Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega 

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 43

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega 

Vastu võetud 17.12.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 22 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 78 „Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine“ osade linna asutuste tegevuse ümberkorraldamisest ning Tallinna Strateegiakeskuse loomisest

§ 1.  Alkohoolse joogi jaemüügi kohapeal tarbimise piirangute määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 määruses nr 14 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruses kehtestatud piirangute täitmise riiklikku järelevalvet teostavad korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses linnaosade valitsused, Tallinna Strateegiakeskus ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.“;


  2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Ettekirjutuse tegemise ja sunnivahendite rakendamise õigus asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel on linnaosade valitsustel, Tallinna Strateegiakeskusel ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil.“;

§ 2.  Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2020 määruses nr 10 „Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu ettevõtjate toetamist digilahenduste kasutuselevõtmisel ja selle toetuse kasutamist.“;


  2) paragrahvi 2 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Keskus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.“;


  3) paragrahvi 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) projekti tegevuskava - toetuse taotlemise avaldusele lisatud dokument, milles taotleja kirjeldab olemasolevat olukorda ettevõttes, ettevõtte arenguvajadust, digilahenduse kasutuselevõtu eesmärki, kavandatud tegevusi, ajakava ja oodatavaid tulemusi. Projekti tegevuskava vormi kinnitab keskus;“;


  4) paragrahvi 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) taotleja - äriühing, kes on esitanud keskusele taotluse;“;


  5) paragrahvi 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) taotlus - toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab keskus;“;


  6) paragrahvi 4 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) toetuse saaja - äriühing, kelle esitatud taotluse on keskus vastavaks tunnistanud.“;


  7) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui keskus teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud kulud ja kavandatud tegevused taotleja kanda.“;


  8) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja keskus. Keskus annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.“;


  9) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR). Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  10) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskus peatab taotluste vastuvõtmise, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  11) paragrahvi 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esitama keskuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;“;


  12) paragrahvi 9 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võimaldama keskusel kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;“;


  13) paragrahvi 9 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui on muutunud taotluses esitatud andmed või on selgunud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada keskust või taotlejat oma kohustuste täitmisel;“;


  14) paragrahvi 9 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui on põhjendatud vajadus muuta projekti tegevuskava ja projekti elluviimise aega;“;


  15) paragrahvi 9 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) esitama keskuse nõudmisel 12 kuud pärast lõpparuande kinnitamist teavet projekti tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimise käigu ja tulemuste kohta;“;


  16) paragrahvi 9 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama keskusele teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.“;


  17) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti tegevuskava, milles taotleja annab ülevaate olemasolevast olukorrast ettevõttes ning kirjeldab digilahenduse kasutuselevõtu ja/või arendamise eesmärki, kavandatud tegevusi, tegevuste ajakava ja oodatavaid tulemusi. Kirjeldatud tegevused ja planeeritavad kulud peavad olema mõistlikud, põhjendatud ja vajalikud taotleja konkurentsivõime parandamiseks. Esitatud peab olema teave, kuidas projekti elluviimine aitab saavutada korra §-s 3 sätestatud eesmärki ja tulemusi. Projekti tegevuskava vormi kinnitab keskus;“;


  18) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, võib keskus nõuda taotlejalt lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ja/või taotluse puuduste kõrvaldamist. Keskus teavitab taotlejat, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist, ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtajaks, võib keskus jätta taotluse läbi vaatamata.“;


  19) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ja taotluse vastavuse korras esitatud nõuetele otsustab keskus 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.“;


  20) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskusel on õigus kaasata taotluse läbivaatamisse valdkonnaeksperte.“;


  21) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud, peatab keskus taotluste vastuvõtmise. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud nõuetekohased taotlused tunnistatakse vastavaks linna eelarves selleks ette nähtud summa ulatuses taotluste laekumise järjekorras. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  22) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskus edastab taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks selle edastamise päevale järgneval tööpäeval.“;


  23) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esimese osa väljamaksmiseks keskusele vähemalt 50% ulatuses projekti abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid (arved ja maksekorraldused ja/või nende koopiad) ja TTRis vahearuande;“;


  24) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitab toetuse saaja vahe- ja/või lõpparuande keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  25) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Vahe- ja lõpparuande vormi kinnitab keskus.“;


