Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Filharmoonia põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 64

Tallinna Filharmoonia põhimäärus

Vastu võetud 22.01.2015 nr 2
RT IV, 30.01.2015, 9
jõustumine 02.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 4 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Tallinna Filharmoonia (edaspidi filharmoonia) on Tallinna linna munitsipaaletendusasutus.

  (2) Filharmoonia on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Filharmoonia ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Filharmoonia;
  2) inglise keeles Tallinn Philharmonic Society;
  3) vene keeles Таллиннская Филармония;.

  (4) Filharmoonia asub Tallinnas. Filharmoonia aadress on Pikk tn 24 // Pühavaimu tn 9 // Pikk tn 26, 10133 Tallinn.

  (5) Filharmoonial on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Filharmoonial on oma sümbol.

  (6) Filharmoonia tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (7) Filharmoonia põhimääruse kehtestab ning seda muudab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (8) Filharmoonia juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.  Struktuur

  (1) Filharmoonia koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) kontserdi- ja korraldusosakond;
  2) Tallinna Kammerorkester;
  3) majandus- ja haldusosakond.

  (2) Struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab kindlaks filharmoonia direktor.

§ 3.  Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Filharmoonia tegevusvaldkond on arendada ja rikastada Tallinna kultuurielu ning Eesti muusikakultuuri.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab filharmoonia järgmisi ülesandeid:
  1) valmistab ette ja korraldab kontserte, festivale, meelelahutusüritusi, koolitusi, kultuuri- ja haridusprojekte ning muid tegevusvaldkonnast tulenevaid algatusi Mustpeade majas, Tallinna linnas, Eesti teistes piirkondades ja välismaal;
  2) korraldab oma repertuaaris olevate, rahvuskultuuri seisukohalt oluliste teoste jäädvustamist, tutvustab repertuaariplaani eri kanalites, kogub ja säilitab repertuaariplaane, esitab ja vahendab kultuuripärandit;
  3) tellib heliloojatelt uut heliloomingut ja korraldab nende ettekandeid;
  4) haldab Mustpeade maja ja kasutab hoonet linna kultuurialaste ülesannete täitmiseks ning kultuurivaldkonna arendamiseks;
  5) korraldab Tallinna Kammerorkestri tegevust;
  6) algatab ja korraldab koostööprojekte ning osaleb neis;
  7) korraldab heategevusloteriisid ja oksjoneid;
  8) osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses;
  9) osutab põhitegevusega seonduvat jaekaubandus- ja toitlustusteenust.

  (3) Filharmoonia täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Filharmoonial on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Filharmoonia on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Filharmoonia kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Filharmoonia võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Filharmoonia valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Filharmoonia võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab filharmoonia teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Ameti juhataja kinnitab filharmoonia eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja filharmoonia ettepanekust. Filharmoonia kulud kaetakse eelarve alusel.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Filharmoonia kulude katteallikad on:
  1) pääsmete müügist laekuv tulu;
  2) põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majandustegevusest saadav tulu;
  3) laekumised sihtfondidest ja -kapitalidest;
  4) annetused ja muud tulud;
  5) Tallinna linna eelarvelised vahendid;
  6) toetus riigieelarvest;
  7) muud seadusega lubatud vahendid.

§ 5.  Juhtimine

  (1) Filharmooniat juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnapea ettepanekul.

  (2) Filharmoonia direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja. Direktoriga sõlmitakse tööleping tähtajaliselt, kuni viieks aastaks.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Filharmoonia direktor:
  1) juhib filharmooniat, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab filharmoonia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib filharmoonia majandustegevust, tagab filharmoonia tulemusliku töö, vastutab filharmoonia üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest filharmooniale kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid filharmoonia ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust filharmoonia finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab filharmoonia eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib pidevalt filharmoonia eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  6) vastutab filharmooniat teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb filharmoonia nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad ette teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga filharmoonia töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab filharmoonia asjaajamiskorra ning töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires filharmoonia töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) taotleb riigieelarvest toetust vastavalt etendusasutuse seadusele;
  14) kehtestab loomenõukogu ettepaneku alusel filharmoonia repertuaariplaani ja esitab selle ametile teadmiseks;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  15) korraldab repertuaaris oleva teose kohta toimiku koostamise ja säilitamise;
  16) kinnitab jäädvustamisele kuuluvate teoste loetelu;
  17) korraldab filharmooniale saabunud märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist;
  18) tagab ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  19) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Filharmoonia direktorit asendab ameti juhataja määratud isik.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Filharmoonia loominguline juht on kunstiline juht.

