Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 52

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 18
RT IV, 27.03.2013, 18
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2014RT IV, 10.06.2014, 1713.06.2014
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p-de 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Tallinna linnas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.  Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti või linna sisekontrolöri talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.  Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige, linna ametiasutuse juht, linna ametiasutuse hallatava asutuse juht ning linna valitseva mõju all oleva äriühingu ja linna asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud isikud.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.  Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitatakse huvide deklaratsioonide registrile järgmiselt:
  1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna vanemspetsialist edastab Tallinna Linnavolikogu liikmete andmed;
  2) Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja edastab Tallinna Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide (sh linnaosade vanemate) ning linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide (v.a Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide) andmed;
  3) Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse äriühingute ja sihtasutuste juhtivspetsialist edastab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete andmed;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  4) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist edastab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide andmed.
[RT IV, 10.06.2014, 17 - jõust. 13.06.2014]

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.  Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) Tallinna Linnavolikogu esimees - juhib komisjoni tööd;
  2) linnapea;
  3) linnasekretär;
  4) linna sisekontrolör;
  5) Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja - vastutab Tallinna Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide ning linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide (v.a Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide) deklaratsioonide kontrollimise eest;
  6) Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse äriühingute ja sihtasutuste juhtivspetsialist - vastutab linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  7) Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna jurist - vastutab Tallinna Linnavolikogu liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;
  8) Tallinna Haridusameti juhataja - vastutab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide deklaratsioonide kontrollimise eest;
  9) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist - vastutab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide deklaratsioonide kontrollimise eest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 4 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone või teha see ülesandeks mõnele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5-9 nimetatud komisjoni liikmetest.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult Tallinna Linnavolikogu esimeest ja linna sisekontrolöri. Tallinna Linnavolikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.  Linna ametiasutuse juhi ülesanded

  (1) Linna ametiasutuse juht tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Linna ametiasutuse juht tagab arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

  (3) Iga aasta 30. septembriks esitab linna ametiasutuse juht linna sisekontrolörile ülevaate käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise kohta. Linna sisekontrolör edastab kokkuvõtliku ülevaate Tallinna Linnavolikogu esimehele ja linnapeale. Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja esitab vastava ülevaate Tallinna Linnavolikogu esimehele.

§ 7.  Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust linna ametiasutustes koordineerib Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistus.

§ 8.  Üleminekusätted

  (1) 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7-15, 16 ja 18 ning Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määruse nr 48 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ §-des 2, 3 ja 5 sätestatut.

  (2) Määruse § 4 rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json