Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 58

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise kord
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

Vastu võetud 27.08.2019 nr 9
RT IV, 06.09.2019, 1
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4101.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on Keila linnas kogukonna tegevuse soodustamine ja edendamine.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Keila linnas kogukonna tegevuse toetustaotluste läbivaatamist ning toetuse määramist, maksmist, kasutamist ning sellega seotud aruandlust.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Toetust antakse tegevuse läbiviimiseks, mis toimub Keila linna haldusterritooriumil ning on suunatud Keila linna elanikele ja on nende huvides.

  (4) Linnavalitsusel on õigus teha põhjendatud juhtudel toetuse taotleja kasuks erandeid käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tingimustes.

  (5) Kogukonna tegevuse läbiviimiseks saavad toetust taotleda Keila linna osaluseta äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing ja nende isikute võrgustik.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Kogukond korra tähenduses on Keila linnas elav, ühist toimekeskkonda jagav, teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Tegevustoetus on Keila linnas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse rahastamisliik, mis on suunatud tema igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tegevustoetus ei laiene äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, seltsingutele ja Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate asutuste kaudu toetatud mittetulundusühingutele.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Projektitoetus on kogukonna tegevuse rahastamisliik, mis on suunatud Keila linna elanikele ürituste korraldamiseks ja ühistegevuse soodustamiseks.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ühekordne toetus on kogukonna tegevuse rahastamisliik, mis on suunatud Keila linnale oluliste ühekordsete tegevuste toetamiseks ja projektide kaasfinantseeringu toetamiseks.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Toetatavad valdkonnad ja linnavalitsuse kaalutlused toetuse eraldamisel

  (1) Kogukonna tegevusi toetatakse järgmistes valdkondades:
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]
  1) kultuuritegevus;
  2) sport ja liikumisharrastus;
  3) tervisedenduslik tegevus;
  4) sotsiaalvaldkonna tegevused.

  (2) Toetuse eraldamisel lähtub linnavalitsus järgmistest kaalutlustest:
  1) kavandatava tegevuse kestvus on toetatava aasta 31. detsembrini;
  2) tegevus on selgete eesmärkidega ja vastab linna arengukavale;
  3) tegevuse vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud ja vastab avalikele huvidele, s.o. taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond;
  4) tegevuse ja/või organisatsiooni jätkusuutlikkus;
  5) tegevuseks on olemas taotleja omafinantseering;
  6) välisreise ei toetata.

  (3) Linnavalitsusel on õigus teha põhjendatud juhtudel toetuse taotleja kasuks erandeid käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustes.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja tegevuse eesmärkide hulka kuulub reeglina elanike ühistegevuse, kultuuri-, noorsoo-, spordi- , tervisedenduse- ja sotsiaaltöö alaste tegevuste pakkumine ning tema tegevusest saavad Keila linna elanikud kasu.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Taotleja on nõuetekohaselt täitnud kohalike ja riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korrakohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta, samuti puudub taotlejal võlgnevus Keila linnaga sõlmitud lepingutest ning juriidilisest isikust taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.
[RT IV, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Taotleja menetlustoimingud ja nende tähtajad toetuse eraldamisel

  (1) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse kirjalikult ühes eksemplaris või digitaalselt (digitaalallkirjaga) toetuse maksmise aasta 1. veebruariks. Eelarvevahendite olemasolu korral võib menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks pärast käesolevas punktis nimetatud tähtaega.

  (2) Taotluse vormid ja info taotlemise kohta avaldatakse Keila linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avaldatakse ka kohalikus meedias.

  (3) Taotleja esitab korra § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustel täiendavad dokumendid ja/või kõrvaldab puudused.

  (4) Taotleja sõlmib linnavalitsusega vormikohase lepingu 1 kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse vastu võtmist. Käesolevas lõikes nimetatud tähtaja jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse toetusele taotletud perioodiks.

  (5) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande toetuse kasutamise perioodile järgneva kuu jooksul.

§ 6.   Linnavalitsuse menetlustoimingud ja nende tähtajad toetuse eraldamisel

  (1) Esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust kontrollib linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Vajadusel määrab komisjon taotlejale kuni 10-päevase tähtaja täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ning taotluse menetlus lõpetatakse.

  (2) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise või mitteandmise linnavalitsus korraldusega hiljemalt toetuse maksmise aasta 1. märtsiks.

  (3) Kui Keila linnavolikogu (edaspidi volikogu) ei ole toetuse maksmise aasta 1. veebruariks vastu võtnud linnaeelarvet, siis otsustab linnavalitsus toetuse määramise 1 kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Korra § 5 lõikes 3 sätestatud juhtudel otsustab linnavalitsus toetuse andmise või mitteandmise 10 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni ettepaneku saamisest.

  (5) Toetus makstakse taotleja pangakontole linnavalitsuse korralduse alusel pärast lepingu sõlmimist.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Järelevalvet eraldatud toetuse kasutamise üle teostab linnavalitsus. Kontrollimisõigust omab Keila linnapea poolt määratud ametnik, kellel on kontrollimise käigus õigus nõuda taotlejalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures. Kontrolli tulemused esitab kontrollija kirjalikult linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda taotlejalt toetus tagasi või vähendada seda juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimustel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormide kehtestamine ja toetuse suurus

  (1) Korra rakendamiseks kehtestab vajalikud taotluste, lepingu ja aruande vormid linnavalitsus.

  (2) Korras käsitletud toetuse suuruse kinnitab volikogu koos linnaeelarve vastuvõtmisega.

§ 9.   Määruse rakendamine ja määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json