Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 50

Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

Vastu võetud 19.12.2018 nr 63
RT IV, 04.01.2019, 16
jõustumine 07.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2022RT IV, 29.12.2022, 1801.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste palgakorraldusega (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi allasutus) töötajatele töötasu (edaspidi palk) määramise ja maksmise kord, palga maksmise aeg ja viis ning lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.

  (2) Allasutustele kehtestatakse ühtsed palgagrupid I kuni V. Palgagrupid lisatud tabelina (lisa).

  (3) Palgajuhendi eesmärk on tagada töötajatele konkurentsivõimelise töötasu maksmine ning luua selgus, millistest komponentidest palk koosneb, et tagada töötajate motiveerimise võimalus.

2. peatükk Töö tasustamine 

§ 2.   Töö tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Allasutuste töötajatele palga maksmise aluseks on käesoleva määruse lisas toodud palgagrupid täistööajaga töötamise korral.

  (2) Käesolevas määruses kehtestatud palgamaksmise põhimõtted toetavad allasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust asutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud palgakorralduse rakendamisel.

  (3) Allasutuse palgakorralduse põhimõtted kinnitab allasutuse juht, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 3.   Palga komponendid

  Palga komponendid on:
  1) põhipalk;
  2) lisatasu.

§ 4.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on palga fikseeritud osa, mille määramisel lähtutakse töötaja tööalasest kompetentsusest (teadmised, oskused, kogemus, haridus jms), töökohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, ülesannete keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, töötaja võimekusest ning vastutusest tööprotsesside eest.

  (2) Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja allasutuse juhi vahel kokku töölepingus.

  (3) Allasutuse juhi põhipalk lepitakse kokku allasutuse juhi ja vallavanema poolt sõlmitud töölepingus.

§ 5.   Palgagrupid

  (1) Allasutuste töökohad on jaotatud palgagruppidesse (lisa).

  (2) Palgagrupi tabelis on toodud töökohtade kuu põhipalga maksimummäär täistööajaga töötamise korral.

§ 6.   Haridustöötajate palga miinimummäärad

  (1) Klassiõpetaja ja aineõpetaja kuupalga alammäär täistööajaga töötamise korral on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär.

  (2) Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja palga alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 90%, alates 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast.

  (3) Kõrgema või keskeriharidusega kvalifikatsioonile vastava lasteaiaõpetaja palga alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 85%,alates 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast.

  (4) Huvikoolide pedagoogide palgamäär täistööajaga töötamise korral tuleneb vastavast palgagrupist.

§ 7.   Lisatasu

  (1) Töötajale võib maksta lisatasu:
  1) täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist, töölepingust ega õigusaktidest;
  2) ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest kui asendamine ei tulene töötaja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise;
  3) eritingimustes töötamise (ületunnitöö, öötöö ja riigipühal töötamise) eest, mis ei tulene ametijuhendist või töölepingust ning kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik töötajale hüvitada vaba aja andmisega;
  4) preemiana erakordsete tööalaste saavutuste eest või üleriigilistel tähtpäevadel.

  (2) Üleriigilistel tähtpäevadel makstakse töötajatele lisatasu ühtsetel alustel.

  (3) Lisatasu makstakse allasutuse eelarveliste vahendite olemasolul.

  (4) Töötajale lisatasu maksmise aluseks on allasutuse juhi käskkiri.

  (5) Allasutuse juhile lisatasu maksmise otsustab vallavanem.

§ 8.   Palga arvestamine ja maksmine

  (1) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle antud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Palgast arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

  (2) Töötajale väljastatakse tema nõudmisel teatis arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, tööaja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi talle palga määranud isikult ja tööandjalt.

§ 9.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Töötajale makstakse palka üks kord kuus, hiljemalt jooksva kuu 29-ndaks kuupäevaks töötaja poolt teatatud pangakontole.

  (2) Pangakonto muutmisest teavitab töötaja raamatupidajat kirjalikult.

3. peatükk Hüvitised 

§ 10.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvutatakse töötajale keskmise töötasu alusel või jätkatakse töötajale palga maksmist juhul, kui see on töötaja jaoks soodsam.

  (2) Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval.

  (3) Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus töötaja haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

  (4) Õppepuhkust tasustatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

§ 11.   Haigushüvitise maksmine

  Töötajale hüvitatakse töövõimetuslehele jäämisel teine ja kolmas haiguspäev 70% ulatuses töötaja kuue kuu keskmisest töötasust.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Palgagrupid ja töötasu maksimummäärad täistööajaga töötamisel ja töötajate töökohtade pearühmade nimetused
[RT IV, 29.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json