Kultuur ja sportSport

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 90

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.08.2008 nr 28
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2013RT IV, 01.10.2013, 304.10.2013
02.06.2016RT IV, 10.06.2016, 313.06.2016
12.11.2020RT IV, 24.11.2020, 427.11.2020
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2 ja 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele sporditegevuse toetuse andmist ja toetuse kasutamise järelevalvet. Sporditegevuse toetusega toetatakse sporditegevuse korraldamist Tallinna 7–19-aastastele noortele, sh puuetega noortele, ning töövõimetoetuse seaduse alusel osaliselt töövõimetuks tunnistatud inimestele (edaspidi koos harrastajad).
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli (edaspidi taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2012)
  1) vähemalt 25-le Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavale harrastajale, kes on ise või kelle seaduslik esindaja on kinnitanud toetuse andmise soovi vastavalt § 7 lõikele 5. Harrastajate arvu nõuet ei kohaldata ainult puuetega noorte ning osalise töövõimetusega inimeste treenimisega tegelevatele spordiorganisatsioonidele;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  11)
[Kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener määruse § 151 lõike 2 punktides 1 ja 4–5 näidatud mahus, välja arvatud puuetega noorte ning osalise töövõimetusega inimeste treeningrühmad;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  21) kus treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse tähenduses;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) kus spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2012)

  (21) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (22)
[Kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Teave toetuse saamiseks

  Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) alamlehel.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

2. peatükk TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE 

§ 3.  Toetuse saaja

  Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 4.  Toetus

  (1) Toetust antakse üks kord aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini (edaspidi toetusperiood). Toetus makstakse toetuse saajale välja ameti juhataja käskkirja alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist, treenerite arvust, treeneri kvalifikatsioonist ja spordiklubi kvaliteedi alustest.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Nii teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kui ka treener võib määrata § 7 lõike 5 kohaselt ühe toetuse saaja.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatistega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Määruses nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt § 6 lõike 3 punktile 1.

  (4) Toetuse arvestuslik alus on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja tulemuste põhjal. Edetabel põhineb kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate tulemustel, mis on saadud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab ametile edetabeli spordialaliidu edetabeli esitamise koostöölepingus kokku lepitud tähtajaks. Kui spordialaliit ei ole ametiga asjaomast koostöölepingut sõlminud või ametile tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust väikseima koefitsiendi alusel määruse § 6 lõike 4 punkti 1 kohaselt.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (5) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse toetuse arvutamisel alates EKRi 5. tasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saaja harrastajatest on üle poolte Tallinna harrastajad. Treener peab elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas ja töötama treeningrühma(de)ga määruse § 151 lõike 2 punktides 1 ja 4 või 5 nimetatud mahus.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 5.  Toetuse arvutamine

  (1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p-d 3 ja 5) arvestatakse järgmiselt: vähemalt 90% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetamiseks eraldatud summast jagatakse määruse § 6 lõigetes 1, 2 ja 5 nimetatud (vanuse)rühmade harrastajate arvestusliku koguarvu ning EKRi 5.-8. tasemega treenerite koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
  1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga);
  2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;
  3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3¹) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ja spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3¹) koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ning spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab amet esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;
  2)
(Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  3) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,3.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (4) Puuetega noorte ning osalise töövõimetusega inimeste kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 4 p 2).
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (5) Treeneri kvalifikatsioonitaseme alusel arvestatav summa saadakse kvalifikatsioonitaseme koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).

  (6) Spordiklubi kvaliteedi alusel jagatakse kuni 10% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast. Summa jagatakse spordiklubide vahel, kes vastavad § 6 lõikes 6 nimetatud kvaliteedi näitajatele, proportsionaalselt harrastajate arvule.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