  26) paragrahvi 12 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Keskus vaatab vahe- ja/või lõpparuande ja kuludokumendid läbi. Kontrollitud ja korrale vastava vahe- ja/või lõpparuande kinnitab keskus. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ja aruannetele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest.“;


  27) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kahes osas makstava toetuse esimene osa 21 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui keskus on vaadanud läbi abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid ja kinnitanud vahearuande, ning teine osa 21 kalendripäeva jooksul pärast kuludokumentide läbivaatamist ja lõpparuande kinnitamist.“;


  28) paragrahvi 12 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Keskusel on õigus küsida toetuse saajalt 12 kuud pärast lõpparuande kinnitamist lisateavet projekti tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimise käigu ja tulemuste kohta.“;


  29) paragrahvi 12 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Kui toetuse saaja jätab lõpparuande tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb, et toetuse saaja ei vasta taotlejale esitatavatele nõuetele, või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust vastavaks tunnistatud, tunnistab keskus taotluse vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.“;


  30) paragrahvi 12 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Keskusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamist, nõuda toetuse saajalt lisateavet ja -dokumente projekti asjaolude ning toetuse kasutamise kohta.“;


  31) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb keskus.“;


  32) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollides lähtub keskus esitatud taotlusest ning vahe- ja/või lõpparuandest ning vajaduse korral küsib lisateavet.“;


  33) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid, on kasutanud toetust mittesihtotstarbeliselt või on rikkunud muid korras sätestatud tingimusi, on keskusel õigus esitada kolme aasta jooksul otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.“;


  34) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja on esitanud keskusele valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.“;


  35) paragrahvi 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusala, toetuse summa ja eesmärk.“;

§ 3.  Ettevõtja praktikajuhendaja toetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 31. oktoobri 2019 määruses nr 21 „Ettevõtja praktikajuhendaja toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Ettevõtja praktikajuhendaja toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu praktikajuhendaja tegevuseks toetuse (edaspidi toetus) andmist ja kasutamist.“;


  2) paragrahvi 2 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Keskus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.“;


  3) paragrahvi 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) taotleja - äriühing, kes on esitanud keskusele toetuse taotluse;“;


  4) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotlus - toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab keskus;“;


  5) paragrahvi 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toetuse saaja - äriühing, kelle esitatud taotluse on keskus vastavaks tunnistanud;“;


  6) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja keskus. Keskus annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.“;


  7) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR) aadressil mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  8) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskus peatab taotluste vastuvõtmise, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  9) paragrahvi 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esitama keskuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal, sh esitama keskuse nõudmisel praktikajuhendaja töölepingu;“;


  10) paragrahvi 9 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võimaldama keskusel kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;“;


  11) paragrahvi 9 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui on muutunud taotluses esitatud andmed või on selgunud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada keskust või taotlejat oma kohustuste täitmisel;“;


  12) paragrahvi 9 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui on plaanis muuta taotluses nimetatud õppepraktika tegevusi, toimumisaega või -kohta või praktikajuhendajat;“;


  13) paragrahvi 9 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama keskusele teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.“;


  14) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, võib keskus nõuda taotlejalt lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ja/või taotluse puuduste kõrvaldamist. Keskus teavitab taotlejat, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist, ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtajaks, võib keskus jätta taotluse läbi vaatamata.“;


  15) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ja taotluse vastavuse korras esitatud nõuetele otsustab keskus 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.“;


  16) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud, peatab keskus taotluste vastuvõtmise. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud nõuetekohased taotlused tunnistatakse vastavaks linna eelarves selleks ettenähtud summa ulatuses taotluste laekumise järjekorras. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  17) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskus edastab taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks selle edastamise päevale järgneval tööpäeval.“;


  18) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab 60 kalendripäeva jooksul pärast õppepraktika toimumist kuluaruande. Kuluaruande vormi kinnitab keskus.“;


  19) paragrahvi 12 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja esitab kuluaruande TTRis. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitab toetuse saaja kuluaruande keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina. Kuluaruande kohustuslikud lisad on:“;


  20) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskus vaatab kuluaruande läbi. Kontrollitud ja korrale vastava kuluaruande kinnitab keskus. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest, kuluaruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest ning õppepraktika kokkuvõttes märgitud õppepraktika mahust. Toetus kantakse toetuse saaja arvelduskontole 21 kalendripäeva jooksul pärast kuluaruande kinnitamist.“;


