HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 3

Koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 16.12.2021 nr 5
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 5 ja 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema poolt kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) Jõelähtme valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta, selle tasumise korra, kohatasust vabastamise alused Jõelähtme valla munitsipaallasteasutustes ning kohatasu hüvitamise korra teiste omavalitsuste munitsipaallasteasutustes.

  (2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja kohatasu muutumisel.

§ 2.   Lapsevanemate poolt kaetava osa määr

  (1) Kohatasu lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on 35 eurot kuus.

  (2) Kohatasu lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (3) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus erandkorras kehtestada valla hallatavate asutuste töötajatele, kelle lapsed käivad valla lasteaias kuid kelle elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud summast väiksem kohatasu.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu on kohustatud maksma lapsevanem, kelle enda ja kelle lapse elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole jooksva aasta 1. jaanuarist Jõelähtme vald.

  (2) Kohatasu makstakse täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust.

  (3) Lapsevanemal on kohustus maksta kohatasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani. Kohatasu arvestamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) jooksva kalendrikuu 10nda kuupäeva nimekiri.

  (4) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse, kui soovitakse kohta kasutada pikemalt, näidates avalduses ära täiendava koha kasutamise perioodi. Jõelähtme Vallavalitsuse poolt esitatakse kohatasu ja toiduraha kohta ettemaksuarve kogu avalduses märgitud perioodi kohta.

  (5) Kohatasu ei maksta üldjuhul lasteaia ajutise sulgemise ajal (töötajate kollektiivpuhkus, remont jne.), mis vältab vähemalt 28 kalendripäeva.

  (6) Juhul kui laps, kes käib Jõelähtme valla lasteaias, mis on kollektiivpuhkuse tõttu suletud, soovib kasutada põhjendatud alusel teise lahtioleva Jõelähtme valla lasteaia teenust, esitab vanem vastava avalduse oma lasteaia direktorile hiljemalt 01. maiks.

  (7) Vanema poolt kohatasu ja/ või toiduraha tähtajaks tasumata jätmisel kahel järjestikusel kalendrikuul teeb lasteaia direktor vanemale kirjaliku meeldetuletuse ning hoiatuse, et võlgnevuse mittetasumise korral arvatakse laps lasteaiast välja.

§ 4.   Kohatasu maksmisest vabastamine

  (1) Kohatasust vabastatakse lapsevanem juhul kui lapse ja tema vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult Jõelähtme vald.

  (2) Lapsevanema(te)le, kelle enda ja lapse elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald peale 1. jaanuari, rakendub kohatasu vabastus järgmise aasta 1. jaanuarist, kui lapse ja vanema(te) elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on endiselt Jõelähtme vald.

  (3) Lõikes 1 nimetatud kohatasu vabastus rakendub Jõelähtme valla lasteaedades käivatele laste peredele automaatselt.

§ 5.   Kohatasu hüvitamine

  (1) Peredele, kus lapse ja vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult Jõelähtme vald, kuid laps käib koolieelses munitsipaallasteasutuses väljaspool Jõelähtme valda, hüvitab Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) lapsevanemale vastavas lasteasutuses kehtiva kohatasu määra.

  (2) Kohatasu hüvitamise aluseks on lapsevanema poolt esitatud ühekordne vormikohane avaldus (Lisa 1) ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud Jõelähtme valla registriga laste nimekiri omavalitsuse täpsusega iga kuu 10nda kuupäeva seisuga. Oluliste andmete muutusest (nt lasteasutuse muutumine, kohatasu määra muutumine jne) on lapsevanem kohustatud vallavalitsust viivitamatult kirjalikult teavitama.

  (3) Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna vastav ametnik kontrollib kohatasu kompenseerimiseks vajalikke asjaolusid ning koostab finantsosakonnale väljamaksmiseks õiendi.

  (4) Kohatasu hüvitis rakendub avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 73 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Avaldus lasteaia kohatasu hüvitamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json