HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2023, 26

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Vastu võetud 19.12.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Elva valla (edaspidi vald) koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) rühmade moodustamist, laste vastuvõtu taotlemist, kohtade jagamist, laste vastuvõtmist, koha kasutamist, peatamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus käesoleva määruse mõistes on valla munitsipaallasteaed -ja lastehoid, eralasteaed ja erahoid, kellega on vald sõlminud koolieelse haridusteenuse või lastehoiu teenuse ostmiseks lepingu.

  (3) Valla lasteasutusse on õigus kohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald.

  (4) Kui lasteasutuses on koht, mida ei vaja Elva valla laps, võib kohta pakkuda lapsele, kellel on täitmata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimused.

  (5) Valla haldusterritooriumil on Elva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestanud lasteasutustele teeninduspiirkonnad.

§ 2.   Laste üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi register).

  (2) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt õppeaastate ning vanusegruppide kaupa. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lasteasutusse kohtade taotlejate üle arvestuse pidamisel ja kohtade täitmisel kontrollib register taotleja(te) ja nende laste elukohaandmeid automaatselt Eesti rahvastikuregistrist.

§ 3.   Vastuvõtu taotlemine ja vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks võib esitada taotluse lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi taotleja), kes soovib kohta valla lasteasutuses.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab taotleja Elva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse registris või vallavalitsuses kohapeal. Vallavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib registris vallavalitsuse määratud teenistuja.

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht, emakeel);
  2) taotleja andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteasutuse eelistus(ed);
  4) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  5) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Taotleja märgib taotlusele lasteasutuse eelistuse(d), millest esimene peab ühtima teeninduspiirkonna lasteaiaga, teise eelistatud lasteaia ning lastehoiu valik on vaba. Käesoleva määruse §-s 1 lg 4 sätestatud olukorras on lasteasutuse valik vaba.

  (5) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Kui taotleja või lapse elukohaandmed pärast avalduse esitamist muutuvad, muutub taotluse esitamise kuupäev ja taotluse laekumise ajaks loetakse rahvastikuregistris tehtud kande kuupäeva. Valla haldusterritooriumi sisestel elukohaandmete muutumisel taotluse laekumise kuupäev ei muutu.

  (6) Taotluses esitatud andmete muutmiseks muudab taotleja registris esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku teate.

  (7) Kui taotleja ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus registris tühistada või esitada selle kohta kirjalik vastavasisuline teade vallavalitsusele.

§ 4.   Taotluste järjekord

  (1) Lasteasutuses koha saamise järjekorda (edaspidi kohataotluse järjekord) arvatakse kõik lapsed, kellele on kohta taotletud.

  (2) Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lasteaiakoha soovi algusaega, teeninduspiirkonda, lapse vanust 30. septembri seisuga, lapse ja taotleja rahvastikuregistrijärgset elukohta.

  (3) Kohataotluse järjekord on registris pidevas muutumises. Järjekoht sõltub taotluse esitamise ajast, taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgsest elukohast ning kohasoovi algusajast.

  (4) Kohataotluse järjekorrast arvatakse välja taotlus, kui:
  1) laps on saanud põhikoha lasteasutuses;
  2) taotleja loobub koha taotlemisest;
  3) laps on saanud kooliealiseks ja puudub seadusest tulenev alus registrisse jäämiseks;
  4) taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva vald ning taotleja ei ole kinnitanud tähtajaks koha kasutamise alustamist, ega ole loobunud koha taotlemisest;
  5) taotleja loobub taotluses märgitud 1. ja 2. eelistuse lasteasutuse kohast ja ei esita nõuetekohast kirjalikku avaldust lapse lasteasutusse tuleku edasilükkamiseks.

§ 5.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega järgmise õppeaasta rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed registrisse hiljemalt 15. märtsiks.

  (2) Rühmade moodustamisel kontrollitakse 1. aprilli seisuga kohataotluse järjekorras oleva lapse ja taotleja elukohta Elva vallas rahvastikuregistri andmetel.

  (3) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist ja/või taotleja töökohta samas lasteasutuses.

  (4) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.

§ 6.   Uue õppeaasta kohtade täitmine

  (1) Uue õppeaasta kohtade täitmine toimub kahes etapis. Kohapakkumine tehakse järjekorra alusel taotlejatele, kes on soovinud hakata kohta kasutama enne uue õppeaasta 31. oktoobrit (k.a).

  (2) Lasteasutuses koha saamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

  (3) Esimese etapi esimeses järjekorras pakutakse taotluste laekumise alusel kohta, kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud esimene eelistus ühtib teeninduspiirkonna lasteasutusega.

  (4) Kui esimeses järjekorras ei ole võimalik kohta pakkuda, toimub koha pakkumine järgmistes etappides:
  1) kohta pakutakse, kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud teine eelistus ühtib teeninduspiirkonna lasteasutusega;
  2) kohta pakutakse lapsele, kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning vaba koht on teeninduspiirkonna muus lasteasutuses.

  (5) Teine kohtade täitmise etapp toimub vabadele kohtadele samadel alustel esimesega, kuid eelisjärjekorras pakutakse kohta taotlejale, kes on esimese täitmise käigus pakutud kohast loobunud, kuna soovib lapsele kohta õe-venna lasteasutuses.

