Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mobiilsustoetus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2023, 87

Mobiilsustoetus

Vastu võetud 04.12.2020 nr 122
RT IV, 11.12.2020, 3
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2021RT IV, 29.12.2021, 9001.01.2022
21.12.2023RT IV, 29.12.2023, 7301.01.2024, 2024. a eelarves ei ole ette nähtud vahendeid käesoleva määrusega kehtestatud mobiilsustoetust välislähetuseks ja mobiilsustoetus väliseksperdi toomiseks Tartusse

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib toetuse andmist Tartu linnas kultuuri, noorsootöö ja spordi valdkonnas tegutsejatele väljaspool Eestit toimuvatest sündmustest ja tegevustest osa võtmiseks või kultuuri, noorsootöö ja spordi valdkonna väliseksperdi toomiseks Tartusse.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk ja toetuse saaja

  (1) Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri, noorsootöö ja spordi valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

  (2) Toetust saab taotleda kultuuri, noorsootöö või spordi valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust;
  3) esindusvõistkonna toetust saav sihtasutus või mittetulundusühing esindusvõistkonna või selle liikme kohta.

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg ja koht

  (1) Toetuse taotlust saab esitada aasta ringi. Toetuse taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne välislähetuse toimumist või eksperdi toomist Tartusse.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis.

2. peatükk Toetusliigid 

1. jagu Mobiilsustoetus välislähetuseks 

§ 5.   Mobiilsustoetuse saamiseks sobiv välislähetus

  (1) Mobiilsustoetust välislähetuseks saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus oma nimetatud esindaja (töötaja, võlaõigusliku lepingu aluselt tööd tegev isik, vabatahtlik, klubi liige, huvitegevuses või huvihariduses osaleja, sportlane jms) lähetamiseks väljaspool Eestit toimuvale sündmusele või tegevusele eesmärgiga arendada lähetatava võimeid või anda talle võimalus eneseteostuseks, esindada mittetulundusühingut või sihtasutust või Tartu linna ning luua sellega kontakte oma valdkonnas või edendada rahvusvahelist koostööd.

  (2) Mobiilsustoetuse saamiseks peab välislähetus vastama järgmistele kriteeriumitele:
  1) sündmus, millele isik lähetatakse, on valdkonnas tunnustatud, kõrgetasemeline või sellele pääsemine eeldab eelnevaid saavutusi;
  2) tegevus, mida lähetusel tehakse, toob lähetatavale, mittetulundusühingule või sihtasutusele, valdkonnale või Tartu linnale olulisi uusi teadmisi, tunnustust või võimaldab algatada, arendada või jätkata olulist rahvusvahelist koostööd.

  (3) Mobiilsustoetust välislähetuseks ei anta turismireisi, aineolümpiaadi, klassiekskursiooni, klubidevahelise sõprusturniiri või võistluse, spordi-, kultuuri- või muul sündmusel pealtvaatajana osalemise ja muu sarnase lähetuse eest.

§ 6.   Mobiilsustoetusega lähetamiseks sobiv isik

  (1) Mobiilsustoetust välislähetuseks antakse isiku, võistkonna või kollektiivi eest, kelle lähetamine vastab käesoleva määruse eesmärkidele, ühes kalendriaastas kuni kolm korda.
[RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Mobiilsustoetus välislähetuseks antakse isiku eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

  (3) Kui mobiilsustoetust välislähetuseks antakse võistkonna või kollektiivi lähetamiseks, antakse toetust ka võistkonna või kollektiivi liikmete eest, kelle elukoht ei ole Tartu linn, kui nende osalemine on oluline lähetuse eesmärgi saavutamiseks.

  (4) Kui mobiilsustoetust välislähetuseks antakse alaealise või võistkonna või kollektiivi lähetamiseks, kelle koosseisus on alaealine, antakse toetust ka ühe nende täisealise saatja kohta, kelle elukoht ei pea olema Tartu linn.