§ 6.  Koefitsiendimäärad ja kvaliteedi alused
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
  1)
(Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  2) 7-10-aastased koefitsient 0,8;
  3) 11-15-aastased koefitsient 1,0;
  4) 16-19-aastased koefitsient 1,3;
  5) 7–19-aastased puuetega noored ning osalise töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,0.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid võimlemise, iluuisutamise, võistlustantsu ja ujumise puhul:
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 - jõust. 01.07.2009)
  1)
[Kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) 7-10-aastased koefitsient 1,0;
  3) 11-19-aastased koefitsient 1,3;
  4) 7–19-aastased puuetega noored ning osalise töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,0.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (3) Spordialade koefitsiendid:
  1) fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport - koefitsient 0,7;
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks , saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuustamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwon(-)do, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), wu-shu - koefitsient 1,0;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine - koefitsient 1,3.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (31) Eelisarendatavate spordialade koefitsient on 0,7 või 1,0. Eelisarendatava spordiala koefitsient määratakse iga kahe aasta tagant järgmiselt:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) ameti juhataja käskkirjaga moodustatud seitsmeliikmeline komisjon teeb 20. septembriks ettepaneku, millistele käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud spordialadele määrata koefitsient 1,0. Muude spordialade koefitsient on 0,7. Komisjon lähtub valiku tegemisel majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala populaarsusest, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) ameti juhataja kehtestab eelisarendatavate spordialade koefitsiendid käskkirjaga 1. oktoobriks komisjoni ettepanekul. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab ameti juhataja eelisarendatavate spordialade koefitsiendid, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid avalikustatakse käesoleva määruse § 2 kohaselt.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:
  1) edetabeli kolmas kolmandik koefitsient 0,5;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)
  2) edetabeli teine kolmandik koefitsient 1,0;
  3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1 või 2 ja § 6 lg-d 3 ja 3¹) korrutatakse 0,5-ga või 0,3-ga, kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, mille tulemuseks saadakse Y. Kui selliseid spordiorganisatsioone on, kelle puhul on vaja korrutada 0,3-ga, siis 0,3-ga korrutamisel saadakse Y korrutiste X·0,5 ja X·0,3 tulemuste liitmisel. Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z=X-Y) jagatakse edetabeli esimesse kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli esimeses kolmandikus oleva juba § 6 lõike 1 või 2 ja § 6 lõigete 3 ja 3¹ alusel arvutatud toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (5) Treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid:
  1) EKRi 5. tase - koefitsient 5,0;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) EKRi 6. tase - koefitsient 7,5;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  3) EKRi 7. või 8. tase - koefitsient 10,0.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (6) Spordiklubi kvaliteedi alused:
  1) toetuse andmist taotleja kasuks kinnitanud harrastajate arv on vähemalt 300;
  2) spordiklubi on seal harrastatavate eelisarendatavate alade lõikes spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  3) spordiklubi korraldab võistlusi (Tallinna ja/või Eesti meistrivõistlused, rahvusvahelised võistlused);
  4) spordiklubis töötab igal eelisarendataval alal treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 6., 7. või 8. tasemega treener määruse § 151 lõike 2 punktides 1, 4 või 5 näidatud mahus;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) harrastatav spordiala kuulub lõike 3¹ kohaselt eelisarendatavate spordialade hulka koefitsiendimääraga 1,0;
  6) punkte 1-4 ei kohaldata, kui spordiklubi on kuni 19-aastaste arvestuses spordialaliidu edetabelis esimesel kohal.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.  Toetuse taotlus

  (1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse ametile koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Amet võib nõuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte anda. Lisadokumentide nõudmisest teavitab amet taotlejat kirjalikult.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) treeningrühmade loetelu;
  3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

  (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) järgneva aasta eelarve;
  2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri kvalifikatsioonitase ja selle kehtivuse aeg. Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust taotluse esitamise aasta 31. detsembri seisuga;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3)
(Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2012)
  4)
(Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2012)
  5) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;
  6) koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega noorte ja osalise töövõimetusega inimestega töötamiseks.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4) Toetuse taotlemisel võib amet lisaks § 7 lõigetes 1-3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22 - jõust. 01.07.2011)

  (5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on kinnitanud soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 8.  Dokumendi esitamine

  (1) Toetuse taotleja või saaja esitab toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud dokumendid ametile allkirjastatult või sporditegevuse toetuste infosüsteemi kaudu. Dokument loetakse ametile esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud teate dokumendi vastuvõtmise kohta.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener esitavad § 7 lõikes 5 nimetatud kinnitused allkirjastatult või Tallinna e-teeninduses.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 81.  Sporditegevuse toetuste infosüsteem

  (1) Tallinna linn peab sporditegevuse toetuste infosüsteemi, tunnusnimega PAI (edaspidi infosüsteem PAI), et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust määruse §-s 7 sätestatud nõuetele, arvutada toetuse summa määruse §-de 5 ja 6 kohaselt ja kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Infosüsteemi PAI põhimääruse kehtestab linnavalitsus määrusega.

  (3) Infosüsteemi PAI vastutav töötleja on amet.

