Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 4

Viimsi Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.12.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Viimsi Vallavalitsuse teenistujate (edaspidi teenistuja) töö tasustamise üldine kord, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

  (3) Palgajuhendi eesmärk on tagada töö konkurentsivõimeline ja läbipaistev tasustamine.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – palgajuhendi mõistes ametnik ja töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  3) töötaja – vallavalitsusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  4) teenistuskoht – vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  5) palk – teenistujale makstav põhipalk või töötasu, muutuvpalk, eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu (lisatasu ületunnitöö, ööajal ja riigipühal tehtava töö eest), asendustasu ja lisatasu valveaja eest;
  6) põhipalk – teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  7) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  8) lisatasu ületunnitöö eest – ületundide tegemise eest makstav lisatasu;
  9) lisatasu ööajal tehtava töö eest – lisatasu, mida makstakse teenistujale juhul, kui teenistuja tööaeg langeb ööajale (kella 22:00-06:00) ning kui nimetatud kohustus ei sisaldu töötaja töölepingus või ametniku ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel;
  10) lisatasu riigipühal tehtava töö eest – lisatasu, mida makstakse juhul, kui tööaeg langeb riigipühale;
  11) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise eest, juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis;
  12) lisatasu valveaja eest – lisatasu, mida makstakse juhul kui teenistuja on kokkuleppel kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega;
  13) palgaaste – teenistuskohtade palgaastmele vastav põhipalgavahemik. Palgaaste on seotud teenistuskohtade grupiga, kuhu on koondatud vallavalitsuse jaoks sarnase tööväärtusega teenistuskohad;
  14) üldturu palgauuring – määratletud ajahetkel Eesti tööjõuturul makstavate palkade andmed.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel / kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest, palgaturu-uuringutest, eelarvelistest vahenditest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt järgneva kuu esimesel tööpäeval teenistuja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult personaliosakonda.

  (4) Vallavalitsus tasub teenistuja töötasult Maksu- ja Tolliametile tulumaksu, töötuskindlustusmaksu, kohustuslikku kogumispensioni maksu ja sotsiaalmaksu. Tulumaksust finantseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse poolt seaduste alusel pakutavaid teenuseid. Töötuskindlustusmakse eesmärgiks on hüvitiste maksmine töötajale töötuks jäämise, töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja maksejõuetuse korral. Kohustuslikust kogumispensioni maksest rahastatakse II samba pensioni makseid. Sotsiaalmaksust rahastatakse pensionikindlustust ja riiklikku ravikindlustust.

  (5) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (6) Palgajuhendis viidatud õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palgatingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

  (7) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga vallavanem kui ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja vallavanema vahel kokku töölepingus või selle lisas. Ettepaneku põhipalga suuruse osas teeb teenistuja vahetu juht.

  (8) Ametisse nimetamisel määratakse ametniku puhul või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku töötaja põhipalk katseajal ja võimalik põhipalga tõus peale katseaega. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 10% madalama palgamäära.

  (9) Palgajuhendis ette nähtud põhimõtetest võib vahetu juhi põhjendatud esildise alusel vallavanema otsusel erandeid teha.

  (10) Vallavalitsus maksab ametnikele ning töötajatele palka samadel alustel.

  (11) Personaliosakond koordineerib palga- ja töötasustamise valdkonna arendamist ning kontrollib töötasustamise vastavust seadusele ning palgajuhendile. Rahandusosakond arvestab palka ning maksab selle õigeaegselt välja.

  (12) Rahandusosakond väljastab teenistujale igal kuul teatise arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi palga kohta vahetult juhilt ja personaliosakonnalt.

  (13) Vallavalitsuse palgajuhendi ülevaatamine, muutmine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele tingituna muutustest ametiasutuse eesmärkides või juhtimisstruktuuris, muutustest tööde sisus ja väärtuses, muutustest palgaturul või muudel sarnastel põhjustel.

  (14) Teenistujale võib teha soodustusi või hüvitada töötervishoiuarsti soovitustest lähtuvate või tervist hoidvate teenuste kasutamisele tehtud kulutused osaliselt või täielikult. Nimetatud kulud ning nende hüvitamise piirmäärad ja korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

§ 4.   Palga komponendid

  (1) Palk koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, lisatasust ja asendustasust.

  (2) Muutuvpalka makstakse tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.

§ 5.   Põhipalga struktuur ja kujunemine

  (1) Põhipalgad jagunevad teenistuskohtade gruppides toodud põhipalga astmestikule.

  (2) Teenistuskohad on jaotatud teenistusgruppide siseselt palgaastmetesse, kus igale palgaastmele vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgaastmesse kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära taseme.

  (3) Teenistuskohtade palgaastme määramisel võetakse arvesse:
  1) teenistuskoha paiknemist struktuuris;
  2) teenistuskoha mõju valla strateegiliste dokumentide kujundamisele ja elluviimisele, teenistuskohale esitatavaid nõudeid, töö reguleeritust, mõtlemisülesannete keerukust, eriteadmiste vajadust, juhtimise ja koostöö ulatust, vastutust tööprotsesside eest ja otsuste mõju ulatust.