§ 7.   Nõuded välislähetuse mobiilsustoetuse taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) lähetuse toimumise aeg;
  2) lähetuse sihtkoht;
  3) lähetuse eesmärk ja mõju organisatsioonile;
  4) lähetatava nimi ja isikukood ning tema seos toetuse taotlejaga (võistkonna või kollektiivi puhul võistkonna või kollektiivi nimi ning liikmete nimed ja isikukoodid);
  5) lähetatava varasema tegevuse kirjeldus (võistkonna või kollektiivi puhul võistkonna või kollektiivi varasema tegevuse kirjeldus);
  6) sündmuse või tegevuse tutvustus (võimalusel lisada sündmuse või tegevuse kohta veebilink);
  7) taotleja arvelduskonto number.

§ 8.   Mobiilsustoetuse määr välislähetuseks

  (1) Mobiilsustoetuse määr ühe lähetatava kohta on:
  1) 100 eurot, kui lähetuse sihtkoht on Eesti lähiriik (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  2) 200 eurot, kui lähetuse sihtkoht on muu Euroopa või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osa (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast);
  3) 300 eurot, kui lähetuse sihtkoht on muudes riikides või Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.

  (2) Kui ühe lähetusega käiakse mitmes sihtkohas, antakse toetust kaugema sihtkoha järgi.

  (3) Mobiilsustoetust makstakse maksimaalselt 10 inimese eest ühe lähetuse kohta.

§ 9.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Välislähetuse toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) lähetatava valiku põhjendused (sealhulgas varasemast tegevusest lähtuvad saavutused);
  2) lähetuse sihtkohas toimuva sündmuse või tegevuse olulisus valdkonnas;
  3) lähetuse eesmärgi olulisus ja mõju organisatsioonile ja lähetatavale.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]

2. jagu Mobiilsustoetus väliseksperdi toomiseks Tartusse 

§ 10.   Mobiilsustoetuse saamiseks sobiv välisekspert

  Väliseksperdi Tartusse toomise mobiilsustoetuse saamiseks peab välisekspert olema kultuuri, noorsootöö või spordi valdkonnas tunnustatud.

§ 11.   Väliseksperdi Tartusse toomiseks sobiv tegevus

  (1) Väliseksperdi Tartusse toomiseks saab mobiilsustoetust taotleda, kui väliseksperdi juhtimisel või osalusel korraldatakse Tartus koolitus, meistriklass, seminar või muu osalejate arengut toetav sündmus, mille otseste kasusaajate arv on suurem kui 10 inimest.

  (2) Väliseksperdi juhendamisel või osalusel läbi viidavad tegevused peavad toimuma vähemalt kahel päeval ja kestma kokku vähemalt 8 astronoomilist tundi.

  (3) Mobiilsustoetust ei anta väliseksperdi osalemiseks või esinemiseks Tartus toimuval konverentsil või muul sarnasel sündmusel.

§ 12.   Nõuded eksperdi Tartusse toomise mobiilsustoetuse taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) väliseksperdi Tartusse toomise aeg;
  2) väliseksperdi nimi, elukoha riik ja linn ning tema Tartusse kutsumise vajalikkus (sealhulgas kitsaskoha või probleemi kirjeldus, mida väliseksperdi abiga lahendatakse);
  3) väliseksperdi valiku põhjendus ning ülevaade tema varasemast tegevusest, sealhulgas seda tõendavad dokumendid või viited;
  4) väliseksperdi tegevuste kirjeldus Tartus, sealhulgas programm päevade kaupa ja programmi tegevuste põhjendused;
  5) väliseksperdi juhendatavas tegevuses osalejate arv ja võimalusel nimed;
[RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]
  6) väliseksperdi tegevuse mõju hinnang organisatsioonile ja organisatsiooni plaan selle kohta, kuidas mõju tulevikus rakendatakse;
  7) väliseksperdi kirjalik nõusolek, et ta nõustub taotluses nimetatud päevadel taotluses nimetatud tegevused läbi viima;
  8) taotleja arvelduskonto number.