  (4) Vastutav töötleja loob taotleja või toetuse saaja kontaktisikule infosüsteemi PAI kasutajakonto.

  (5) Konto loomiseks esitab taotleja või toetuse saaja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib kontaktisiku järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post).

  (6) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui:
  1) toetusperiood on lõppenud ja toetuse saaja ei ole toetuse uuesti saamiseks taotlust esitanud;
  2) kui taotlejale ei antud toetust;
  3) kui kontaktisik vahetub.

  (7) Taotleja ja toetuse saaja kannab infosüsteemi PAI enda, harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud ajaks ning uuendab ja muudab neid määruse § 151 lõike 2 punktides 14, 16 ja 17 nimetatud ajaks.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (8) Kui treeneri või harrastaja andmed infosüsteemis PAI ei lange kokku taotluses esitatud andmetega, siis lähtutakse taotluse menetlemisel taotluse andmetest.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

§ 9.  Taotleja õigused ja kohustused

  (1) Taotlejal on õigus saada ametist informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 - jõust. 01.07.2009)

  (2)
(Kehtetu - Tvk m 18.06.2009 nr 22 - jõust. 01.07.2009)

  (3) Taotleja, kellele amet andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Taotleja võib mõjuva põhjuse olemasolu korral taotleda ametilt aruande esitamise tähtaja pikendamist.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 10.  Taotluse menetlemine

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide vastavust §-s 7 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult infosüsteemi PAI kaudu ühe kuu jooksul taotluse esitamise tähtajast. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused kümne tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine ameti juhataja käskkirjaga ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 11.  Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga hiljemalt 31. jaanuaril. Otsuse tegemisel lähtutakse määrusest, taotlusest ja faktilistest asjaoludest.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (3) Amet teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud haldusakti taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

§ 12.  Toetuse andmisest keeldumine
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  Toetust ei anta, kui: 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) taotleja ei vasta määruses sätestatud toetuse saaja tingimustele;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) taotleja majanduslik või muu olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) taotlejal esineb maksuvõlg või võlg linna asutusele; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) eelmisel toetusperioodil sporditegevuse toetust saanud taotleja ei ole esitanud toetuse kasutamise aruannet § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  6) eelmisel toetusperioodil sporditegevuse toetust saanud taotleja on rikkunud § 14 lõikes 1 või 11 sätestatud kohustust.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 13.  Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 131.  Toetuse maksmine
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (1) Toetus makstakse välja proportsionaalselt toetusperioodiga kord kuus alates 20. kuupäevast taotluses nimetatud pangakontole.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Kui toetuse saajal tekib maksuvõlg või võlg linna asutusele, peatatakse toetuse maksmine kuni võla tasumiseni või kokkuleppe sõlmimiseni võla ajatamise kohta. Toetuse maksmist jätkatakse võla tasumise või võla ajatamise kokkuleppe sõlmimise kuust alates. Kui toetuse maksmine on peatatud kaheks või enamaks kuuks, siis tagasiulatuvalt toetust ei maksta.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (3) Ametil on õigus peatada toetuse maksmine:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) määruse tingimuste täitmise järelevalve ajaks; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) kui on alust arvata, et toetuse saaja majanduslik või muu olukord ei võimalda tal tegevust jätkata või toetuse saaja seab ohtu toetuse sihtotstarbelise kasutamise.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4) Ametil on õigus juhataja käskkirjaga lõpetada toetuse maksmine, kui toetuse saaja:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) on rikkunud käesoleva määruse § 14 lõikes 1 või 11 või § 151 lõike 2 punktis 18 sätestatud kohustust; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) majanduslik või muu olukord ei võimalda tal tegevust jätkata; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) ei ole esitanud toetuse kasutamisega seotud § 16 lõikes 2 nimetatud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ameti juhataja määratud tähtajaks;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) on esitanud toetuse kasutamise kohta valeandmeid; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) ei ole tagastanud kasutamata jäänud toetust § 14 lõikes 2 nimetatud tähtajaks või ei täida toetuse andja vastavasisulist nõuet.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 14.  Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
  1) EKRi 4.-8. tasemega treeneri töötasuks;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste (v.a koolieelsete lasteasutuste ruumid) üürikuludeks;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 - jõust. 01.07.2009)

