Teksti suurus:

Antsla valla avaliku korra eeskirjade kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2013, 3

Antsla valla avaliku korra eeskirjade kehtestamine

Vastu võetud 22.02.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahv 22 lõike 1 punkti 36³ ja PPA Lõuna Prefektuuri poolt 17. jaanuaril 2011. a esitatud ettepanekute alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Avaliku korra eeskirjade eesmärk

  (1) Antsla valla (edaspidi vald) avaliku korra eeskirjad (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos Eesti Vabariigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalus realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus valla põhimäärusega, valla heakorra ja kaevetööde eeskirjaga, valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  3) turvalisus on isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse;
  4) avaliku korra all mõistetakse tavadega, heade kommetega, normidega või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas, mis tagavad igaühele avaliku kindlustunde ja võimaluse realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi;
  5) avalik üritus on üldkasutatavas kohas (väljakul, pargis, teel või muus avalikus kohas vabas õhus või ürituste korraldamiseks kasutusluba mitteomavas ehitises) korraldatav avalikkusele suunatud, sh kõrgendatud turvariskiga üritus, millega võib kaasneda liikluse ümberkorraldamine või helitehnika kasutamine ning millest teatamisele ja mille korraldamisele ei laiene "Avaliku koosoleku seadus", "Spordiseadus" või mõni muu seadus.

2. peatükk AVALIKU KORRA NÕUDED 

§ 3.   Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Valla haldusterritooriumil on keelatud:
  1) lärmata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt või teist isikut häirival või ohtu seadval viisil;
  2) teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada või tülitada;
  3) magada või telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel isikul selle koha sihipärast kasutamist;
  4) häirida öörahu kella 23:00 kuni 06:00;
  5) alla 16-aastasel alaealisel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23:00-6:00. Ajavahemikus 1. juuni kuni 31. august on alla 16-aastasel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 00:00-5:00;
  6) tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid, või valgusefekte (ilutulestik), või tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra seoses ehitustegevuse või majapidamistöödega (sh muru niitmine) ajavahemikus kella 22.00-07.00;
  7) pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust;
  8) reostada, rikkuda, hävitada või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, liiklusmärke, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid, kanalisatsiooniluuke või teisi avalikus kasutuses olevaid asju või kasutada neid muul kui ettenähtud otstarbel, samuti omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või -luuke, reostada veekogu või purskkaevu, samuti omavoliliselt takistada avalikku juurdepääsu kaldarajale või sulgeda avaliku kasutusega teid;
  9) reostada avalikke teid ja tänavaid, sh ehituskruntidelt jms ehitusmehhanismidega ja/või sõidukitega kanda avalikele teedele ja tänavatele sinna sobimatut pinnast;
  10) viibida ilma omaniku või valdaja loata asjakohaselt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud juhul, kui sellises kohas viibitakse ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks;
  11) rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
  12) võtta supluskohtadesse kaasa loomi, v.a selleks ettenähtud avalikele üritustele;
  13) alkohoolse joogi tarbimine tänaval, staadionil, haljasalal, pargis, ühissõidukis või muus avalikus kohas, v.a Antsla Vallavolikogu õigusaktis ettenähtud juhul või paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, kui alkohoolne jook on omandatud selles müügikohas;
  14) avalikku kohta joobnud olekus ilmumine, millega solvatakse inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
  15) viibida avalike ürituste korraldajate poolt piiratud territooriumil ilma korraldajate loata;
  16) sulgeda või takistada liiklust avalikus kasutuses olevatel sõiduteedel, kõnniteedel ja radadel ilma Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loata;
  17) sõita haljasalal või kergliiklusteel või mänguplatsil, staadionil vms rajatisel mootorratta, ATV või mootorsaaniga, v.a mootorsaaniga suusaradade rajamine ja hooldus selleks ettenähtud kohtades;
  18) rikkuda või hävitada võõrast asja, näiteks teha omaniku või valdaja loata grafitit.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 6 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on tekitatud:
  1) päästetöö käigus;
  2) alarmsõiduki poolt;
  3) avariiliste tööde käigus;
  4) vallavalitsuse loal heakorra- või teetööde teostamisel;
  5) vallavalitsuse loal olmejäätmete vedamisel;
  6) vallavalitsuse loal pärast kella 23:00 lõppevate avalike ürituste puhul;
  7) ööl vastu 1. jaanuari või 24. juunit.

§ 4.   Ettevõtlusalane tegevus

  (1) Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu.

  (2) Kaubandustegevuse käigus kaasinimeste rahu häirimine võib olla aluseks majandustegevuse registris registreeringu väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtiolekuaja piiramiseks ning majandustegevuse registris registreeringu kehtetuks tunnistamisel.

  (3) Kauplustel, toitlustus- ja teenindusettevõtetel ei ole lubatud muusika edastamiseks paigutada tänavale/teele suunatud valjuhääldajaid ilma vallavalitsuse loata.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus ja muud ettevõtted/organisatsioonid.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist kooskõlastama ürituse vallavalitsusega, Võru politseijaoskonnaga ja/või teiste asjaomaste ametkondadega, esitades asjaomastele vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

  (3) Taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldajaga sidepidamiseks telefoni- ja faksinumber (selle olemasolu korral), samuti e-posti aadress;
  8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) liiklusskeem, kui avalik üritus on seotud avalikus kasutuses olevate sõiduteede ja kõnniteede kasutamisega;
  10) turvalisuse korraldamine;
  11) kauplemise korraldamine, muu hulgas alkoholi pakkumise ja toitlustamise korral vastava teenuse pakkuja andmed, samuti milliseid teenuseid (alkoholi mahuprotsent jne) pakutakse.

  (4) Taotluse vormi avaliku ürituse korraldamiseks kinnitab vallavalitsus, taotlusele kirjutab alla ürituse korraldaja.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja korralduse andmine

  (1) Taotluse avaliku ürituse korraldamiseks vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse.

  (2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks korralduse seitsme tööpäeva jooksul vormikohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või keeldub eeskirja paragrahv 7 sätestatud juhtudel korralduse andmisest, teavitades sellest taotlejat seitsme tööpäeva jooksul vormikohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (3) Vallavalitsuse korralduses avaliku ürituse läbiviimiseks märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrikood ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

§ 7.   Korralduse andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega avaliku ürituse läbiviimisest keelduda järgmistel juhtudel:
  1) kui taotlus avaliku ürituse korraldamiseks ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui avaliku ürituse korraldamise taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida avaliku ürituse taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi või ei ole kooskõlastamist vajavate ametkondadega avalikku üritust kooskõlastanud.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldaja ülesanded

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei- ja päästeametnike ning/või meditsiinitöötajate korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 9.   Korralduse kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud korralduse tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) korralduse kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud korralduse andmisel võimalik ette näha.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 10.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  (1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse ja väärtegude kohtuvälised menetlejad määratakse seaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 11.   Väärtegude menetlejad

  (1) Eeskirja täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asju arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alusel ja korras isikud, kellele vastavad volitused on antud seadusega või vallavalituse määrusega.

  (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku paragrahv 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 12. novembri 2002. a määrusega nr 34 kehtestatud „Antsla valla avaliku korra eeskiri.“

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2011. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json