Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine ja täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 8

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine ja täiendamine

Vastu võetud 16.12.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ (edaspidi määrus) §-i 1 ja sõnastada see järgmiselt: „§ 1. Määrusega sätestatakse Viljandi linna munitsipaalhuvikoolis lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu maksmise ja munitsipaalhuvikoolis ning erahuvikoolis makstava õppetasu soodustuse andmise kord.“

§ 2.   Muuta määruse § 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Munitsipaalhuvikoolina käsitletakse käesoleva korra mõistes Viljandi Huvikooli, Viljandi Kunstikooli, Viljandi Muusikakooli ja Viljandi Spordikooli.“

§ 3.   Lisada määruse §-i 2 lõige 11 ja sõnastada see järgmiselt: „(11) Erahuvikoolina käsitletakse eraühingu poolt peetavat huvikooli, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).“

§ 4.   Muuta määruse §-i 3 pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „§ 3. Õppetasu maksmine munitsipaalhuvikoolis.“

§ 5.   Muuta määruse § 2 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt: „(5) Käesoleva korra § 4 lõike 3 mõistes käsitletakse huvikoolina lisaks huvitegevust pakkuvaid eraühinguid, millel ei ole koolitusluba, kuid mis pakuvad regulaarselt toimuvat huvitegevust, ning mis on tegutsenud vähemalt ühe õppeaasta jooksul enne soodustuse taotluse laekumist linnavalitsusele.“

§ 6.   Muuta määruse § 4 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Õppetasu soodustus 50% kehtib munitsipaalhuvikooli õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga. Õppuri puuduma jäämisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.“

§ 7.   Lisada määruse §-i 5 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt: „(4) § 2 lõiget 5 rakendatakse alates 01.01.2022 kuni 31.12.2022.“

§ 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json