HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 6

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Vastu võetud 15.12.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Tartu valla munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) käivate laste vanemate (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra lasteaiakulude katmisel.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaline katmine vanemate poolt.

§ 3.   Kohatasu määra kehtestamine

  (1) Kehtestada Tartu valla lasteaedades alates 01.01.2022 kohatasu määraks 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatavast töötasu alammäärast.

  (2) Kui vanematel on kolm või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Nimetatud erisuse rakendamiseks peab vähemalt üks vanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu arvestatakse aastas kaheteistkümne kuu eest, v.a Laeva Lasteaed, kus kohatasu arvestatakse aastas üheteistkümne kuu eest. Kohatasu arvestamine algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast ning lõpeb sealt välja arvamise kuu viimase päevaga.

  (2) Vanem tasub kohatasu esitatud arve alusel.

  (3) Lapse puudumisel lasteaiast mistahes põhjusel kohatasu ümberarvestust ei tehta.

  (4) Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel kalendrikuu jooksul mistahes põhjusel on vanem kohustatud tasuma kohatasu 14 päeva eest.

  (5) Vanemate poolt kohatasu tasumata jätmisel rohkem kui kahe kalendrikuu eest arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja ja tasumata jäänud kohatasu nõutakse sisse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 5.   Kohatasust vabastamine

  Vanem ei pea tasuma kohatasu, kui eriolukorra tõttu on lasteaed või rühm ajutiselt suletud rohkem kui 5 tööpäeva. Kohatasu maksmisel eelpool nimetatud perioodil võetakse aluseks lapse lasteaias viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus.

§ 6.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määrus nr 31 „Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json