Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 44

Korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 22.12.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused ja kord toetuse andmiseks Jõgeva valla eelarvest valla territooriumil asuvate korterelamute õuealade korrastamiseks, generaatorite paigaldamiseks ja fassaadimaalingute tegemiseks.

  (2) Toetuse maksmise eesmärk on edendada vallas elukeskkonda ning luua võimalusi selle parendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

  (3) Toetust võib taotleda järgmisteks tegevusteks:
  1) teede ja parkimisplatside ehitamine, renoveerimine ja laiendamine;
  2) sademevete ärajuhtimise süsteemide ehitamine ja renoveerimine;
  3) mängu- ja spordiväljakute rajamine ja renoveerimine;
  4) jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või jäätmemajade ning muude hoovirajatiste soetamine, paigaldamine ja renoveerimine;
  5) elukeskkonna ilmestamiseks renoveerimistööde käigus fassaadimaalingu tegemiseks;
  6) elektrivarustuse tagamiseks generaatori paigaldamine;
  7) vajadusel punktides 1 kuni 6 nimetatud tööde projekteerimine või eskiislahenduse tellimine.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Jõgeva vallas tegutsev korteriühistu (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja võib esitada taotluse ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega.

§ 3.   Toetuse suurus ja tingimused

  (1) Toetuse määr on kuni 50% tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui:
  1) 4000 eurot teede ja parkimisplatside ning sademevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;
  2) 3000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või jäätmemajade ning muude hoovirajatiste soetamiseks, paigaldamiseks ja renoveerimiseks;
  3) 2000 eurot generaatori paigaldamiseks;
  4) 3000 eurot fassaadimaalingu tegemiseks;
  5) 1000 eurot punktides 1–4 nimetatud tööde projekteerimiseks või eskiislahenduse tellimiseks.

  (2) Kavandatav tegevus tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks.

  (3) Toetuse taotlemisel ja toetatava projekti elluviimisel tuleb lähtuda:
  1) ehitusseadustikus sätestatud nõuetest;
  2) mänguväljakute ehitamisel mänguväljakute ohutusstandardist;
  3) muudest õigusaktidest, millega on kehtestatud nõuded tegevustele, millele toetust taotletakse;
  4) tegevuste ja rajatavate objektide sobivusest avalikku ruumi.

  (4) Toetust ei ole õigus taotleda ja seda ei määrata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse taotlemist tehtud kulutuste katteks. Kulutuste tegemine pärast taotluse esitamist, kuid enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist toimub taotleja omal vastutusel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlusvoor on avatud igal eelarveaastal 1. märtsist kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohane taotlus koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) korteriühistu korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevusteks;
  2) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, asjakohasel juhul jäätmemaja ja/või hoovirajatise ehituse eskiisjoonis või asendiplaan koos seletuskirjaga;
  3) vajadusel fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  4) kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumiste või kalkulatsioonidega;
  5) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;
  6) fassaadimaalingu kavand.

  (3) Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevusele.

  (4) Taotlejal on võimalik toetust saada üks kord kolme kalendriaasta jooksul. Kui taotleja on saanud toetust generaatori paigaldamiseks, siis kolmeaastast perioodi teistele tegevustele toetuse eraldamiseks ei rakendata.

  (5) Ametiasutus avalikustab informatsiooni taotluste esitamise võimalusest ja juhistest valla veebilehel, ajalehes ja vajadusel muus avalikus infokanalis.

§ 5.   Taotluste läbivaatamine ja hindamine

  (1) Ametiasutuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) vaatab esitatud taotluse läbi ja taotluses puuduste avastamisel annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Menetleja võib taotluse jätta läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt või kui toetuse meetme rahastamine on ammendunud.

  (2) Menetlejal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida taotluse sisu kohta lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente. Kui tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse toetuse määramise menetlus.

  (3) Vallavalitsus (täitevorgan) moodustab taotluste hindamiseks ja aruannete heakskiitmiseks komisjoni (edaspidi hindamiskomisjon).

  (4) Hindamiskomisjon hindab taotleja ja taotluse vastavust ning arvestab taotluste hindamisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega. Hindamiskomisjon lähtub järgmistest asjaoludest:
  1) korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;
  2) tegevuse jätkusuutlikkus;
  3) kavandatava tegevuse eelarve suurus ja vastavus.

  (5) Komisjon teeb hindamistulemuste põhjal vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 6.   Toetuse määramine ja väljamaksmine

  (1) Toetuse määramine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut.

  (2) Vallavalitsus võib jätta toetuse määramata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotlejal on täitmata kohustusi Jõgeva valla ees;
  3) toetuse määramine on vastuolus õigusaktidega või kahjustaks avalikku huvi;
  4) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

  (3) Ametiasutus sõlmib toetuse saajaga toetuse kasutamise kohta lepingu, milles sätestatakse toetuse suurus ja sihtotstarve, väljamakse tingimused, poolte õigused ja kohustused, aruande esitamise aeg ja kord, vastutus lepingu rikkumise eest ning muud olulised tingimused. Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut kahe kuu jooksul talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest, siis loetakse ta toetusest loobunuks.

  (4) Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse § 7 lõikes 1 sätestatud nõuetekohase aruande esitamist.

  (5) Toetust ei maksta toetuse saajale välja ja vallavalitsus tunnistab toetuse määramise otsuse kehtetuks, kui:
  1) töö ei ole lõpetatud määratud tähtpäevaks, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud juhul;
  2) toetuse saaja ei ole tähtajaks esitanud nõuetekohast aruannet ja kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  3) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  4) toetuse saaja ei võimalda vallavalitsusel tutvuda dokumentide originaalidega või kontrollida objekti vastavust taotlusele;
  5) tehtud tööd erinevad taotlusest ja muudatust ei ole eelnevalt vallavalitsusega kooskõlastatud või toetuse saaja on rikkunud toetuse määramise korraldusega või lepinguga sätestatud muid tingimusi;
  6) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid.

  (6) Põhjendatud juhul võib vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud, kuid tähtajaks tegemata või mittevastavate tööde kulude võrra.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tööde valmimist esitama ametiasutusele aruande koos vastavate arvete, aktide ja maksekorralduste koopiatega (edaspidi kuludokumendid). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele.

  (2) Kui töö ei ole lõpetatud toetuse saamise aasta 1. detsembriks, esitab toetuse saaja ametiasutusele eelnimetatud tähtpäevaks kuludokumendid teostatud tööde kohta koos seletuskirjaga tegemata töödest ja põhjustest. Menetleja võib hindamiskomisjoni ettepanekul pikendada töö tegemise tähtaega kuni toetuse määramise aastale järgneva aasta 1. augustini.

  (3) Menetleja kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ja edastab nõuetekohased aruanded ametiasutuse rahandusosakonnale toetuse väljamaksmiseks.

  (4) Menetlejal on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja asjaolude õigsust ning toetuse sihipärast kasutamist vastavalt toetuse määramise otsustusele ja lepingule. Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostatakse kontrollakt, mille allkirjastavad järelevalve tegija ja toetuse saaja. Järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on õigus koostada vastav ettekirjutus.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhul määrata määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevustest prioriteetne tegevus või tegevused, millele saab toetust taotleda.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Vallavolikogu 12. novembri 2020 määrus nr 139 „Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json