  (11) Toetuse saaja on kohustatud hoidma toetust eraldi pangakontol ja tegema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused pangaülekandega.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama ametile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui amet on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 15.  Toetuse saaja õigused ja kohustused
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 151.  Toetuse saaja õigused ja kohustused
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (1) Toetuse saajal on õigus:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) saada määratud toetust;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) saada juurdepääs infosüsteemile PAI; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) tutvuda määruse tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) teha harrastajate ja treenerite nimekirjas muudatusi, asendades toetuse saaja juurest lahkunud harrastaja ja/või treeneri uuega. Kui uuele harrastajale või treenerile kohaldatakse varasemast suuremat koefitsienti, siis toetust ei suurendata. Kui uuele harrastajale või treenerile kohaldatakse varasemast väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust uue harrastaja või treeneri koefitsienti arvestades; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) saada avalduse alusel juurde treeneri ja harrastajate kohta arvestatud toetust või ainuüksi treeneri kohta arvestatud toetust, kui treener tuleb teise toetuse saaja juurest üle kas üksi või koos treeningrühmaga. Toetuse ülekandmise eeldus on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest ning treener hakkab toetuse saaja juures tööle vähemalt ühe treeningrühma treenerina käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud mahus ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 4, 5 või 6 vastava nädalakoormusega. Toetust ei suurendata, kui toetuse saaja asendab koos treeneriga lahkunud treeningrühma kalendriaasta kestel uue rühmaga.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) korraldama sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt EKRi 4. tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel (v.a puuetega noorte ning osalise töövõimetusega inimeste treeningrühmad) töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 näidatud mahus ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 4, 5 või 6 vastava nädalakoormusega;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningu koha ja kuupäeva, treeningu läbiviija nime, treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) korraldama 7–15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas (nädalakoormus vähemalt 240 minutit);
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) korraldama 16–19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas (nädalakoormus vähemalt 360 minutit);
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  6) korraldama puuetega noorte ning osalise töövõimetusega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  7) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  8) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  9) tagama, et harrastajatega ei tööta treenerid, kellel on lastekaitseseaduse järgi piiranguid harrastajatega töötamiseks;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  10) esitama ameti nõudmisel viivitamata karistusregistri tõendi treeneri karistatuse kohta;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  11) tagama, et spordiklubis, millele makstakse toetust spordiklubi kvaliteedi alusel, töötab igal eelisarendataval alal treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 6., 7. või 8. tasemega treener käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 näidatud mahus ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 4, 5 või 6 vastava nädalakoormusega;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  12) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamise või soodustuse saamise võimalusest. Toetuse saaja kas vabastab vajaduse korral osalustasust 10% harrastajatest ja annab 20%le harrastajatest osalustasu soodustust 50% ulatuses või vabastab osalustasust 20% harrastajatest. Toetuse saaja peab ameti nõudmisel esitama osalustasust vabastamise ja soodustuse andmise kohta andmed viie tööpäeva jooksul;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  13) pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  14) teavitama ametit infosüsteemi PAI kaudu vähemalt kolm tööpäeva ette treening- või tunniplaani muudatustest. Erakorralistel juhtudel (üldine liikluskatkestus, haigestumine, õnnetusjuhtum jms) tuleb ametit teavitada telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel ning teha muudatused infosüsteemis PAI ühe tööpäeva jooksul;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  15) korraldama treeningu või tunni treening- või tunniplaanis märgitud ajal ja kohas;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  16) värskendama iga kuu 5. kuupäevaks infosüsteemis PAI harrastajate ja treenerite nimekirja;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  17) tagama, et viie tööpäeva jooksul pärast § 151 lõike 2 punktis 16 nimetatud kuupäeva lahkunud harrastaja või treeneri asemele tulnud harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja või treener on kinnitanud soovi, et sporditegevuse toetust antakse toetuse saajale;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  18) kasutama toetust § 14 lõike 1 kohaselt;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  19) omama spordiala kohta registreeritud õppekava kogu toetusperioodil; 
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  20) esitama ameti nõudel viie tööpäeva jooksul spordiehitise omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

6. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.  Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametile toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse maksmine lõpetatakse toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametile ühe kuu jooksul pärast toetuse maksmise lõpetamist.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Ameti juhatajal on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.

