HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kiili Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 87

Kiili Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 15.12.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Kiili Vallavolikogu 18.03.2021 määruse nr 2 „Kiili valla põhimäärus“ § 32 lg 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasteaia nimi on Kiili Lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed on Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (4) Lasteaia juriidiline aadress ja postiaadress on Lootuse tn 4, 75401 Kiili, Kiili vald, Harjumaa.

  (5) Lasteaed on koolieelne lasteasutus, kus eelkooliealised lapsed omandavad alushariduse.

  (6) Lasteaia teeninduspiirkond on Kiili valla haldusterritoorium.

  (7) Lasteaed teenindab väljastpoolt teeninduspiirkonda lapsi vabade kohtade olemasolu korral.

  (8) Lasteaia eelarve kinnitab Kiili Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Kiili valla eelarve osana.

  (9) Lasteaia rahastamine toimub valla- ja riigieelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest.

  (10) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite sihipärast kasutamist jälgib vallavalitsus.

  (11) Lasteaial on oma nimega sümboolika. Sümboolika kasutamise kord kinnitatakse lasteaia direktori käskkirjaga.

  (12) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (13) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (14) Andmed lasteaia pedagoogide ja laste kohta ning andmete muudatused kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (15) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus pooleteise kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmine on edasi lükatud.

  (2) Lasteaia rühmad moodustatakse vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses ettenähtud korrale.

  (3) Lasteaia rühmade liigid ja nende lõikes lasteaia kohtade arvu kinnitab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (4) Vajadusel võib avada liitrühma või moodustada sobitusrühma.

§ 3.   Lasteaia juhtimine

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktor:
  1) täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud kohustusi ja ülesandeid;
  2) täidab talle töölepingu ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks lasteaia eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt selleks kehtestatud korrale;
  5) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud;
  6) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) tagab koostöös vallavalitsusega lasteaia personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele töökorralduse reegleid, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
  8) koostab ja esitab koostöös hoolekoguga lasteaia eelarve projekti ning jälgib eelarve täitmist ja kinnitatud eelarvest kinnipidamist ning teeb vajadusel ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  9) korraldab lasteaiale saabunud kirjade, avalduste, teabenõuete vastamise ja lahendamise.

§ 4.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu (edaspidi üldhoolekogu) täidab oma ülesandeid koolieelses lasteasutuse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud alusel.

  (2) Üldhoolekogusse kuuluvad lasteaia majade hoolekogude (edaspidi maja hoolekogu) esimehed ja aseesimehed, õpetajate esindaja(d) ja vallavalitsuse esindaja.

  (3) Maja hoolekogu moodustatakse iga õppeaasta alguses vastava maja iga rühma poolt valitud lapsevanema esindajast. Vajadusel valitakse asendusliige.

  (4) Maja hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse maja hoolekogu koosolekul oma liikmete seast.

  (5) Õpetajate esindaja(d) valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

  (6) Vallavalitsuse esindaja määrab Kiili Vallavalitus.

  (7) Üldhoolekogu ja maja hoolekogu töövorm on koosolek. Üldhoolekogu toimub vähemalt üks kord kvartalis üldhoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (8) Oma töö korraldamiseks valib üldhoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (9) Üldhoolekogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmed.

  (10) Üldhoolekogu ja maja hoolekogu liikme volitus kestab kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (11) Direktor esitab majade hoolekogu ja üldhoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

§ 5.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteaia ja kodu koostööks toimuvad igal õppeaastal rühmapersonali ja rühma lastevanemate koosolekud.

  (4) Lasteaia igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (6) Õppeaasta lasteaias algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (7) Lastele on ettenähtud eesmärgistatud õppetööst vabad nädalad vastavalt koolivaheaegadele.

  (8) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 6.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (3) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) õppe- ja kasvatustööd puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, lasteaia direktori, vallavalitsuse või lasteaia riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

  (4) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse- ja terviseedendamise nõuetest;
  3) järgima lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteaia kodukorda;
  4) informeerima rühmaõpetaja lapse puudumisest;
  5) tasuma õigeaegselt igakuise lapse toitlustustasu ja lastevanemate osalustasu.

§ 7.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tugispetsialistid (eripedagoog, logopeed, psühholoog jne), tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad ning lasteaeda teenindavad töötajad. Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet direktorile ning vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personalil on õigus:
  1) teha ettepanekuid ja esitada arvamusi direktorile lasteaia tegevuse parendamiseks ja arendamiseks;
  2) teha koostööd kooliga.

  (6) Pedagoogid on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsema laste elu ja tervise eest lasteaias;
  2) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  3) osalema lasteaia pedagoogilise nõukogu töös, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine;
  4) korraldama vähemalt üks kord õppeaastas rühma lastevanemate koosolekut;
  5) vähemalt üks kord õppeaastas läbi viima lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

  (7) Personal (v.a pedagoogid) on kohustatud:
  1) tagama lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
  2) tagama laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord

  Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu poolt 20.05.2010 protokollilise otsusega nr 1 kinnitatud Kiili Lasteaia põhimäärus.

Merje Einmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json