  (6) Filharmoonia loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib kunstiline juht, kellega filharmoonia direktor sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks, olles kooskõlastanud kandidaadi enne loomenõukogu ja ametiga.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Filharmoonia majanduslikest võimalustest ja vajadustest tulenevalt kunstiline juht:
  1) koostab repertuaariplaani, esitab selle läbivaatamiseks loomenõukogule ja kinnitamiseks direktorile vähemalt 12 kuud enne uue hooaja algust;
  2) tagab filharmoonia kunstilise taseme, lähtudes filharmoonia eesmärkidest;
  3) töötab välja filharmoonia loomingulise kontseptsiooni ning arengukava;
  4) korraldab loominguliste töötajate valikut ja rakendamist konkreetseteks kontsertideks, etendusteks, projektideks ja üritusteks;
  5) teeb ettepanekuid sihtfinantseeritavate ürituste korraldamise ja kontsertprogrammidesse kaasatud külalisesinejate kohta.

  (8) Filharmoonia direktori ja kunstilise juhi ülesandeid võib linnavalitsuse otsusel täita üks ja sama isik.

§ 6.  Loomenõukogu moodustamine

  (1) Filharmoonia loomingulise tegevuse kavandamiseks ja hindamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga loomenõukogu.

  (2) Loomenõukogu on kuni kümneliikmeline. Loomenõukogusse kuuluvad filharmoonia direktor, kunstiline juht, kaks loominguliste töötajate esindajat, ameti esindaja, Kultuuriministeeriumi esindaja ning teised direktori nimetatud muusikavaldkonna asjatundjad. Loomenõukogu tööd juhib filharmoonia direktor.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Filharmoonia direktor võib loomenõukogusse kaasata ka hääleõiguseta, nõuandvaid liikmeid, kui nende osalemine loomenõukogu töös toob kasu filharmoonia loomingulise või majandusliku töö korraldamisele.

  (4) Loomenõukogu töökord kinnitatakse direktori käskkirjaga.

  (5) Loomenõukogu ühe koosseisu volituste kestus on kolm aastat. Uue loomenõukogu koosseisu nimetab direktor hiljemalt neli nädalat enne eelmise koosseisu volituste lõppu.

  (6) Loomingulisest töötajast loomenõukogu liikme töölepingu lõppemisel lõpevad ka tema volitused loomenõukogus ja tema asemele määratakse uus liige. Filharmoonia direktori või kunstilise juhi vahetumise korral moodustatakse uus loomenõukogu täies koosseisus.

  (7) Loomenõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (8) Loomenõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga ja muutuvad kohustuslikuks pärast filharmoonia direktori vastavasisulise käskkirja andmist.

  (9) Filharmoonia direktoril on õigus loomenõukogu laiali saata, kui see jätab oma ülesanded täitmata.

§ 7.  Loomenõukogu pädevus

  Loomenõukogu pädevusse kuulub:
  1) filharmoonia loomingulise tegevuse kavandamine ja sellele hinnangu andmine;
  2) kunstilise juhi esitatud repertuaariplaani läbivaatamine;
  3) ettepanekute tegemine loominguliste töötajate valikul ja rakendamisel;
  4) seisukoha ja hinnangute andmine kontsertkavade ja sihtfinantseeritud programmides osalemise kohta;
  5) ettepanekute tegemine filharmoonia direktorile teoste jäädvustamiseks.

§ 8.  Arengukava

  (1) Filharmoonial on arengukava, mis koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas nähakse ette filharmoonia missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid.

  (3) Arengukava koostamist ja muutmist korraldab filharmoonia direktor.

  (4) Arengukava saadetakse kooskõlastamiseks linnavalitsusele ja selle kinnitab oma käskkirjaga filharmoonia direktor.

  (5) Arengukava muudetakse vajaduse korral, kui õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti. Arengukava muudatused kooskõlastatakse linnavalitsusega.

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Filharmoonia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Filharmoonia esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Filharmoonia juhtimist ja tegevust kontrollib amet.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Teenistuslikku järelevalvet filharmoonia tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 10.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Filharmoonia korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab linnavalitsus linnavolikogu otsuse alusel. Filharmoonia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus valdkonna eest vastutavale ministrile kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (2) Kui filharmoonia ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad filharmoonia ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Filharmoonia tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json