  (3) Amet kontrollib pärast toetusperioodi lõppu esitatud aruande hiljemalt 31. märtsiks ning toetusperioodi kestel esitatud aruande ühe kuu jooksul pärast aruande esitamist.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 17.  Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 18.  Järelevalve määruse täitmise üle
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab amet.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
  1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded ametile määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus on ametil õigus kontrollida toetuse saaja ja tema korraldatud sporditegevuse vastavust määrusele ning ameti juhataja käskkirjale, millega on toetust määratud, ja muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (4) Lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

  (5) Järelevalve käigus avastatud määruse olulise rikkumise või nende kordumise kohta koostab amet akti(de) alusel protokolli.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (6) Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja koht, järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

  (7) Amet edastab protokolli toetuse saajale infosüsteemi PAI kaudu.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (8)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 181.  Toetuse vähendamine
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  Ametil on õigus juhataja käskkirja alusel vähendada toetust järgmiselt:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) 25% määratud toetusest, kui eelneva perioodi eest toetust saanud taotleja on hilinenud määruse § 16 lõikes 1 nimetatud toetuse kasutamise aruande esitamisega;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) 5% ühes kuus väljamakstavast toetusest määruse § 151 lõike 2 punkti 13, 14, 15 või 16 esmakordse rikkumise korral;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) 15% ühes kuus väljamakstavast toetusest määruse § 151 lõike 2 punkti 13, 14, 15 või 16 korduva rikkumise korral;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) harrastajate arvu vähenemise korral puuduvate harrastajate võrra. Toetust vähendatakse tagasiulatuvalt asjaomase muudatuse kuu esimesest kuupäevast alates;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) treenerite arvu vähenemise või kvalifikatsioonitaseme alanemise korral. Toetust vähendatakse tagasiulatuvalt asjaomase muudatuse kuu esimesest kuupäevast alates;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  6) kui amet on toetuse väljamaksed peatanud toetuse saaja võla tõttu kauemaks kui kaks kuud, jätkatakse toetuse maksmist võla tasumise või võla ajatamise kokkuleppe sõlmimise kuust alates, kuid tagasiulatuvalt toetust ei maksta;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  7) treeningrühma eest makstava toetuse võrra selle treeningrühma kohta määruse § 151 lõike 2 punktis 4, 5, 6, 7, 8 või 9 sätestatud nõude rikkumisest alates;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  8) ühes kuus väljamakstavat toetust 100 euro võrra, kui on tuvastatud määruse § 151 lõike 2 punkti 3 esmakordne rikkumine;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  9) treeningrühma eest makstava toetuse võrra selle treeningrühma kohta määruse § 151 lõike 2 punkti 3 korduva rikkumise tuvastamisest alates;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  10) määruse § 6 lõike 6 alusel makstava toetuse võrra määruse § 151 lõike 2 punkti 11 rikkumisest alates.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 182.  Toetuse tagasinõudmine
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (1) Amet teeb toetuse saaja suhtes toetuse osalise või täies mahus tagasinõudmise otsuse juhataja käskkirjaga, kui ilmneb, et toetuse saaja:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) on esitanud taotluses valeandmeid;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) on rikkunud määruse § 14 lõiget 1 või 1või § 151 lõike 2 punkti 1, 2, 18, 19 või 20;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) ei ole esitanud toetuse kasutamise aruannet § 16 lõike 1 alusel;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) ei ole tähtajaks esitanud toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  5) on esitanud valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  6) ei tagasta kasutamata jäänud toetust § 14 lõikes 2 nimetatud tähtajaks või nõude alusel.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  (2) Tagasinõue tuleb täita 30 kalendripäeva jooksul alates nõude esitamisest.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 183.  Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

  Amet võib toetuse andmise otsuse juhataja käskkirjaga kehtetuks tunnistada, kui:
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  1) toetuse saaja majanduslik või muu olukord ei võimalda tal tegevust jätkata või seab ohtu toetuse sihtotstarbelise kasutamise;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  2) toetuse saaja ei ole ühe kuu jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist kinnitanud toetuse vastuvõtmist;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  3) ilmnevad asjaolud, mis oleksid välistanud toetuse andmise otsuse tegemise;
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]
  4) muul põhjendatud juhul.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Määruse rakendamine

  (1) 2009. aasta toetuse arvestamiseks esitavad spordialaliidud § 4 lõike 4 nõuetele vastavad edetabelid esitama ametile 1. oktoobriks 1. juuni 2008 seisuga.

  (2) Määruse § 9 lõike 4 teist lauset rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes.

  (3) Sporditegevuse toetamise taotluse (§ 7 lg 1), treenerite ja harrastajate nimekirja (§ 7 lg 3 p 2) ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande (§ 16 lg 1) vorm kehtestatakse ameti juhataja käskkirjaga.
[RT IV, 24.11.2020, 4 - jõust. 27.11.2020]

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json