  21) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetuse saaja jätab kuluaruande tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb, et toetuse saaja ei vasta taotlejale esitatavatele nõuetele, tunnistab keskus taotluse vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.“;


  22) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamist, nõuda lisateavet ja -dokumente projekti asjaolude ning toetuse kasutamise kohta, sh on keskusel õigus nõuda praktikajuhendaja töölepingut.“;


  23) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb keskus.“;


  24) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollides lähtub keskus esitatud taotlusest ja kuluaruandest ning vajaduse korral küsib lisateavet.“;


  25) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud korras sätestatud tingimusi, on keskusel õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.“;


  26) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja on esitanud keskusele valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.“;


  27) paragrahvi 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusala, õppeasutuse nimetus, toetuse summa ning praktikantide ja praktikajuhendajate arv.“;

§ 4.  Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019 määruses nr 6 „Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu välisriigis toimuvatel messidel osalemise toetuse andmist ja kasutamist.“;


  2) paragrahvi 11 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Keskus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.“;


  3) paragrahvi 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) taotlus - toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab keskus;“;


  4) paragrahvi 3 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) toetuse saaja - ettevõtja, kelle esitatud taotluse on keskus vastavaks tunnistanud;“;


  5) paragrahvi 3 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud keskusele taotluse ja osutab eksponendina messil oma kaupu või teenuseid.“;


  6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui keskus teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud ja kavandatavad kulud taotleja kanda.“;


  7) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja keskus. Keskus annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.“;


  8) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR) aadressil mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  9) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlus esitatakse keskusele vähemalt 30 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.“;


  10) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskus peatab taotluste vastuvõtmise, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  11) paragrahvi 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esitama keskuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;“;


  12) paragrahvi 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võimaldama keskusel kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;“;


  13) paragrahvi 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui on muutunud taotluses esitatud andmed või on selgunud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada keskust või taotlejat oma kohustuste täitmisel;“;


  14) paragrahvi 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teavitama keskust viivitamata kirjalikult taasesitatavas vormis sellest, kui tal ei ole tõenäoliselt või kindlasti võimalik messil osaleda;“;


  15) paragrahvi 8 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama keskusele teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.“;


  16) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Messil osalemise tegevuskavas kirjeldab taotleja messil osalemise eesmärki, kavandatavaid tegevusi ja nende ajakava, projekti eelarvet (sisaldab nii abikõlblikke kui ka projekti elluviimiseks vajalikke mitteabikõlblikke kulusid) ning messil osalemise eeldatavaid tulemusi. Messil osalemise tegevuskava vormi kinnitab keskus.“;


  17) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, võib keskus nõuda taotlejalt lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ja/või taotluse puuduste kõrvaldamist. Keskus teavitab taotlejat, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist, ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtajaks, võib keskus jätta taotluse läbi vaatamata.“;


  18) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vajaduse korral konsulteerib keskus erialaliidu või muu selle valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.“;


  19) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja ja taotluse vastavuse korras esitatud nõuetele otsustab keskus 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.“;


  20) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud, peatab keskus taotluste vastuvõtmise. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud nõuetekohased taotlused tunnistatakse vastavaks linna eelarves selleks ettenähtud summa ulatuses taotluste laekumise järjekorras. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  21) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskus edastab taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks saatmise päevale järgneval tööpäeval.“;


  22) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist aruande messil osalemise kohta (kuluaruanne). Kuluaruande vormi kinnitab keskus.“;


  23) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kuluaruanne esitatakse TTRis. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina. Kuluaruande kohustuslikud lisad on:“;


  24) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskus vaatab kuluaruande läbi ning kontrollitud ja korrale vastava aruande kinnitab keskus. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning kuluaruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 21 kalendripäeva jooksul pärast kuluaruande kinnitamist.“;


  25) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetuse saaja jätab kuluaruande tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb, et toetuse saaja ei vasta taotlejale esitatavatele nõuetele, tunnistab keskus taotluse vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.“;


  26) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamist, nõuda lisateavet ja -dokumente projekti asjaolude ning toetuse kasutamise kohta.“;