  (6) Kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vallas, kuid lasteasutuste valik ei ühti selles teeninduspiirkonnas asuva lasteasutusega, siis pakutakse teises teeninduspiirkonnas kohta vabade kohtade olemasolul ja taotleja nõusolekul.

  (7) Kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva vallas, pakutakse kohta vabade kohtade olemasolul.

  (8) Väljaspool järjekorda võetakse laps lasteasutusse vallavalitsuse korralduse alusel ühel järgnevalt loetletud tingimusel:
  1) kohta lasteasutuses taotletakse valla eestkostel olevale lapsele;
  2) kohta lasteasutuses taotletakse sotsiaal- või lastekaitse ametniku ettepanekul;
  3) muudel erakorralistel asjaoludel.

  (9) Juhul kui lapsele pakutakse lasteasutuse kohana ajutist kohta lastehoius ja taotleja võtab koha vastu, säilitatakse taotlus kohataotluse järjekorras. Vaba koha tekkimisel pakutakse põhikohta lasteasutusse vastavalt käesolevale paragrahvile.

  (10) Koha pakkumine lasteasutusse tehakse taotlejale registris või kirjaga taotleja e-posti aadressile.

  (11) Koos pakkumisega edastatakse taotlejale lasteasutuses koha kasutamise lepingu tingimused. Lepingu tingimused kinnitab vallavalitsus.

  (12) Lasteasutuses koha pakkumise saamisel peab taotleja 10 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui taotleja 10 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse taotleja pakkumisest loobunuks.

  (13) Lasteasutuses koha kasutamise leping loetakse sõlmituks koos pakkumuse vastuvõtmisega ning on kinnituseks, et taotleja on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.

§ 7.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta jooksul tekib lasteasutuses vaba koht, võtab lasteasutuse direktor või vallavalitsuse määratud teenistuja järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse andmed ja teeb registri kaudu taotlejale koha pakkumise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlejale ei tehta pakkumist, kui kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole taotluses märgitud 1. või 2. eelistuseks.

  (3) Pakkumise saamisel peab taotleja 5 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui taotleja 5 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

  (4) Lasteasutuse direktor võtab taotlejaga pakkumise kehtimise ajal ühendust, et selgitada taotlejale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 8.   Pakkumisest loobumine

  (1) Taotleja võib pakutud lasteasutuse kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) taotleja soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  2) taotleja soovib kohta teises lasteasutuses;
  3) taotleja soovib kohta lapse õe-venna lasteasutuses;
  4) taotleja ei soovi kohta valla lasteasutuses.

  (2) Juhul kui taotleja loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 kuni 3 nimetatud põhjusel, siis säilib tema taotlus järjekorras ja tema taotlust menetletakse järjekorra alusel.

  (3) Juhul kui taotleja loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (4) Juhul kui taotleja loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel taotlusel märgitud nii 1. kui ka 2. eelistusest, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 9.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuse direktor sisestab lapse koha kasutamise algusaja registris ning kinnitab koha kasutamise pärast taotleja poolt pakkumise vastuvõtmist.

  (2) Taotleja võib taotleda lasteasutuselt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist kuni ühe kalendrikuu ulatuses. Lasteasutuse direktor hindab taotluse põhjendatust ja teeb kaalutletud otsuse kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (3) Koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks.

  (4) Lasteasutuses koha vastu võtnud taotleja kohustub koha kasutamisel järgima kõiki koha kasutamist reguleerivaid õigusakte.

  (5) Laste ümberpaigutamist teise lasteasutusse seoses lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamisega korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib taotleja põhjendatud taotluse alusel otsustada lasteasutuses koha kasutamise peatamise, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitusega.

  (2) Koha kasutamine lasteasutuses peatatakse tähtajaliselt, kui taotleja ei soovi kohta kasutada vähemalt 9 kuud järjest. Enne tähtaja lõppemist ei ole taotlejal õigust koha kasutamist jätkata.

  (3) Koha peatamisest tuleb taotlejal vähemalt 14 päeva ette teatada.

  (4) Koha peatamise hetkeni tasub taotleja kohatasu vastavalt valla õigusaktides sätestatud korrale.

  (5) Lasteasutuses koha kasutamise peatumise ajal ei maksa vanem kohatasu.

  (6) Koha peatamise ajaks on õigus anda tähtajaline koht järjekorras järgmisele kohasoovijale.

  (7) Tähtajalise koha kasutajal säilib koht kohataotluse järjekorras.

  (8) Erandolukorrad lahendab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 11.   Koha kasutamise lõpetamine

  (1) Lasteasutuses koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võib algatada taotleja või lasteasutuse direktor.

  (2) Kui taotleja soovib lõpetada koha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta koha kasutamise lepingu lõpetamisest registri kaudu ning märgib koha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.

  (3) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb taotlejal vähemalt 14 päeva ette teatada.

  (4) Koha kasutamise lõppemisel tasub taotleja kohatasu vastavalt valla õigusaktides sätestatud korrale.

  (5) Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) taotleja avalduse alusel, kui laps lahkub lasteasutusest;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (6) Vallavalitsus otsustab lasteaiakoha kasutamise lõpetamise haldusaktiga.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 määrus nr 10 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas".

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Priit Värv
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json