HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2024, 11

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vastu võetud 10.12.2015 nr 27
RT IV, 16.12.2015, 7
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 29.05.2020, 5901.06.2020
03.09.2020RT IV, 11.09.2020, 214.09.2020
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 609.04.2021
09.09.2021RT IV, 17.09.2021, 220.09.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021
21.12.2021RT IV, 29.12.2021, 7001.01.2022
14.12.2023RT IV, 20.12.2023, 2523.12.2023
08.02.2024RT IV, 16.02.2024, 819.02.2024

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi vanema osa) määr ühe lapse kohta, selle tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.  Vanema osa määra suurus ja teatavaks tegemine

  (1) Vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (2) Ujulaga lasteasutuses, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (3) Tallinna Haridusameti juhataja kinnitab vanema osa määra oma käskkirjaga kümne päeva jooksul pärast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära avaldamist Riigi Teatajas. Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) teeb selle teatavaks vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem).

§ 21.  Vanema osa toetus
[RT IV, 29.12.2021, 70 - jõust. 01.01.2022]

  Kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn, siis rakendatakse vanema osa määrale toetust. Toetuse suurus on käimasoleva aasta Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtuv § 2 lõigetest 1 ja 2 arvutatud vanema osa määra ja 2021. aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtuv § 2 lõigetest 1 ja 2 arvutatud vanema osa määra vahe.
[RT IV, 29.12.2021, 70 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.  Vanema osa tasumine

  (1) Vanem tasub vanema osa igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

  (2) Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

§ 4.  Vanema osast vabastamine

  (1) Vanema osa maksmisest vabastatakse vanem:
  1) kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  2) teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;
[RT IV, 20.12.2023, 25 - jõust. 23.12.2023]
  3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

  (2) Avalduse esitamise õigus vanema osa maksmisest vabastamiseks on vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn. Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee või lasteasutuses kohapeal.
[RT IV, 29.12.2021, 70 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

  (4) Vanema osa maksmisest vabastatakse:
[RT IV, 20.12.2023, 25 - jõust. 23.12.2023]
  1) lõike 1 punktis 1 nimetatud vanem avalduse esitamise kuule järgnevast kuust kuni käimasoleva õppeaasta lõpuni;
[RT IV, 20.12.2023, 25 - jõust. 23.12.2023]
  2) lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud vanem avalduse esitamise kuust kuni lapse koolis õppima asumiseni või koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel märgitud tähtajani.
[RT IV, 20.12.2023, 25 - jõust. 23.12.2023]

  (5) Kui lõike 1 punktides 1-3 nimetatud vanema ja tema lapse rahvastikuregistrijärgne aadress ei ole enam Tallinn, siis lõpetatakse varem määratud vanema osa maksmise vabastus.

  (6) Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
[RT IV, 11.09.2020, 2 - jõust. 14.09.2020]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 51.  Rakendussäte

  Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.
[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

§ 52.  Rakendussäte
[RT IV, 06.04.2021, 6 - jõust. 09.04.2021]

  Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest proportsionaalselt lasteaiateenuse kasutamisega alates 11. märtsist kuni 30. aprillini 2021.
[RT IV, 06.04.2021, 6 - jõust. 09.04.2021]

§ 53.  Rakendussäte
[RT IV, 29.12.2021, 70 - jõust. 01.01.2022]

  Paragrahvi 21 nimetatud vanema osa toetuse saamise, § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa vabastuse taotlemise ja saamise õigus on vanemal juhul, kui nii vanema kui ka kõnealuste laste rahvastikuregistrijärgne elukoht on nende taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
[RT IV, 20.12.2023, 25 - jõust. 23.12.2023]

§ 54.  Rakendussäte
[RT IV, 16.02.2024, 8 - jõust. 19.02.2024]

  Vabastada õpetajate toetusstreigis osalenud lasteasutustes käivate laste vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 24. jaanuarist kuni 26. jaanuarini 2024. Vanemaid ei vabastata vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui laps käib munitsipaallasteasutuses, milles toimus toetusstreigi ajal õppe- ja kasvatustegevus täies mahus.
[RT IV, 16.02.2024, 8 - jõust. 19.02.2024]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json