§ 13.   Mobiilsustoetuse määr väliseksperdi Tartusse toomiseks

  (1) Mobiilsustoetuse määr ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks on:
  1) 200 eurot, kui väliseksperdi elukoht on Eesti lähiriik (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  2) 400 eurot, kui väliseksperdi elukoht on muu Euroopa või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osa (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast);
  3) 600 eurot, kui väliseksperdi elukoht on muudes riikides või Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.

  (2) Ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks saab toetust kuni kaks korda aastas.

§ 14.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Väliseksperdi Tartusse toomise toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) väliseksperdi kvalifikatsioon;
  2) väliseksperdi kutsumise vajalikkus;
  3) väliseksperdi juhendatava tegevuse olulisus ja mõju organisatsioonile ning laiemalt valdkonnale.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]

3. peatükk Taotluse hindamine, toetuse andmine ja toetuse saaja kohustused 

§ 15.   Taotluse hindamine

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni, mis võtab hindamisel arvesse määruse paragrahvides 9 ja 14 sätestatud kriteeriume.

  (2) Igale taotlusele annab hinnangu kolm hindamiskomisjoni liiget. Hinnangute põhjal teeb komisjon ettepaneku toetuse andmiseks või mitteandmiseks.
[RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]

§ 16.   Toetuse andmine

  Toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja otsusega.

§ 17.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt 10 päeva jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
[RT IV, 29.12.2021, 90 - jõust. 01.01.2022]
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  3) taotluses nimetatud isikud välislähetusse saatma või taotluses nimetatud väliseksperdi Tartusse tooma;
  4) kasutama toetust eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult, arvestades käesolevas määruses sätestatut;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana turundus- ja kommunikatsioonitegevustes ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  7) taotlema kultuuriosakonna heakskiitu taotluses nimetatud välislähetuses (lähetatav isik, lähtesündmus või -tegevus, lähetuse sihtkoht, lähetuse aeg) või väliseksperdi Tartusse toomise plaanis (väliseksperdi isik, väliseksperdi juhendamisel Tartus kavandatud sündmus või tegevused, väliseksperdi Tartusse toomise aeg) muudatuste tegemiseks;
  8) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine vms), mis tingivad välislähetuse või väliseksperdi Tartusse toomise ärajäämise;
  9) välislähetuse või väliseksperdi juhendamisel Tartus toimuma pidanud sündmuse või tegevuse ärajäämisel tagastama toetuse täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes välislähetuse, sündmuse või tegevuse ärajäämine;
  10) esitama aruande käesolevas määruses nimetatud tähtajaks;
  11) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 18.   Toetuse kasutamise aruanne

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama välislähetuse või väliseksperdi Tartusse toomise kohta aruande Tartu linnaportaalis hiljemalt välislähetuse lõppemise või väliseksperdi juhendamisel Tartus läbi viidud sündmuse või tegevuse lõppemise kuule järgneva kuu lõpuks, milles esitatakse järgmine teave:
  1) tõendid välislähetuses käimise või väliseksperdi juhendamisel Tartus toimunud sündmuse või tegevuste toimumise kohta (viide veebilingile, fotod vms) koos lähetuses käinud isikute ja sündmusel või tegevusel osalenud isikute nimedega;
  2) ülevaade välislähetuse tegevustest või väliseksperdi juhendamisel Tartus toimunud sündmusest või tegevustest;
  3) hinnang välislähetusele või väliseksperdi juhendamisel Tartus toimunud sündmusele või tegevusele ning selle mõjule edaspidi.

  (2) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda välislähetuses käimise või väliseksperdi Tartusse toomise tõendamiseks täiendavaid dokumente, kui aruandes esitatud andmed ei anna piisavat ülevaadet.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json