Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2021, 70

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)

Vastu võetud 21.12.2021 nr 35

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrust nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muudetakse järgmiselt:
  1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Vanema osa toetus

Kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn, siis rakendatakse vanema osa määrale toetust. Toetuse suurus on käimasoleva aasta Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtuv § 2 lõigetest 1 ja 2 arvutatud vanema osa määra ja 2021. aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtuv § 2 lõigetest 1 ja 2 arvutatud vanema osa määra vahe.“;


  2) määruse § 4 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avalduse esitamise õigus vanema osa maksmisest vabastamiseks on vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn. Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee või lasteasutuses kohapeal.“;


  3) määrust täiendatakse §-ga 53 järgmises sõnastuses:

§ 53. Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.“;

§ 2. 

  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määrust nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ muudetakse järgmiselt:
  1) määruse § 2 lõige 42 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(42) Lapsehoiuteenust kasutavale lapse vanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lõike 1 ja § 21 alusel arvutatud summade vahe.“;


  2) määrust täiendatakse § 7 lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Alates 1. jaanuarist 2023 makstakse lapsehoiuteenuse kasutamise eest § 2 lõikes 4nimetatud täiendavat hüvitist juhul, kui lapse ja lapse vanema, eestkostja või hooldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.“;

§ 3. 

  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muudetakse järgmiselt:
  1) määruse § 153 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui eralasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. Toetuse ülemmäär lapse kohta on Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lõike 1 ja § 21 alusel arvutatud summade vahe.“;


  2) määrust täiendatakse § 15lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Alates 1. jaanuarist 2023 on § 153 lõikes 1 nimetatud toetuse saamise õigus vanemal juhul, kui nii vanema kui ka kõnealuste laste rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.“;

§ 4.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Kalle Klandorf
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json