  27) paragrahvi 111 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) keskus on taotluse vastavaks tunnistanud;“;


  28) paragrahvi 111 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) messikorraldaja või tehingu pooleks olev ettevõtja ei tagasta taotleja tehtud abikõlblikke kulusid ja taotleja esitab selle kohta keskusele kirjaliku kinnituse.“;


  29) paragrahvi 111 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) 21 kalendripäeva jooksul pärast messikorraldaja ametliku teate esitamist messi ärajäämise kohta esitab toetuse saaja TTRis aruande tegelikult tehtud abikõlblike kulutuste kohta (kuluaruanne). Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  30) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb keskus.“;


  31) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollides lähtub keskus esitatud taotlusest, kuluaruandest ja vajaduse korral lisateabe küsimisest.“;


  32) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud korras sätestatud tingimusi, on keskusel õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.“;


  33) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja on esitanud keskusele valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.“;


  34) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusala, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.“;

§ 5.  Välireklaami ja teabe paigaldamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruses nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„13) pakkumise korraldaja - linnaosa valitsus või korra § 14 lõikes 3 nimetatud juhul Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus) või Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet);“;


  2) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Ehitise pinna kasutusse andmise võib linnavalitsus põhjendatud juhul teha korraldusega ülesandeks keskusele või keskkonna- ja kommunaalametile, kui pind antakse kasutusse lisatingimusega paigaldada ehitise pinnale linna ühiskondlikuks objektiks olev teabekandja.“;


  3) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Läbirääkimistega pakkumise võib keskus või keskkonna- ja kommunaalamet korraldada ühes linnaosas asuva ehitise pinna või ehitiste pindade suhtes või mitmes linnaosas asuvate ehitiste pindade suhtes.“;


  4) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Pakkumise korraldaja võib pakkumist korraldava ametiasutuse juhi ettepanekul kaasata komisjoni koosseisu linna muu ametiasutuse esindaja(id), keda ei või nimetada komisjoni esimeheks ega sekretäriks. Kui pakkumise korraldaja on keskus või keskkonna- ja kommunaalamet, kaasatakse komisjoni koosseisu linnaosa valitsuse esindaja.“;


  5) paragrahvi 39 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„2) keskusele või keskkonna- ja kommunaalametile § 33 kohaselt, kui teabekandja paigaldamisel on läbi viidud läbirääkimistega pakkumise menetlus § 14 lõikest 3 tulenevalt.“;


  6) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Reklaamiseaduse nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses keskus.“;


  7) paragrahvi 46 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Keskus või keskkonna- ja kommunaalamet teostavad riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses korras kehtestatud nõuete täitmise üle lepingutes, mille osaline on asjaomane linna ametiasutus.“;


  8) paragrahvi 46 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Ettekirjutuse tegemise ja sunnivahendite rakendamise õigus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras käesoleva paragrahvi lõigetes 1-4 määratud volituste ulatuses on linnaosade valitsustel, keskusel, munitsipaalpolitsei ametil, keskkonna- ja kommunaalametil ning linnaplaneerimise ametil.“;

§ 6.  Noortelaagrite toetamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruses nr 5 „Noortelaagrite toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetus on Tallinna linna eelarveline eraldis laagri korraldamiseks (edaspidi laagritoetus). Toetuse suuruse ühe noore kohta päevas kinnitab iga kalendriaasta alguses Tallinna Haridusameti (edaspidi ka amet) juhataja käskkirjaga, lähtudes linna eelarves noortelaagrite toetuseks ettenähtud kulude kogumahust, prognoositavast toetatavate noorte arvust ja laagrivahetuse keskmisest pikkusest viimasel kolmel aastal.“;


  2) paragrahvi 15 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tallinna Haridusameti juhataja kehtestab järgmised vormid:“;

§ 7.  Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruses nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei), Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus) või ameti komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega. Linnakantselei komisjoni koosseisu nimetatakse ka vähemalt üks asjaomaseid valdkondi kureeriv abilinnapea ning valdkonnaga tegelev ametiasutuse esindaja. Ameti ja keskuse komisjoni koosseisu nimetab linnavolikogu asjaomase valdkonna komisjon ka vähemalt kaks Tallinna Linnavolikogu liiget.“;


  2) paragrahvi 13 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Mittetulundustegevuse toetamist koordineerib ja Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi haldab ja arendab keskus alljärgnevalt:“;


