Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 16

Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 20.12.2022 nr 19
jõustumine 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


„Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruses nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§2. Osalustasu määrad ja diferentseerimine

  (1) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 3% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (3) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (4) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 13% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (5) Osalustasu määr suverühma teenuse kasutamisel on:
  1) munitsipaallasteasutuses 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) eralasteaias Rukkilill eralasteaias Rukkilill kehtiv osalustasu määr.

  (6) Keila Linnavalitsusel (asutusena) on erandjuhul õigus otsustada osalustasu määr põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Muudetud osalustasu määra rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

  (7) Keila Linnavalitsusel on erandjuhul õigus Keila Linnavalitsusele (asutusena) esitatud ettepanekust lähtuvalt otsustada korraldusega osalustasu määr muudel põhjendatud juhtudel.

  (8) Teistest kohalikest omavalitsustest Keila linna munitsipaallasteasutustes käivate laste puhul rakendatakse osalustasu määra 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (9) Eralasteaias Rukkilill käivate laste puhul rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 ja 4 sätestatud osalustasu määrasid.

  (10) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel, ja lapse ning ühe lapsevanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Keila linn, ja teise lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis, on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud osalustasu määr.”

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Tanel Mõistus
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json