HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2023, 37

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades

Vastu võetud 26.04.2018 nr 31
RT IV, 04.05.2018, 14
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1427.03.2021
22.12.2022RT IV, 29.12.2022, 4201.01.2023
25.05.2023RT IV, 06.06.2023, 415.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Lapsevanema osalustasu

  Jõgeva Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) on vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr 40 eurot ühes kalendrikuus lapse kohta personali töötasude, sotsiaalmaksu, majandamiskulude ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks lasteaia eelarves.
[RT IV, 29.12.2022, 42 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Soodustused

  (1) Kui ühest perest käib Jõgeva valla lasteaedades samaaegselt kaks või enam last, saab lapsevanem soodustust:
  1) 50% teise lasteaias käiva lapse eest;
  2) 100% kolmanda ja iga järgmise lasteaias käiva lapse eest.

  (2) Koolimineku aastale eelneval aastal Jõgeva valla lasteaias käiva lapse eest tasub lapsevanem 60% osalustasu määrast.

  (3) Lapse eest, kes kasutab lasteaiakohta ilma toitlustamiseta vaid õppe- ja mänguaegadel, tasutakse 60% osalustasu määrast.

  (4) Lapse eest, kes alustab lasteaiakoha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteaiakoha kasutamise enne 15. kuupäeva, tasutakse 50% kuu osalustasu määrast.

  (5) Lapsevanem on osalustasu maksmisest vabastatud ühe kuu eest ajavahemikul juuni kuni august, kui laps ei kasuta sel perioodil lasteaiateenust neli järjestikust nädalat. Vabastuse saamiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse lasteaia direktorile vähemalt kaks nädalat varem tuues välja ajavahemiku, millal laps ei käi lasteaias neli järjestikust nädalat.
[RT IV, 06.06.2023, 4 - jõust. 15.06.2023]

  (6) Kui lasteasutuse tegevus on häiritud enam kui kaks nädalat järjest, võib vallavalitsus korraldusega vabastada lapsevanema osalustasu maksmisest.
[RT IV, 06.06.2023, 4 - jõust. 15.06.2023]

§ 3.   Soodustuse kohaldamine

  (1) Paragrahvi 2 lõigetes 1–3 nimetatud soodustused kuuluvad kohaldamisele vaid juhul, kui ühe vanema ja soodustust saava lapse elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas ning nad elavad samas eluruumis.
[RT IV, 24.03.2021, 14 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Soodustuse saamiseks teavitab lapsevanem lasteaeda soodustuse saamise aluseks olevatest asjaoludest.

  (3) Lasteasutuse juht esitab soodustatud isikute nimekirja Jõgeva Vallavalitsuse vastava valdkonna teenistujale, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning edastab nimekirja raamatupidamisele osalustasude arvestamiseks.
[RT IV, 24.03.2021, 14 - jõust. 27.03.2021]

  (4) Soodustus hakkab kehtima soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude Jõgeva Vallavalitsusele teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpeb nimetatud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json