  3) paragrahvi 14 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab toetuse saajaga lepingu sõlminud ametiasutuse juht. Antud toetuste kohta esitavad keskus, linnakantselei ja ametid hiljemalt 20. aprilliks, 20. augustiks ja 20. oktoobriks valdkonda kureerivale abilinnapeale ülevaate eelmise kvartali jooksul antud toetuste ja sõlmitud lepingute ning ametiasutuse teostatud järelevalve kohta toetuse kasutamise üle. Hiljemalt 20. veebruariks esitab keskus linnavalitsuse istungile informatsiooni eelnenud aastal antud toetuste kohta.“;

§ 8.  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määruses nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.“;

§ 9.  Tallinna Filharmoonia põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2015 määruses nr 2 „Tallinna Filharmoonia põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Filharmoonia on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Filharmoonia juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Filharmoonia on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.“;


  4) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Filharmoonia võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab filharmoonia teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.“;


  5) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ameti juhataja kinnitab filharmoonia eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja filharmoonia ettepanekust. Filharmoonia kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  6) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Filharmoonia direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja. Direktoriga sõlmitakse tööleping tähtajaliselt, kuni viieks aastaks.“;


  7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab filharmoonia eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib pidevalt filharmoonia eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga filharmoonia töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;“;


  9) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) kehtestab loomenõukogu ettepaneku alusel filharmoonia repertuaariplaani ja esitab selle ametile teadmiseks;“;


  10) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) tagab ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;“;


  11) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Filharmoonia direktorit asendab ameti juhataja määratud isik.“;


  12) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Filharmoonia loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib kunstiline juht, kellega filharmoonia direktor sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks, olles kooskõlastanud kandidaadi enne loomenõukogu ja ametiga.“;


  13) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Loomenõukogu on kuni kümneliikmeline. Loomenõukogusse kuuluvad filharmoonia direktor, kunstiline juht, kaks loominguliste töötajate esindajat, ameti esindaja, Kultuuriministeeriumi esindaja ning teised direktori nimetatud muusikavaldkonna asjatundjad. Loomenõukogu tööd juhib filharmoonia direktor.“;


  14) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Filharmoonia juhtimist ja tegevust kontrollib amet.“;


  15) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui filharmoonia ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad filharmoonia ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.“;

§ 10.  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„13) Tallinna linna ametiasutuse teenistuja (s.o linnavolikogu kantselei, linnakantselei, strateegiakeskus, linnavalitsuse ametid ja linnaosade valitsused) tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;“;


  2) paragrahvi 16lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014 määruses nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 lõige 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) linna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja, kui kompromissist tulenevalt loobub linn nõudest 10 000 euro ulatuses või tasub summa, mis ei ületa 10 000 eurot, või kui kompromissi sõlmimisega ei vähene linna hüved ega kaasne lisakohustusi;“;


  2) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registri pidamise, majutamise ja arendamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.“;

§ 12.  Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamise määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 21 „Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 p 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 38 „Tallinna Haridusameti põhimäärus“ §-ga 5.“;


  2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Määrus reguleerib noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamist (edaspidi koos noorsootöö teenused) Tallinnas, määrates kindlaks Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) ja linnaosade valitsuste ülesanded noorsootöö teenuste korraldamisel ning noorsootöö teenuste osutamise nõuded.“;

§ 13.  Messitoetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruses nr 3 „Messitoetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Messitoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu Eestis toimuvatel messidel osalemise toetuse andmist ja kasutamist.“;


  2) paragrahvi 11 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Keskus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.“;


  3) paragrahvi 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud keskusele toetuse taotluse ja kes pakub messil oma kaupu või teenuseid;“;


  4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse neil messidel osalemiseks, mille korraldaja tegevusala on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal messide korraldamine ja mis on loetletud keskuse asjaomases otsuses.“;


  5) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui keskus teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused taotleja kanda.“;


  6) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja keskus. Teave taotluste vastuvõtmise kohta avaldatakse Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.“;


  7) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlus esitatakse keskusele vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.“;


