikulude kompenseerimiseks. Toetuse suurus ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

§ 19.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust makstakse alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3) kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4) nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  5) pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel;
  6) muudel tervisest tulenevad põhjendatud juhtudel (voodipäev, transport jms).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 kuni 3 ja punktis 6 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

§ 20.   Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel.

  (2) Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

  (3) Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.

§ 21.   Ühekordne peretoetus

  (1) Ühekordset peretoetust makstakse vahendite olemasolu korral perekonnale hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks põhjendatud taotluse alusel.

  (2) Ühekordset peretoetust makstakse perekondadele, kelle sissetulekud pärast eluasemekulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri, kuid toetus on vajalik perekonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

§ 22.   Hooldajatoetus

  (1) Hoolduse seadmist ja hooldajatoetust saab taotleda isik, kes hooldab suure abivajadusega isikut.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise eelduseks on hooldatava abivajaduse hindamine.

  (3) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise kalendrikuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

  (5) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või järgmistel juhtudel:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
  3) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  4) hooldusvajaduse vähenemine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja avalduse alusel.

  (6) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 23.   Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 24.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

  (2) Kui sotsiaalhoolekandelise abi määramisel on rikutud kellegi õigusi, võib ta esitada vaide Kambja Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama.

§ 25.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json