Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määruse nr 27 „Tallinna põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 10

Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määruse nr 27 „Tallinna põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 1 p 4 ja § 22 lg 1 p 9 alusel ning vajadusest viia Tallinna põhimääruse tekst kooskõlla määrustele kehtivate normitehniliste nõuetega.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määruses nr 27 „Tallinna põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Tallinna põhimäärus“;


  2) määruse preambul ja kinnitav osa muudetakse, jättes tekstist välja määruse punktid 1–7 koos alapunktidega, määruse lisa kinnitamise märke ja lisa pealkirja ning jättes määruse teksti alles käesolevas punktis nimetatud määruse elementidest preambuli osa muudetud kujul järgmises sõnastuses:

„ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 22 lg 1 p 9 alusel. “;


  3) määruse lisa tekst loetakse määruse tekstiks;
  4) paragrahvi 10 lõige 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) linnavalitsuse määratud juhtudel linnavalitsuse, linnaosakogude, linna ametiasutuste, linna ametiasutuste hallatavate asutuste ja linna sihtasutuste pitsatitel ja dokumentidel ning äriühingute pitsatitel ja dokumentidel, kui äriühingu aktsiate või osade ainuomanik on Tallinn;“;


  5) paragrahvi 10 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Linnavalitsus kehtestab Tallinna kaubamärkide registreerimise ja kasutamise korra ning Tallinna ühtse visuaalse identiteedi kasutamise põhimõtted ning avaldab need Tallinna veebilehel. Tallinna ühtse visuaalse identiteedi juhist haldab Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus).“;


  6) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime ja teene kirjeldust, esitatakse linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks. Iga taotluse esitaja võib esitada kuni kaks kandidaati. Taotluse vormi kinnitab linnakantsler.“;


  7) paragrahvi 11 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Teenetemärkide andmist ja sellega seonduvat korraldab strateegiakeskus.“;


  8) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime ja teene kirjeldust, esitatakse linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks. Taotluse vormi kinnitab linnakantsler.“;


  9) paragrahvi 12 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Vapimärkide andmist ja sellega seonduvat korraldab strateegiakeskus.“;


  10) paragrahvi 121 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Raemedali andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ja linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime ja raemedali andmise põhjendust, esitatakse linnavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab linnakantsler.“;


  11) paragrahvi 121 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Raemedali andmist ja sellega seonduvat korraldab strateegiakeskus.“;


  12) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linnavalitsus on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab osa üle poole linnavolikogu kinnitatud linnavalitsuse koosseisust, sealhulgas linnapea või tema asendaja. Istungist võtavad sõnaõigusega osa linnasekretär ja linnakantsler.“;


  13) põhimääruse § 51 tunnistatakse kehtetuks;
  14) põhimäärust täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

§ 511. Linnakantsler

(1) Linnakantsler juhib Tallinna Strateegiakeskust, korraldab linna arengu strateegilist planeerimist, linna seatud eesmärkide ja poliitikate elluviimist, koordineerib nende täitmist ja strateegilist juhtimist linna asutustes, kujundab linna avalike teenuste ja tugiteenuste arendamist ning täidab teisi talle pandud ülesandeid linna õigusaktides sätestatud korras.

(2) Linnakantsleri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea ettepanekul linnavalitsus.

(3) Linnakantslerile annab ülesandeid linnapea ja linnakantsler on aruandekohustuslik linnapea ees.“;


  15) paragrahvi 52 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linna ametiasutused on linnavolikogu kantselei, linnakantselei, strateegiakeskus, linnavalitsuse ametid ja linnaosade valitsused. Linna ametiasutuste ülesanded, õigused, kohustused ning töökorraldus sätestatakse linna ametiasutuse põhimääruses ja teistes Tallinna õigusaktides.“;


  16) paragrahvi 52 lõiked 3 kuni 6 tunnistatakse kehtetuks;
  17) paragrahvi 52 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
  18) paragrahvi 54 lõike 9 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(9) Linnasekretäri, linnakantsleri, linna ombudsmani, linnakantselei ja strateegiakeskuse koosseisus oleva linnadirektori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnakantselei ja strateegiakeskuse osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tema enda algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud teenistujale hüvitist, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud teenistuskohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:“;

§ 2. 

  Tallinna Linnakantseleil korrigeerida linna õigusaktide infosüsteemis Riigi Teatajale edastamiseks Tallinna põhimääruse tervikteksti struktuurielemendid vastavaks hea halduse ja normitehnika eeskirjale.

§ 3. 

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json