  8) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR). Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  9) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskus peatab taotluste vastuvõtmise, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on asjaomasel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  10) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotluses esineb kõrvaldatavaid puudusi, määrab keskus taotlejale esimesel võimalusel puuduste kõrvaldamise tähtaja. Keskus teavitab taotlejat sellest, millised asjaolud vajavad selgitamist ja/või täiendamist. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtajaks esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaja jooksul, võib keskus jätta taotluse läbi vaatamata.“;


  11) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ja taotluse vastavuse määruses esitatud nõuetele otsustab keskus kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.“;


  12) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui nõuetele vastavate taotluste alusel väljamaksmisele kuuluv summa ületab keskusele asjaomasel eelarveaastal toetuseks ette nähtud kogusumma, peatab keskus taotluste vastuvõtmise § 6 lõike 6 kohaselt. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused tunnistatakse vastavaks linnaeelarves selleks ette nähtud summa ulatuses ja taotluste laekumise järjekorras. Pärast taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused, millele eelarves ette nähtud vahenditest ei piisa, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.“;


  13) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskus edastab taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks saatmise päevale järgneval tööpäeval.“;


  14) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab 21 kalendripäeva jooksul TTRis pärast messi toimumist aruande messil osalemise kohta (kuluaruanne). Kuluaruande vormi kinnitab keskus. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina. Kuluaruande kohustuslikud lisad on:“;


  15) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Messil osalemise aruande kinnitab keskus.“;


  16) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Aruande läbivaatamisel ja makstava toetuse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning aruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse tõendatud abikõlblike kulude eest toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.“;


  17) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetuse saaja jätab aruande ja selle lisad tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb taotlejale esitatavate nõuete mittevastavus, tunnistab keskus taotluse vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.“;


  18) paragrahvi 91 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) keskus on taotluse vastavaks tunnistanud;“;


  19) paragrahvi 91 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) messikorraldaja või § 4 lõikes 3 nimetatud ettevõtja ei tagasta taotleja tehtud abikõlblikke kulusid ja taotleja esitab selle kohta keskusele kirjaliku kinnituse.“;


  20) paragrahvi 91 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) 21 kalendripäeva jooksul pärast messikorraldaja ametliku teate esitamist messi ärajäämise kohta esitab toetuse saaja TTRis aruande (kuluaruanne). Kuluaruande vormi kinnitab keskus. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.“;


  21) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab keskus.“;


  22) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub keskus esitatud taotlusest, aruandest ja vajaduse korral kohapealse kontrolli tulemustest.“;


  23) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud määruses sätestatud tingimusi, on keskusel õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.“;


  24) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotleja on esitanud keskusele valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.“;


  25) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskusel on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusvaldkond, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.“;

§ 14.  Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui linna osalus osa- või aktsiakapitalis jääb osa või aktsiate võõrandamise tulemusel alla 50% või linna äriühing võõrandab enda kasuks seatud hoonestusõiguse või selle mõttelise osa, muudetakse enne võõrandamistehingut hoonestusõiguse seadmise lepingut selliselt, et hoonestaja on kohustatud maksma hoonestusõiguse eest tasu, mis määratakse käesolevas paragrahvis sätestatu kohaselt. Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmise kohustuse täitmise tagab Tallinna Strateegiakeskus ning lepingu muutmise korraldab linnavaraamet.“;

§ 15.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) aktsiate ja osade puhul Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus).“;


  2) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„4) aktsiate ja osade puhul keskus.“;

§ 16.  Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 määruse nr 25 „Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehel Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) noorteühingute teenuskaardil.“;

§ 17.  Korruptsioonivastase seaduse rakendamise määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruses nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse äriühingute ja sihtasutuste juhtivspetsialist edastab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete andmed;“;


  2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„6) Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse äriühingute ja sihtasutuste juhtivspetsialist - vastutab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;“;

§ 18.  Tallinna linnale kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes ja koolides toitlustamise teenuse osutamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruses nr 7 „Tallinna linnale kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes ja koolides toitlustamise teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Haridusasutus kooskõlastab hankedokumendid haridusametiga. Kui hankelepingu tähtaeg on pikem kui neli aastat, kooskõlastab haridusamet enne kooskõlastuse andmist hankedokumendid Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsteenistusega.“;

§ 19.  Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimuste ja korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) küsib puu raie kohta seisukoha Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt, kui puud soovitakse raiuda kinnismälestiselt või muinsuskaitsealalt või nende kaitsevööndist;“;

