HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 6

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.12.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi kord ) reguleerib Põltsamaa valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteaed) alusharidust omandavate laste vastuvõttu ja väljaarvamist, rühmade moodustamist ja lasteaiakohtade jagamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Käesolevas määruses käsitatakse lapse elukohana Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu 1 aasta ja 6 kuu kuni 7-aastane laps.

  (3) Lasteaedade teeninduspiirkonnad kehtestatakse Põltsamaa Vallavolikogu määrusega.

  (4) Lapsevanema jaoks on lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 3.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või teda asendav isik (edaspidi vanem) Põltsamaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avalduse. Avaldus esitatakse läbi haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (edaspidi infosüsteem ARNO).

  (2) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi arvestades lapse koolikohustuse aastat.

  (3) Sobitus- või erirühma koha saamiseks lisab erivajadusega lapse vanem taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse.

  (4) Vanem peab vallavalitsust viivitamatult teavitama taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab vanem infosüsteemis ARNO esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.

  (5) Kui vanem ei soovi enam Põltsamaa vallalt lasteaiakohta, tuleb tal taotlus infosüsteemis ARNO tühistada või esitada sellekohane kirjalik teade vallavalitsusele.

§ 4.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega hiljemalt 1. märtsiks järgmiseks õppeaastaks rühmaliigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed infosüsteemi ARNO hiljemalt 15. märtsiks.

  (2) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitus- ja/või erirühmi.

  (3) Lasteasutuse rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub vastavalt vanema poolt esitatud taotluse registreerimise järjekorrale paragrahvis 5 määratletud korras.

  (4) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse koostöös vallavalitsuse ja lasteasutuse direktoriga.

  (5) Lasteasutuse rühmade iga-aastane komplekteerimine lõpetatakse 15. augustiks. Vastuvõetud laste nimekiri täpsustatakse hiljemalt 31. augustiks.

  (6) Lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks.

  (7) Kui lapsel on ajutiselt vajadus lasteaiakoha järele, võib luua soovijale võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada õppetegevusest osavõtuks kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast. Ühes rühmas võib osaajalistel kohtadel olla kuni kaks last.

§ 5.   Lasteaiakohtade jagamine ja rühmade põhikomplekteerimine uueks õppeaastaks

  (1) Lasteaiakohtade jagamisel võetakse arvesse taotluste laekumise järjekorda, eelistades Eesti rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavaid lapsi, kes on 1.septembri seisuga vähemalt 1 aasta ja 6 kuud vanad.

  (2) Esmalt võetakse vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elavad lapsed, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavad sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (3) Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda vastu töötavate vanemate (või üksikvanema) lapsed ja eriolukorras olevate perede lapsed.

  (4) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Põltsamaa vallas elavaid lapsi.

  (5) Vabade lasteaiakohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi ning eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

  (6) Vallavalitsus pakub järjekorras olevale vanemale lasteaiakohta infosüsteemi ARNO kaudu ajavahemikus 1. aprill kuni 15. aprill.

  (7) Pakkumise saamisel tuleb vanemal 30. aprilliks infosüsteemis ARNO kinnitada lasteaiakoha vastuvõtmine või lasteaiakohast loobumine.

  (8) Lasteaiakoha vastuvõtmise korral võtab vanem ühendust lasteaiaga, et leppida kokku koha kasutamise alguspäev.

  (9) Lasteaia direktor sisestab lapse lasteaiakoha kasutamise alguspäeva infosüsteemis ARNO ja kinnitab lapse lasteaiakoha kasutamise. Vanem näeb infosüsteemis ARNO lasteaiakoha kasutamise alguspäeva.

  (10) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirjaga.

  (11) Kui vanem hiljemalt 30.aprillil pakkumisele ei vasta, loetakse vanem lasteaiakohast loobunuks.

  (12) Põhikomplekteerimisel vabanenud lasteaiakohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub ajavahemikus 1. mai kuni 31. mai.

§ 6.   Õppeaasta jooksul vabanenud lasteaiakoha täitmine

  (1) Vabade lasteaiakohtade olemasolul jagatakse lasteaiakohti kogu õppeaasta jooksul. Vallavalitsus pakub lapsele lasteaiakohta infosüsteemi ARNO kaudu.

  (2) Pakkumise saamisel tuleb vanemal 10 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui vanem 10 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem lasteaiakohast loobunuks.

  (3) Loobumise korral jääb laps lasteasutuse järjekorda ning jooksval õppeaastal samasse lasteasutusse lapsele lasteaiakohta ei pakuta.

  (4) Lasteaiakoha vastuvõtmise korral võtab vanem ühendust lasteasutusega, et leppida kokku koha kasutamise alguspäev.

  (5) Lasteasutuse direktor sisestab lapse lasteaiakoha kasutamise alguspäeva infosüsteemis ARNO ja kinnitab lapse lasteaiakoha kasutamise. Vanem näeb infosüsteemis ARNO lasteaiakoha kasutamise alguspäeva.

  (6) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirjaga.

§ 7.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel sõlmib direktor vanemaga lepingu läbi infosüsteemi ARNO.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on vanem kohustatud tutvuma lasteaia kodukorra ja päevakavaga ning tal on õigus tutvuda lasteaia põhimääruse, arengukava, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem direktorit lapse terviseseisundist.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

§ 8.   Lapse varasem kooliminek ja lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  (1) Vanem teavitab kirjalikult lasteasutuse direktorit ja vallavalitsust lapse õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on soovitanud lapsel varem kooli õppima asuda.

  (2) Vanem teavitab koheselt kirjalikult lasteasutuse direktorit ja vallavalitsust, kui kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

§ 9.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumine toimub järgmistel juhtudel:
  1) vanema taotluse alusel, mis esitatakse infosüsteemi ARNO kaudu vähemalt kaks nädalat enne lahkumist;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja järgnevatel põhjustel:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul lasteaiakoha kasutamise alguspäevast lasteaiakohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  2) laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui kaks kuud ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti;
  3) vanem ei ole nelja kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteasutuse osalustasu ja/või toiduraha ning ei ole tekkinud makseraskustest lasteaia direktorit teavitanud või avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  4) lapse elukoht pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist muutub ega asu enam teeninduspiirkonnas ning samas vanusegrupis on järjekorras laps, kelle elukohaks on teeninduspiirkond.

  (3) Laps arvatakse olenemata põhjusest lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel olenemata põhjusest on vanem kohustatud tasuma:
  1) kohatasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul;
  2) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani.

  (5) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab direktor vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul, arvates väljaarvamise kuupäevast.

  (6) Vanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta vaide kümne päeva jooksul väljaarvamise teate saamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab vaide läbi 30 päeva jooksul.

§ 10.   Laste arvestus

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

§ 11.   Üleminek infosüsteemile ARNO

  Alates 1. jaanuarist 2023 jagatakse vabad lasteaiakohad ainult infosüsteemi ARNO andmebaasis salvestatud taotluste alusel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

  (2) Põltsamaa Vallavalitsuse 31. augusti 2021 määrus nr 5 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Karro Külanurm
vallavanem

Merike Sumla
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json