  (4) Palgaastme vahemiku kujunemisel lähtutakse avaliku sektori Tallinna ja Harjumaa üldturu palgauuringu põhipalga mediaanist.

  (5) Palgaastmetele vastavad põhipalga vahemikud vaadatakse üle ning vajadusel korrigeeritakse vastavalt vajadusele.

  (6) Palgaastmestiku muutus ei tähenda automaatselt individuaalsete palkade muutmist.

§ 6.   Põhipalga määramise tingimused ja kord

  (1) Teenistuja individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (2) Individuaalse põhipalga määramise või muudatuse motiveeritud ettepaneku teeb teenistuja vahetu juht lähtudes lisas toodud palgaastmete jaotusest ning võttes arvesse:
  1) teenistuja teadmiste, oskuste, kogemuste (kompetentside) taset ja töö tulemuslikkust;
  2) konkurentsivõimelisust palgaturul;
  3) teenistusülesannete ja tööde keerukust, töökoormust, vajalikke kompetentse, kogemusi, haridust, kvalifikatsiooni ja vajadusel spetsiifiliste oskuste defitsiiti tööjõuturul ning teenistuskoha strateegilist mõju.

  (3) Põhipalga määramise ja muutmise ettepaneku vaatavad lähtuvalt teenistuskoha positsioonist üle vallavanem ja/või abivallavanemad ja personaliosakonna juhataja.

  (4) Põhipalka ei tõsteta distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

  (5) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üldjuhul üle kord aastas.

  (6) Palgaastmestikus vastavale teenistuskohale ettenähtud põhipalga vahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab vallavanem. Maksimummäärast kuni 30% kõrgemat palka makstakse juhul, kui vastava positsiooni täitmine nõuab mingis spetsiifilises valdkonnas väga kõrget, asutuse eesmärkide ja arendamise suhtes olulist kompetentsi, mille osas on kogu tööturul nõudmine väga suur või muudel põhjendatud juhtudel. Miinimummäärast madalamat palka makstakse juhul, kui teenistuja kompetentsid ei vasta palgaastmega seotud teenistuskoha profiilile ning eeldavad vastavusse viimiseks täiendavat tuge või õpet.

§ 7.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Kalendriaastas teenistujale väljamakstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem kui 20% teenistujale sama kalendriaasta eest määratud põhipalga kogusummast.

  (2) Tulemuspalka võib maksta teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel ja tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud.

  (3) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetu juhi ettepanekut ning teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, tähtaegadest kinnipidamine, efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes olukordades jms). Vahetu juht põhjendab teenistujale tulemuspalga määra ja otsust.

  (4) Preemiat ehk ühekordsel tulemusel või panusel baseeruvat muutuvpalga komponenti võib maksta erakordsete teenistusalaste saavutuste eest. Ettepaneku preemia määramiseks teeb vahetu juht.

  (5) Vallavanemal on õigus määrata preemia struktuuriüksustele, projektrühmadele või teenistujatele. Preemia suuruse otsustab vallavanem igal korral eraldi.

  (6) Tulemustasu ja preemiat makstakse vastavalt vallavalitsuse eelarvelistele võimalustele.

  (7) Tulemuspalka ega preemiat ei maksta katseajal ja/või distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

  (8) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

  (9) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht enne, kui vastavaid ülesandeid täitma hakatakse. Ettepanekus peavad olema toodud teenistusülesanded ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, suuruse ja ajavahemiku otsustab vallavanem.

§ 8.   Asendustasu maksmise tingimused ja kord

  (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja asendustasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem ametniku puhul lähtuvalt avaliku teenistuse seadusest.

§ 9.   Eritingimustes töötamise lisatasu maksmise tingimused ja kord

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu teenistujale riigipühal tehtava töö, ööajal tehtava töö ja ületunnitöö eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada vaba aja andmisega.

  (2) Töötamist üle kokkulepitud tööaja normi loetakse ületunnitööks ja see on lubatud teenistuja ning tööandja eelneval kokkuleppel.

  (3) Lisatasu valveaja eest makstakse töölepingu seaduse alusel. Valveaja eest lisatasu maksmise aluseks on vahetu juhi taotlus või märge ametijuhendis.

§ 10.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil palgapäeval, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

  (3) Kui puhkuse eest keskmise töötasu alusel arvutatud puhkusetasu on väiksem määratud või kokkulepitud palgast, mida teenistuja saaks samal ajavahemikul tööülesandeid täites, säilitatakse puhkuse ajaks põhipalk.

  (4) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu palgast.

§ 11.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018 määrus nr 23 “Viimsi Vallavalitsuse palgajuhend”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2023.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Lisa Põhipalga astmestik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json