§ 20.  Tallinna linna noortevolikogu põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2011 määruses nr 12 „Tallinna linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tallinna Haridusamet (edaspidi amet) - noorteühenduste esindajana.“;


  2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui § 4 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud asjakohast esindusorganisatsiooni ei ole loodud või kui see on tegevuse lõpetanud või loobub valimiste korraldamisest, korraldab valimised amet.“;


  3) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvirühmade esindusorganisatsioonid kinnitavad valimistulemused, avaldavad need oma veebilehel ning edastavad tulemused ka ametile, kes avaldab need Tallinna veebilehe noortevolikogu alamlehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.“;


  4) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni ameti esindaja.“;


  5) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja avaldatakse Tallinna veebilehe noortevolikogu alamlehel. Noortevolikogu esitab veebilehel avaldatavad materjalid ametile.“;

§ 21.  Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia

  Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määruse nr 49 „Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia“ paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Preemia andmise otsustab linnavalitsus ja selle maksab välja Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.“;

§ 22.  Tallinna linna poolt vara pärimise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruses nr 27 „Tallinna linna poolt vara pärimise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kultuuriväärtuse ja usukultuslike esemete ning autoriõiguste puhul Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet;“;


  2) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) osade ja aktsiate puhul Tallinna Strateegiakeskus;“;

§ 23.  Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määruses nr 24 „Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Säilmete ümbermatmiseks mälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on lisaks lõikes 1 nimetatule vajalik Tallinna Linnaplaneerimise Ameti nõusolek.“;


  2) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kujunduspõhimõtetest erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb matmiskoha kasutajal koostada tööprojekt, mis kooskõlastatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.“;


  3) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, kuhu kuuluvad kalmistu haldaja esindaja, kalmistu eripära tundev isik, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja.“;


  4) paragrahvi 23 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti loata on kalmistu kaitsevööndis keelatud:“;


  5) paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mälestiste ja kalmistul asuvate ehitiste muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestistel ja kalmistutel tehtavate mulla- ja ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.“;


  6) paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet vastavalt oma pädevusele.“;

§ 24.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruses nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) pakkumise korraldaja - linnaosa valitsus või § 3 lõikes 2 nimetatud juhul Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus);“;


  2) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja - linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks pädevust omav linnaosa valitsus või lepingu sõlminud linnaosa valitsus või keskus;“;


  3) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib korraldusega teha eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise ja vahetu teostamise ülesandeks keskusele, juhul kui mitme linnaosa piires asuvad linnarajatised antakse kasutusse tervikobjektina.“;


  4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnaosa valitsus peab kooskõlastama linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise valitsejaga, kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastab Tallinna linna omandis oleva kinnistu piiratud asjaõigusega koormamise tingimuste määramise linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korralduse eelnõu linnaosa valitsusega, välja arvatud maa koormamisel isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks. Keskus kooskõlastab linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsusega ning juhul, kui linnaosa valitsus ei ole linnarajatise valitseja, siis ka linnarajatise valitsejaga.“;


  5) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskuse läbiviidava eelläbirääkimistega pakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.“;


  6) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes § 10 lõike 3 punktis 1 ja § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjale ja teine linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjale. Kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus, teavitab lepingu sõlminud linnaosa valitsus linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest linnarajatise valitsejat. Kui lepingu sõlmija on keskus, siis teavitab ta lepingu sõlmimisest linnarajatise asukoha järgset linnaosa valitsust ja linnarajatise valitsejat, kui valitsejaks ei ole linnaosa valitsus.“;

§ 25.  Määruse „Reklaamimaks Tallinnas“ muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane linnavalitsusele Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu vähemalt 21 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 21 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust, võib soodustust kohaldada hilisemast kuupäevast.“;


  2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskuse ettepanekul on linnavalitsusel õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.“;


  3) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, tagastab keskus taotluse kümne tööpäeva jooksul.“;


  4) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksustatavat ja mittemaksustatavat või maksusoodustusega reklaami, arvutatakse reklaamimaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga.

