HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlva Põhjakaare Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2023, 35

Põlva Põhjakaare Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2023 nr 25
jõustumine 01.01.2024

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Põlva Põhjakaare Lasteaed.

§ 2.   Liik, haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus (edaspidi lasteaed).

  (3) Lasteaed on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalharidusasutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haldusalas.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteaed asub aadressil Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond.

  (2) Lasteaed tegutseb aadressidel:
  1) Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond;
  2) Lasteaia 2, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond;
  3) Illimari 3, Ahja alevik, Põlva vald, Põlva maakond;
  4) Lasteaia tee 13, Mooste alevik, Põlva vald;
  5) Külakeskuse, Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond;
  6) Keskuse tee 10, Kauksi küla, Põlva vald, Põlva maakond.

  (3) Lasteaia teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

  (4) Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Lasteaed korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (3) Lasteaia kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente peetakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Lasteaial on oma nimetusega sümboolika.

  (2) Lasteaia sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Lasteaia tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning koostöös lapse perekonnaga soodustada lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist. Lasteaia õppetegevustes osalemine toetab lapse individuaalsust, loovust ja mängu kaudu õppimist.

§ 7.   Lasteaia ülesanded

  Vastavalt eesmärgile on lasteaia ülesanded lapse perekonda toetades:
  1) luua võimalused ja tingimused lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks ning alushariduse omandamiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  2) tagada lapse lasteaias viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse;
  3) rakendada lapsest lähtuvaid aktiivõppe erinevaid meetodeid vastavalt lasteaia õppekavale;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) korraldada laste tervislikku ja häireteta toitlustamist vastavalt kehtestatud tervisekaitsenõuetele;
  6) teha koostööd lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem), haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, tugispetsialistide ning teiste füüsiliste ja eraõiguslike isikute ja vabatahtlike organisatsioonidega.

3. peatükk Struktuur. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 8.   Struktuur

  (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Liitrühma moodustab direktor vastavalt vajadusele.

  (3) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada sobitus- ja erirühmi.

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava, paikkonna omapära ja rahvatraditsioone.

  (4) Lasteaial on oma kodukord, mis on lastele, nende vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 10.   Lasteaia tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonnas asuvas lasteaias.

4. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 11.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia tulemusliku töö.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Direktor täidab Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib lasteaia igapäevast tegevust;
  2) esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  4) kasutab ja valdab lasteaia valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
  5) korraldab lasteaia asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt;
  6) kinnitab lasteaia töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad;
  9) kinnitab pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  10) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
  11) koostab lasteaia kodukorra ning esitab selle kinnitamiseks hoolekogule;
  12) määrab lasteaia töötajate koosseisu;
  13) korraldab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  14) sõlmib, muudab ja lõpetab lastaia töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  15) korraldab lastaia arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  16) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra;
  17) koostab ja esitab vallavalitsusele lasteaia eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  18) kinnitab hoolekogu otsuse alusel lapse toidukulu päevamaksumuse;
  19) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  20) teatab vallavalitsusele ja hoolekogule kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  21) esitab iga õppeaasta alguses, hiljemalt 10. oktoobriks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale hoolekogu uue koosseisu nimekirja.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 12.   Töötajad

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia töötajate koosseisu määrab direktor, lähtudes lasteaia eelarvest ja valdkonna eest vastutava ministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisust.

  (3) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 13.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogilise nõukogu ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha vastastikku positiivset ja julgustavat koostööd lasteaia töötajatega.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste üldist arengut ja heaolu toetava arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (4) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 15.   Laste õigused

  Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või lasteaia üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervisedendamise nõuetest;
  3) tasuma õigeaegselt lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteaiaga sõlmitud lepingule.

6. peatükk Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 17.   Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad õpi- ja kasvutingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks koostöös laste ja nende vanematega ning lasteaia teiste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Töötajad loovad lasteaias tervisliku ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna ning hoolitsevad lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal.

  (4) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas.

  (6) Töötajatel on õigus saada professionaalse enesearendamise eesmärgil täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt lasteaia rahalistele võimalustele.

  (7) Töötajate täpsemad õigused ja kohustused määratakse kindlaks töökorralduse reeglite ja töötajate ametijuhendite ning töölepingutega.

7. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 18.   Vara ja finantseerimine

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Lasteaed kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Lasteaial on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Lasteaia tegevuse rahastamine toimub lasteaia eelarve kaudu.

  (6) Lasteaed kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (7) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 19.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 20.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteaias.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

9. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 21.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu koostab direktor koostöös vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

§ 23.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 9. novembri 2016. a määrus nr 34 "Põlva Lasteaed Pihlapuu põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json