(7) Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksusoodustusega ja mittemaksustatavat reklaami, arvutatakse reklaamimaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga vähendades seda antud soodustuse võrra.“;


  5) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maks tuleb tasuda sularahata arvelduse korras. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, on maksukohustuslane kohustatud maksu tasuma Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA). MTA ja keskus avaldavad veebilehel andmed, mis on vajalikud maksu tasumiseks.“;


  6) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, on alates 1. jaanuarist 2021 maksuhaldur keskus ning maksuhalduri volitused on järgmistel keskuse ametnikel:

1) linnakantsler;

2) õigusbüroo jurist;

3) linna ettevõtlusteenistuse direktor;

4) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude osakonna juhataja;

5) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude osakonna peaspetsialist.“;


  7) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhaldurid MTA ja keskus. MTA ja keskuse vaheline täpne reklaamimaksu kogumisega seotud ülesannete jaotus on sätestatud halduslepingus.“;


  8) paragrahvi 10 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhalduri volitused käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskuse ametnikel ja keskuse ülesanded on:“;


  9) paragrahvi 10 lõike 3 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) ettevõtlusameti või keskuse määratud reklaamimaksu kõrvalkohustuste (sunniraha) ja trahvide osas arvestuse pidamine ja võlgade sissenõudmine;“;


  10) paragrahvi 10 lõike 3 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) ettevõtlusameti või keskuse otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaiete lahendamine.“;


  11) paragrahvi 10 lõike 4 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„8) maksukohustuslaste teavitamine reklaamimaksu küsimustes vastavalt keskuse edastatud sõnumile ja sihtrühmale;“;

§ 26.  Tallinna Linnateatri põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 32 „Tallinna Linnateatri põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teater on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.“;

§ 27.  Sporditegevuse toetamise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„ Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) alamlehel.“;

§ 28.  Välisprojektides osalemise korra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) projekti hoidja linna ametiasutus, kes esitab projektikava kooskõlastamise vormi Tallinna Strateegiakeskusele (edaspidi keskus) projektis osalemiseks või projekti algatamiseks ning mille haldusalas viiakse projekt ellu. Projekti hoidjat esindab linna ametiasutuse juht, kes vastutab projektiga võetud ülesannete täitmise ja projekti eesmärkide saavutamise eest ning kellel on projekti dokumentide allkirjastamise õigus;“;


  2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Projektikava kooskõlastamise taotluse läbivaatamine

(1) Keskus kontrollib projektikava kooskõlastamise taotluse vastavust korra § 3 lõikele 1 nelja tööpäeva jooksul. Kui taotluses esineb puudusi, määrab keskus projekti hoidjale puuduste kõrvaldamise tähtaja.

(2) Keskus teavitab projektikava kooskõlastamisest projekti hoidjat ja kannab taotluses esitatud andmed välisprojektide andmebaasi.

(3) Projektikava kooskõlastamata jätmisel esitab keskus projekti hoidjale kooskõlastamata jätmise põhjendused.“;


  3) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärast projektikava kooskõlastamist saadab projekti hoidja projekti partneri(te)le välisrahastaja sätestatud projektireeglitest lähtuvalt kas kinnituskirja või kavatsuste protokolli, mille allkirjastab asjaomase valdkonna abilinnapea või ametiasutuse juht.“;


  4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projektis osalemise otsustamise korral allkirjastab asjaomase valdkonna abilinnapea või ametiasutuse juht dokumentatsiooni, mis tuleb esitada välisrahastajale projekti käivitamiseks.“;


  5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) linna ametiasutus, kui projekti kestus ei ületa eelarveaastat ja ametiasutuse haldusala eelarves on ette nähtud rahalised vahendid projekti elluviimiseks. Linna ametiasutus esitab ametiasutuse juhi otsuse projektis osalemise kohta keskusele.“;

§ 29.  Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimise määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 2. Delegeerida huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8 ja § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tallinna Haridusameti juhatajale.“;

§ 30.  Tallinna Keskraamatukogu põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007 määruse nr 31 „Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutus on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus, mis on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.“;

§ 31.  Määruste kehtetuks tunnistamine 

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrus nr 35 "Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord“;
  2) Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrus nr 45 „Müügimaks Tallinnas“ ;
  3) Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 määrus nr 30 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korraga kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“.

§ 32.  Rakendusäte

  Tallinna Haridusametil valmistada ette ja Tallinna Linnavalitsusel esitada hiljemalt 1. märtsiks 2021 linnavolikogule Tallinna linna noortevolikogu põhimääruse muudatused.

§ 33.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json